Basisschool de KAS

2e E J Potgieterstraat 2 2802 VA Gouda

  • De KAS heeft twee gebouwen; gelegen aan hetzelfde schoolplein. In het gebouw op de foto zitten de kleutergroepen en de peuterspeelzaal
  • Extra hulp in een kleine groep.
  • Groep 3 t/m 8 hebben twee keer per week les van een vakleerkracht
  • Vanaf 5 jaar is er de mogelijkheid tot gratis schoolzwemmen
  • Leren van en met elkaar

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2020-2021 maken de leerlingen in groep 8 de IEP eindtoets. De school heeft als beleid dat in bijzondere situaties een leerling de eindtoets niet maakt; bijvoorbeeld vanwege een eigen leerroute of complexe problematiek(en). Dit is conform de richtlijnen van de inspectie. Voor deze leerlingen wordt dan een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld.

In het schooljaar 2021-2022 hebben alle leerlingen van groep 8 de IEP eindtoets gemaakt. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de KAS worden twee soorten toetsen afgenomen, namelijk methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden toetsen.

Methodegebonden toetsen zijn toetsen die behoren bij de methode. Er wordt kennis getoetst die binnen de bekende context van de methode is aangeboden. Vaak betreft dit de leerstof die in de laatste twee of drie weken is aangeboden. 

De niet-methodegebonden toetsen zijn toetsen die onafhankelijk zijn van een methode. Het betreft hier kennis die getoetst wordt binnen een onbekende context en over een langere periode. Tot en met het schooljaar 2021-2022 maakten we gebruik van Cito-LOVS. In het schooljaar 2022-2023 starten we met het LVS IEP voor groep 3-8. In het midden en aan het eind van het schooljaar is er een toetsafname.

De leerlingen in groep 1-2 werden tot en met het schooljaar 2021-2022 twee keer per jaar gescreend. Een meetmoment waarop de ontwikkeling van het kind werd vastgelegd. In het schooljaar 2022-2023 starten we met het LVS MKG.

Aan de hand van de observaties en resultaten wordt er op individueel en groepsniveau gekeken naar wat de leeropbrengsten zijn en wat een kind of groep de komende periode nodig heeft om tot een optimale groei te komen. 

Op basis van de trendanalyse wordt ook bekeken wat er nodig is op schoolniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Let op! In het schooljaar 2019-2020 is er vanwege de coronacrisis geen eindtoets gemaakt. Daarom zijn er voor dit schooljaar geen resultaten van de eindtoets beschikbaar. 

De leerlingen van onze school stromen uit naar alle vormen van voortgezet onderwijs (VO). Door het leerlingvolgsysteem hebben we goed zicht op welk niveau voor welke leerling passend is. Dit wordt vroegtijdig met de ouders gecommuniceerd.

Uit de analyse blijkt dat ons schooladvies in de meeste gevallen juist is geweest. De laatste jaren zien we dat meer leerlingen uitstromen naar VMBO-t/HAVO en VWO. Ook zien we dat meer leerlingen van leerwegondersteuning (LWOO) gebruik maken. Dit is een extra duwtje in de rug om de uitstroom kansrijker te maken. Voor LWOO is een indicatie nodig.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Goed in je vel zitten is een voorwaarde om te kunnen leren. Iedere leerling moet ervaren dat hij/zij er mag zijn en zich gezien voelt. Een goede relatie tussen de leerling en de leerkracht en leerlingen onderling is daarvoor belangrijk. Op school besteden we ruim aandacht voor de sociale omgaan. Een positieve benadering wordt gestimuleerd.  

Kinderen leren respect te hebben voor elkaars mening en mogen hun eigen mening ook uitdragen. Kinderen krijgen handvatten aangeboden om hun wensen en grenzen aan te geven en conflicten op een goede manier op te lossen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig en vertrouwd
  • Samen
  • Eigenaarschap

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

"Een enthousiast team werkt hard aan onderwijsverbeteringen."

"De sfeer in de school is prettig. De omgang tussen de leerkrachten en de leerlingen en de leerlingen onderling is respectvol. Een ontwikkelingsachterstand of voorsprong wordt door de leerkrachten vroegtijdig gesignaleerd."

"De resultaten en observaties gebruikt de school om te signaleren of leerlingen in hun ontwikkeling stagneren of zich sneller ontwikkelen."

In het schooljaar 2019-2020 is onze school voor het laatst door de inspectie van onderwijs bezocht. De inspecteur was tevreden over wat ze zag en gaf aan dat er geen uitgebreid inspectieonderzoek nodig was.

In het schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 hebben we als school meegedaan aan een themaonderzoek. De bevindingen worden meegenomen in een landelijk rapport van de Staat van het Onderwijs.


Terug naar boven