De Carrousel

Scholenpad 4 2804 RW Gouda

  • Schoolfoto van De Carrousel
  • Schoolfoto van De Carrousel

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

1e en 2e jaars

In de  groepen 1 en 2 werken we met KIJK! Door middel van observaties worden bij alle kleuters de volgende ontwikkelingslijnen gevolgd: zelfbeeld, relatie met volwassenen, relatie met andere kinderen, spelontwikkeling, taakgerichtheid en zelfstandigheid, grote motoriek, kleine motoriek, tekenontwikkeling, visuele waarneming, auditieve waarneming, mondelinge taalontwikkeling, lichaamsoriëntatie, ruimtelijke oriëntatie, tijdsoriëntatie, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en ontwikkeling van het logisch denken. 

De stapjes in de ontwikkelingslijnen worden gebruikt om activiteiten gerichter aan te bieden.

3e t/m 8e jaars

In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de toetsen van Cito voor Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Rekenen, Spelling en Woordenschat. In groep 8 wordt ook nog de toets Studievaardigheden afgenomen. Middels een vaststaande toetskalender nemen we de Citotoetsen af. De Citotoetsen zijn methode onafhankelijk en landelijk genormeerd, de resultaten geven ons inzicht in hoe de leerlingen scoren t.o.v. het landelijk gemiddelde van leeftijdsgenoten.

Naast deze landelijk genormeerde toetsen/ methodeonafhankelijke toetsen volgen we de leerlingen met de methode gebonden toetsen. Alle toetsgegevens van de methodetoetsen en methodeonafhankelijke toetsen bij elkaar geven samen met de observaties van de stamgroepleider, informatie voor de rapportages en eventuele speciale hulp.

In groep 8 wordt in april de eindtoets van Cito afgenomen.

We zien toetsen als hulpmiddel om:

  • de ontwikkleing van het kind te volgen t.o.v. landelijke normering en t.o.v. zijn eigen leerdoelen, ook als een kind zich niet volgens het "landelijk gemiddelde" ontwikkelt.
  • on het niveau en de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en zo nodig te verbeteren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Laatste inspectiebezoek was 1 april 2014. In de bijlage treft u het verslag van de inspecteur. 

In het schrijven van de inspecteur, wijst zij op verbeterpunten op het gebied van zorg. Wij zijn hiermee al voor het bezoek hard mee aan de slag gegaan. Wij werken vanuit het handelingsgericht werken en willen door middel van een cyclus de zorg voor alle kinderen goed waarborgen. 

Terug naar boven