Kindcentrum Goejanverwelle

Chopinstraat 10 2807 PS Gouda

 • Wall of fame
 • Blauwe zone: spellen
 • De PieBies
Ze staan voor onze drie kernwaarden respect - verantwoordelijkheid - veiligheid
 • Logo
 • Ons gebouw

In het kort

Toelichting van de school

De Goejanverwelleschool werkt nauw samen met Quadrant kinderopvang, samen vormen wij het kindcentrum Goejanverwelle.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van kindcentrum Goejanverwelle. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en onze school. Waar nodig geven wij u een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Verantwoordelijkheid
 • Respect
 • Veiligheid
 • Ontwikkeling
 • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door daling van het aantal kinderen in de wijk Goverwelle is er ook op onze school sprake van krimp. In het schooljaar 2022-2023 starten we met negen groepen, een peutergroep en de buitenschoolse opvang als kindcentrum in ons gebouw op de Chopinstraat.

Informatie verwerven

Ouders kunnen zich op verschillende manieren informeren over de Goejanverwelle:

 • Op de website is informatie over de school te vinden
 • Belangstellende ouders kunnen een informatiepakket aanvragen.
 • Belangstellende ouders kunnen een rondleiding aanvragen met aansluitend een oriënterend gesprek met de directeur. 

Aanmelding en toelating

Bij de aanmelding en toelating van kinderen gelden de volgende regels:

 • Kc Goejanverwelle verlangt van ouders dat zij verklaren de visie en uitgangspunten van de school te onderschrijven.
 • Kc Goejanverwelle hanteert een maximale grootte van 30 kinderen per jaargroep en de maximale capaciteit van de school is bepaald op 400 kinderen. Of een groep 'vol' is, hangt niet alleen van het aantal kinderen af, maar ook van de samenstelling van de groep met name op het gebied van zorgbehoeften. Op dit moment is er ruimte om uw kind aan te melden, met uitzondering van groep 7.
 • Indien uw kind een ouder broertje of zusje op kc Goejanverwelle heeft op het moment dat het aangemelde kind vier jaar wordt, heeft uw kind voorrang bij aanmelding. U kunt uw kind aanmelden, vanaf de leeftijd van 3 jaar. Dit doet u met ons aanmeldformulier dat u kunt vinden op onze website. Het is eventueel mogelijk om een zogenaamde ‘vooraanmelding’ te doen. In deze vooraanmelding kunt u aangeven interesse te hebben om uw kind op onze school te willen aanmelden. Op deze vooraanmelding dient echter altijd nog een aanmelding te volgen. 
 • Binnen 6 weken na afloop van de aanmeldperiode ontvangt u van ons bericht of wij uw kind kunnen plaatsen of niet. De aanmelding van uw kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop uw kind de leeftijd van 3 jaar bereikt.
 • Kc Goejanverwelle beoordeelt of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft. Hiertoe kan de directeur de ouders verzoeken gegevens te overleggen betreffende stoornissen of handicaps van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Hierbij denken wij aan gegevens van externe deskundigen, kinderopvang en (indien van toepassing) de vorige school.
 • Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
226
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven