obs De Kranepoort

J. Huurmanlaan 8 2831 XT Gouderak

  • Eén maal per week werkt groep 7/8 samen met de kleuters. Dit is iedere keer weer een feest om te zien.
  • Schoolfoto van obs De Kranepoort
  • De Kranepoort prijst zich gelukkig met een actieve OV. Door onze schoolshirts zijn onze kinderen goed herkenbaar bij activiteiten.
  • Op De Kranepoort is er een duidelijke rode draad qua onderwijsconcept. In alle groepen maakt de leerwand het leren zichtbaar.
  • Op De Kranepoort zetten we coöperatieve werkvormen in. Dit geeft afwisseling en leerwinst.

Het team

Toelichting van de school

Toplessen door onze vakleerkrachten

Vakleerkracht Gymnastiek

Onze vakleerkracht geeft alle groepen tweemaal per week, op dinsdag en vrijdag gymnastiek.  Uit verschillende onderzoeken blijkt dat sport een positieve invloed heeft op gezondheid en leerprestaties van kinderen.  Er zijn steeds meer aanwijzingen dat je met extra beweging op school de leerprestaties van kinderen kunt verbeteren. Ook bevordert sporten de teamspirit en last but not least is gymmen gewoon heel leuk!   

Vakleerkracht Muziek/Drama

Juf Naomi zorgt voor de vrolijke noot binnen school. Ook is overduidelijk zichtbaar dat een vakleerkracht daadwerkelijk kwaliteit binnen de school brengt. Wekelijks krijgen de kinderen muziekles en/of les in drama van juf Naomi. Naomi vult deze creatieve lessen op steeds verschillende wijzen. Zo hebben de kinderen met warm weer muziek met water gemaakt, heeft juf Naomi met een groep de clip 'Iedereen heeft talent!' opgenomen en zijn er 19 ukeleles aangeschaft waar juf Naomi met alle bovenbouw kinderen mee aan de slag gaat.  

Vakleerkracht LEVO   

Binnen IPC komen de grote wereldgodsdiensten Boeddhisme, Christendom, Hindoeïsme, Islam en het Jodendom aan de orde. Daarnaast bieden wij onze leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 jaarlijks de gelegenheid om het godsdienstig vormingsonderwijs van juf Tamar te volgen. Middels de Kranepoort-app van Social Schools. kunt aangeven of u wilt dat uw kind hier aan deelneemt.    

Vakleerkracht zwemmen  

Spetter, pieter pater, lekker in het water!  Nederland is een waterland, daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd leren zwemmen. Hoe mooi is het dan dat het zwembad van Gouderak zich in 'de achtertuin' van OBS De Kranepoort bevindt en de gemeente voor twee groepen kosteloos zwemlessen aanbiedt. Hier maken wij natuurlijk dankbaar gebruik van. De kinderen uit de groepen 1 t/m 6 starten ieder schooljaar na de meivakantie met de zwemlessen. De lessen worden verzorgd door gediplomeerde zwemleerkrachten. De gymleerkracht van De Kranepoort houdt een oogje in het zeil. Zo hebben de leerlingen van de Kranepoort op een veilige wijze veel waterplezier.   

Vakleerkracht EHBO    

Ieder jaar komt juf Inge vrijwillig en vol enthousiasme EHBO-lessen verzorgen voor onze groep 8 kinderen.  Aan het einde van de cursus wordt er een examen afgenomen waaronder het praktische gedeelte valt.  Figuranten maken dit praktisch gedeelte zeer spannend doordat zij de werkelijkheid zeer goed naspelen.   Tot slot ontvangen alle kinderen een diploma en wordt het geheel door juf Inge afgesloten met een leuke activiteit.

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt er indien mogelijk voor inval gezorgd. Als eerste wordt er gekeken of een vast teamlid kan invallen. 
Wanneer er geen vast teamlid beschikbaar is, wordt de vervangingspool van de Stichting Onderwijs Primair ingeschakeld.
Zijn er binnen de pool geen invallers beschikbaar, dan zal de desbetreffende groep thuis onderwijs op afstand ontvangen.
Is er geen leerkracht beschikbaar om het thuisonderwijs te verzorgen, dan kan het zijn dat uw kind huiswerk meekrijgt
en vrijgesteld wordt van schoolbezoek.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

GWGB-plus  - Rekenverbetertraject

Aan de hand van de M-toetsen 2022 is er gekozen voor een rekenverbetertraject. 
Begin april is dit traject van start gegaan.  De E-toetsen lieten een significante groei over de gehele linie zien.
Het rekenverbetertraject wordt dit schooljaar voortgezet. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Mijn dochter of zoon wordt vier en dan……

Als u het aanmeldingsformulier heeft ingeleverd, ontvangt u voordat uw kind start in de kleutergroep een uitnodiging van de leerkracht om een kennismakingsgesprek te plannen. Tijdens dit gesprek kunt u alles vertellen over uw zoon of dochter en vertelt de leerkracht alles over de gang van zaken in de kleutergroep.  Ze maakt dan ook een aantal wenafspraken voor uw kind. Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het een aantal dagdelen naar school komen om te wennen. Het laten wennen doen we bewust niet in de laatste 2 weken voor de kerstvakantie. Deze periode vinden wij te druk om rustig te kunnen wennen. Ook in de laatste 2 weken van het schooljaar plannen wij geen wenafspraken. Dit zijn drukke weken en bovendien gaan na de zomervakantie de kinderen die (bijna) 6 jaar zijn naar groep 3 en dan is de samenstelling van de kleutergroep heel anders. Kinderen die direct na de zomervakantie 4 jaar worden, laten we wederom vanwege de drukke periode en de veranderde samenstelling van de groep niet wennen voor de zomervakantie. Deze beslissing nemen wij ook in het belang van het kind, zodat een rustige en overzichtelijke start gemaakt kan worden.   

De start in groep 1   

Als uw kind vier jaar is, komt hij of zij (na een aantal wendagen) ‘echt’ op school.  De kleuters zijn in goede handen bij een ervaren leerkracht. Zij legt de focus op het bieden van een veilige, uitdagende leeromgeving, waar de jonge Kranepoorters zich al snel thuis voelen. Een belangrijke voorwaarde, waardoor er volop ruimte ontstaat voor groei.   Ook in onze kleutergroepen werken we in units van IPC, het curriculum voor onze jongste leerlingen noemen we Early Years. U leest hier meer over in het hoofdstuk Ons Onderwijs. De Kranepoort onderhoudt nauw contact met peuterspeelzaal Rakkertjes, het leerlingvolgsysteem KIJK wordt zowel voor peuters als kleuters ingevuld,zodat er een mooie doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar basisschool is.   

Handig om te weten

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag     : 8:30 – 14.15 uur
Woensdag                                                 : 8:30 – 12:35 uur

Iedere morgen komen de leerkrachten de kinderen buiten verwelkomen. Als er bij de hoofdingang een rij is ontstaan, gaan zij gezamenlijk naar binnen. Heeft u als ouder nog een belangrijke mededeling dan kunt u deze altijd tijdens het wachten op alle kinderen even tegen de leerkracht zeggen. Bij binnenkomst stoppen de kinderen hun jas in de luizentas en hun eten en drinken in de daarvoor bestemde bakken. De leerkracht staat bij de klassendeur om alle kinderen goedemorgen te wensen, zodat we fijn en op tijd kunnen beginnen.  Is uw kind nog maar net op De Kranepoort gestart en is het allemaal nog erg spannend, schat dan als ouder zelf even in of uw kind het nodig heeft dat u mee naar binnen gaat of dat hij/zij de stap in de grote wereld al zelfstandig kan maken. De eerste keer gaat u uiteraard mee.       

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ons onderwijs

Kinderen verschillen onderling sterk in mogelijkheden en ontwikkelen zich op een eigen manier. Er zijn kinderen die goed mee kunnen komen en er zijn kinderen die extra hulp nodig hebben, omdat zij moeite hebben met de hoeveelheid of het niveau. Er zijn ook kinderen die meer en moeilijker leerstof aan kunnen. Zij hebben een extra uitdaging nodig. Wij willen ons onderwijs aansluiten op de behoefte van al deze kinderen. Voor de Kranepoort zijn de extra gelden voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zo effectief mogelijk benut.
Met als pijlers een uitdagende leeromgeving en gemiddeld 10 uur per week een extra leerkracht per groep. 

Het leerstofjaarklassensysteem

Het leerstofjaarklassensysteem betekent dat kinderen die ongeveer even oud zijn samen in een groep worden geplaatst. We hebben in ons schoolgebouw plek voor 5 groepen, maar de vorming ervan is altijd afhankelijk van het totaal aantal leerlingen. Dit schooljaar starten we met 4 groepen.

Combinatiegroepen

Een gevolg van een kleine dorpsschool, zoals De Kranepoort, is de keuze voor  combinatiegroepen. Wij ervaren dit niet als een probleem: door de organisatie van ons onderwijs leren we kinderen verschillen te waarderen en te benutten. Er zitten zeker positieve punten aan een combinatiegroep. Niet voor niets kiezen onderwijsvormen als montessori, jenaplan en dalton er heel bewust voor leerlingen van verschillende leeftijden in één groep te plaatsen. Het leeftijdsverschil heeft vaak een positieve invloed op de (sociale) ontwikkeling van kinderen. Jongere kinderen leren van de oudere kinderen, de oudere kinderen leren veel van het helpen van jongere kinderen. Bovendien leren kinderen in combinatiegroepen over het algemeen erg goed zelfstandig en geconcentreerd werken. Ook kunnen combinatiegroepen een voordeel zijn voor kinderen die in één of meer vakken achterlopen of juist vooruit zijn. Ze kunnen gemakkelijker aanschuiven bij de instructie van het andere deel van de groep. Leerlingen uit de hoogste groep, die behoefte hebben aan herhaling, krijgen zo meer instructie. Leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging, uit de laagste groep komen automatisch in aanraking met meer uitdagende lesstof.  Samen leren we meer! 

Lesgeven op instructieniveau

Om kinderen op een eigen manier te kunnen laten leren, geven we binnen iedere groep instructie aan de elementaire vaardigheden (taal/lezen en rekenen/wiskunde) op één van de drie niveaus: basisinstructie (aanpak 2), intensieve instructie (aanpak 1) of verrijkte instructie (aanpak 3). Wij volgen hierbij de principes van Opbrengstgericht Passend Onderwijs.

SIDI

Om kinderen die meer aankunnen goed in beeld te krijgen zijn we eind vorig schooljaar gestart met het invullen van de signaleringslijsten van SIDI (signalering en diagnose protocol). De kinderen die hieruit naar voren zijn gekomen worden dit jaar begeleid door de zorgcoördinator in samenspraak met de eigen leerkracht. De komende periode gebruiken we om passend beleid voor meerkunners te schrijven.

In de praktijk

Na de instructie die klassikaal plaatsvindt en gegeven wordt op het niveau dat aansluit bij de onderwijsbehoefte van het grootste deel van de leerlingen, gaat de groep aan het werk. De kinderen die extra zorg nodig hebben omdat ze moeite hebben met de lesstof nemen plaats aan de instructietafel. De leerkracht geeft verlengde, effectieve instructie: deze groep krijgt de uitleg van de lesstof nogmaals te horen en wordt begeleid op weg geholpen. De grootste groep werkt zelfstandig. Tussendoor loopt de leerkracht meerdere rondes in de klas. 

International Primary Curriculum

De jongste kinderen van groep 1/2 bieden we IEYC van IPC , dat gericht is op een brede ontwikkeling. Het leren gaat op een natuurlijke, speelse manier, vanuit betekenisvolle thema’s. Het programma van Early Years zorgt voor een beredeneerd aanbod, waarin ontwikkelingsdoelen een duidelijke plek krijgen. De brede ontwikkeling van ieder kind wordt door observaties gevolgd en vastgelegd middels het leerlingvolgsysteem KIJK.      
In de midden- en bovenbouwgroepen staat het individuele leren centraal, in relatie met anderen. Het gaat ons niet alleen om wat kinderen leren, maar vooral om hoe kinderen leren.  IPC is een manier van lesgeven waarin kennis en vaardigheden in samenhang betekenisvol worden aangeboden. Bij de verwerking kan ieder kind kiezen voor de manier die hem of haar aanspreekt en uitdaagt. Ieder talent krijgt hierbij de ruimte zich te ontplooien. In de informatiefolder voor ouders staat het volgende:  Als ouder(s) wil je niets liever dan dat je kind met plezier naar school gaat en er gelukkig is. IPC is een onderwijsprogramma voor basisscholen dat kinderen stimuleert om beter te leren en om hun talenten te ontdekken. Het dynamische programma daagt kinderen uit om buiten de bestaande grenzen en patronen te denken. U zult ervan versteld staan wat uw kind allemaal weet en kan.  Feitenkennis is belangrijk, maar kinderen moeten ook vaardigheden leren om hun mannetje te staan in deze wereld. Dat vraagt een onderzoekende houding.  

Great learning, great teaching, great fun!

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs op De Kranepoort

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. De leerkracht en de Coördinator Leerlingenzorg zullen samen met ouders op zoek gaan naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dat is Passend Onderwijs.

Onze school en/in het samenwerkingsverband

Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland. In het Samenwerkingsverband PO Midden-Holland werken 21 schoolbesturen en zo’n 90 scholen met elkaar samen om bijna 19.000 leerlingen in de basisschoolleeftijd passend onderwijs te bieden. De scholen staan in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, in een deel van Zuidplas en in een deel van Alphen aan den Rijn (de kern Boskoop).

Passend onderwijs: hoe en wat

Ieder kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Dat is het doel van passend onderwijs. Scholen hebben daarom een zorgplicht voor kinderen die extra ondersteuning behoeven. Dat betekent dat als ouders hun kind aanmelden bij de school van hun keuze, die school de taak heeft het kind een passende onderwijsplek te bieden – op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal basisonderwijs. Scholen en hun besturen werken daarom samen in een samenwerkingsverband. Hoe het Samenwerkingsverband wil werken aan passend onderwijs staat beschreven in het Ondersteuningsplan: www.swv-po-mh.nl. Is een kind bij ons niet op zijn/haar plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, dat via ons het samenwerkingsverband kan worden afgegeven. Vinden u, wij en de deskundigen uit onze stichting plaatsing in het speciaal basisonderwijs voor uw kind nodig en zijn we het hierover eens dan vragen we een toelaatbaarheidsverklaring aan het onafhankelijke deskundigencommissie advies van het samenwerkingsverband. Zij toetst of het advies op de juiste wijze tot stand is gekomen. Is dat zo, dan wordt het advies overgenomen.

Multi Disciplinair Overleg

De Kranepoort werkt met een schoolondersteuningsteam waar verschillende partijen in participeren. Daarin zitten de leerkracht en de coördinator leerlingenzorg, de (school)maatschappelijk-werker, de jeugdarts, een orthopedagoge en een directielid.  Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan kan dit ondersteuningsteam adviseren over ‘zorg op maat’: een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding. Wij nodigen u, als ouder van uw kind, altijd uit bij de bespreking (MDO) van uw zoon/dochter.

Kindkans

Alle scholen die deel uitmaken van Stichting Onderwijs Primair werken met het online leerlingadministratieprogramma Kindkans. Met dit programma beschikken we over een instrument om, als dat nodig is, gegevens uit te wisselen tussen school en stichting. We kunnen hiermee extra ondersteuning en toelaatbaarheidsverklaringen, die noodzakelijk zijn voor inschrijving in het speciaal (basis)onderwijs, aanvragen. Het programma is beschermd met inloggegevens en wachtwoorden en kan slechts door een zeer beperkt aantal mensen in de school worden ingezien. Met de inschrijving van uw kind op onze school heeft u automatisch toestemming gegeven om gegevens over uw kind uit te wisselen binnen onze school.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van De Kranepoort geven wij een beeld van de mogelijkheden, grenzen en ambities die wij hebben als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften.   Uit het document blijkt of de school voldoet aan de basisondersteuning die door het schoolbestuur en het samenwerkingsverband is vastgesteld. Bovendien wordt, wanneer dit aan de orde is, aangegeven voor welke leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften de school de juiste zorg kan bieden.  Het schoolondersteuningsprofiel geeft ook de ambities van het team weer. Deze ambities staan geformuleerd in concrete doelen, maar dient op korte termijn geactualiseerd te worden. Wij houden u hiervan op de hoogte. U kunt het ondersteuningsprofiel nalezen op: https://www.obsdekranepoortgouderak.nl/ons-onderwijs/het-schoolondersteuningsprofiel.

Ouders (en leerkrachten) denken mee

Ouders en personeelsleden van alle scholen die deel uitmaken van het SWV zijn vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR moet instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het SWV. Op https://swv-po-mh.nl/ondersteuningsplanraad/ staat meer informatie over de OPR, de leden en medezeggenschap.

Wetgeving en zorgplicht

De Wet Passend Onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn of op een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in het SWV. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet vindt u op www.passendonderwijs.nl.  

 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Kranepoort heeft een rekenverbetertraject in gang gezet, dit krijgt zijn vervolg in schooljaar 2022-2023. De eerste resultaten zien er goed uit. 

Voor schooljaar 2023-2024 staat de implementatie van begrijpend lezen centraal.  Het doel om begrijpend lezen te verwerken in de lessen van IPC zal tijdwinst opleveren. Ook zullen leerlingen meer gemotiveerd zijn. 
Als team implementeren we één groot doel per schooljaar, gezien het rekenverbetertraject zal begrijpend lezen nog een schooljaar moeten wachten. Komend jaar zien het team als een 'proeftuin' met close reading als richtlijn. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven