De Carrousel

Scholenpad 4 2804 RW Gouda

  • Schoolfoto van De Carrousel
  • Schoolfoto van De Carrousel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een teamlid wordt vervanging gezocht binnen het team of via het onderwijsuitzendbureau. Wanneer het niet lukt om vervanging te regelen wordt de stamgroep eén dag verdeeld over de overige stamgroepen. In het uiterste geval waarin het niet lukt om vervanging te regelen worden ouders gevraagd hun kind één dag thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Jenaplangedachte komt tot uitdrukking in de stamgroepen. Elke keer is het weer een uitdaging om tot een goede indeling te komen en elk jaar zijn wij tevreden als alle puzzelstukjes weer op hun plek vallen. De juiste werking van de stamgroepen is afhankelijk van deze indeling. Stamgroepen zijn geen vaststaand gegeven. Een natuurlijk moment voor een nieuwe stamgroepindeling is de overgang naar een nieuwe bouw. Het doel van de indeling is het creëren van evenwichtige en sociaal rijke stamgroepen waarbij het belang van ieder individueel kind ons voor ogen staat. Voorkomen van broertjes/zusjes in een stamgroep, mogelijke vriendschappen, pedagogisch klimaat en de belasting van stamgroepleiders spelen daarbij een rol. Ook is het gewenst dat de stamgroepen een vergelijkbare grootte hebben. Hiervoor hanteren wij het protocol groepsindeling.

Op onze school is een vakleerkracht gym aanwezig 2 maal per week krijgen de groepen 3 t/m 8 gymles in de naast de school gelegen gymzaal.

De vakleerkracht muziek geeft les aan alle stamgroepen.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken volgens de basisprincipes van het Jenaplanonderwijs: Gesprek, spel, werk en viering. Ons onderwijs krijgt vorm binnen deze basisprincipes met veel ruimte voor eigen initiatief en zelfstandig werk. Het is daarom niet mogelijk om vast te leggen  hoeveel tijd er besteed wordt aan een bepaald vak omdat dit afhankelijk is van het individuele kind.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken volgens de basisprincipes van het Jenaplanonderwijs: Gesprek, spel, werk en viering. Ons onderwijs krijgt vorm binnen deze basisprincipes met veel ruimte voor eigen initiatief en zelfstandig werk. Het is daarom niet mogelijk om vast te leggen  hoeveel tijd er besteed wordt aan een bepaald vak omdat dit afhankelijk is van het individuele kind.

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven