Christelijke Basisschool de Fakkel

Noordzijde 47 2977 XA Goudriaan

  • In groep 1-2 is er veel ruimte voor spel.
  • De school werkt met combinatiegroepen. Zelfstandig werken is dan een belangrijke vaardigheid.
  • Werken met tablets is onderdeel van ons onderwijsaanbod.
  • Technisch lezen is de basis van alle leren. Leesonderwijs heeft daarom prioriteit op onze school.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging bij verlof wordt indien mogelijk intern opgelost. Indien dit niet lukt, wordt extern naar vervanging gezocht. Het ziekteverzuim op De Fakkel is erg laag.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school werkt met combinatiegroepen. Meerdere leerjaren krijgen in één lokaal van één leerkracht les. We werken op de Fakkel met 5 (combinatie)groepen:

We starten het schooljaar met onderstaande 5 groepen:

*groep 1/2    juf Esther en juf Diana (OA)                  

*groep 3    juf Brigitte en juf Marja

*groep 4    juf Margje en meester Jaap

*groep 5/6    juf Petra en juf Arinda (+ meester Rietveld 19x op woensdag)                                                                                                   

*groep 7/8    meester Rietveld en juf Jolanda

Vanaf januari 2022 wordt de kleutergroep gesplitst en worden groep 3 en groep 4 samengevoegd.

*groep 0/1    juf Esther

*groep 2       nog niet bekend

*groep 3/4    juf Brigitte en juf Marja en juf Diana (OA)

Juf Ellen is twee dagen per week aanwezig als intern begeleider. Zij is verantwoordelijk voor de ondersteuning van leerlingen en heeft coördinerende en begeleidende taken. Daarnaast is juf Willemieke als onderwijsassistent werkzaam voor de ondersteuning van leerlingen en groepen.  

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school werkt met moderne methoden die voldoen aan de kerndoelen. Wij vinden het belangrijk dat de lesstof zo actueel en uitdagend mogelijk wordt aangeboden. De verwerking van de lesstof kan individueel, in duo's of in groepjes, schriftelijk of mondeling. Ook tablets worden hiervoor ingezet.

De school werkt met de volgende methoden:             

- Technisch lezen - Veilig Leren Lezen Kim versie & Estafette                   

- Begrijpend lezen - Nieuwsbegrip & Bazalt                                         

- Taalonderwijs - Taal op Maat                                                              

- Spelling - Spelling op Maat                                                  

- Schrijven - Pennenstreken

- Rekenen - Wereld in Getallen 3                          

- Engels - My name is Tom & Engels Schooleigen leerlijn groep 5 t/m 8                       

- Wereldoriëntatie - Blink geïntegreerde versie

- Sociaal Emotioneel Leren - Kwink

- Studievaardigheden - Blits                                                                                             

- Verkeer - Stap Vooruit & Op Voeten en Fietsen & Jeugdverkeerskrant

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In dit profiel beschrijft CBS De Fakkel welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De school biedt regulier onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar. Alle leerkrachten hebben hun eigen talenten en kwaliteiten om de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. De leerkrachten hanteren een vorm van klassenmanagement waarin het lukt verlengde en extra instructie te geven. Daarbij worden ze ondersteund door onderwijsassistenten. Waar nodig wordt een beroep gedaan op de deskundigheid van de intern begeleider. Extra ondersteuning is nodig bij het opvangen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. De school werkt hiervoor samen met de gemeente. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij vroegschoolse educatie vinden we het betrekken van ouders zeer belangrijk.

Terug naar boven