Kindcentrum Goejanverwelle

Chopinstraat 10 2807 PS Gouda

  • Wall of fame
  • Blauwe zone: spellen
  • Ons gebouw
  • De PieBies
Ze staan voor onze drie kernwaarden respect - verantwoordelijkheid - veiligheid
  • Logo

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij de start van het schooljaar 2021-2022 hebben we een plan van aanpak gemaakt mbt rekenen, begrijpend lezen en taal. In de periode van thuisonderwijs en op school hebben we o.a. extra ingezet op automatiseren mbt rekenen, taalvaardigheden te oefenen en extra dictees.

Rond november doen we als school mee aan het normeringsonderzoek van de Route 8 zodat kinderen ervaren hoe de toets wordt afgenomen.

Jaarlijks blijven wij een plan van aanpak maken mbt groep 8.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten worden gebruikt om de sturen op opbrengsten en de daarbij gestelde doelen. Tussenresultaten worden gebruikt om de doelen voor de volgende periode weer bij te stellen. De instructie wordt afgestemd op het niveau van de groep en wordt indien nodig tussentijds bijgesteld.

In ons onderwijs houden we rekening met de onderwijsbehoeften van de kinderen. We erkennen de verschillen tussen de kinderen en proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden in de instructie en de verwerking van de leerstof. We gaan uit van de volgende uitgangspunten:

  • We gaan uit van wat het kind al kan
  • Samenwerking is belangrijk tussen kinderen en met de ouders
  • Zoveel mogelijk rekening houden met wat een kind nodig heeft
  • Leerkrachtvaardigheden zijn belangrijk bij effectieve instructie en klassenmanagement

Wij verzamelen alle gegevens van de tussen- en eindtoetsen en maken een analyse en een groepsoverzicht. Op basis van deze gegevens maken we een groepsplan. Dit plan en het overzicht wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.

In de groepen wordt groepsdoorbrekend gewerkt m.b.t. instructie rekenen en (begrijpend) lezen in de parallelgroepen. Hierdoor is het mogelijk voor kinderen om op hun eigen niveau instructie te krijgen.

Als een kind beter geholpen is met extra ondersteuning stelt de school in samenspraak met de ouders een ontwikkelingsperspectief (OOP) op. Het OPP beschrijft hoe dicht het kind gestelde doelen kan benaderen en welke extra ondersteuning daarvoor nodig is. Ouders hebben een wettelijk instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP. In dit plan worden de volgende zaken opgenomen: de te verwachten uitstroombestemming, de ondersteuning, de begeleiding en eventueel de afwijkingen van het onderwijsprogramma. In samenhang met het OPP werken de scholen met het zogenaamde Groeidocument waarin de stappen worden gevolgd van basis- naar extra ondersteuning. De betrokkenheid van de ouders, maar ook van het kind zelf is in het groeidocument uitgangspunt. Deze extra zorg wordt of door de leerkracht of door de onderwijsassistenten gegeven.

Extra hulp van buitenaf (bijvoorbeeld de schoolbegeleidingsdienst) vindt nooit plaats zonder medeweten van de ouders. Regelmatig overleggen de intern begeleiders met de directie in het managementteam, waarbij ook de zorgkinderen worden besproken.

Naast de extra ondersteuning van de eigen leerkracht krijgen kinderen met een taalachterstand extra hulp (taalstimulering) in of buiten de groep. Dit wordt gegeven door een onderwijsassistent.

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven