Basisschool de KAS

2e E J Potgieterstraat 2 2802 VA Gouda

  • De KAS heeft twee gebouwen; gelegen aan hetzelfde schoolplein. In het gebouw op de foto zitten de kleutergroepen en de peuterspeelzaal
  • Extra hulp in een kleine groep.
  • Groep 3 t/m 8 hebben twee keer per week les van een vakleerkracht
  • Vanaf 5 jaar is er de mogelijkheid tot gratis schoolzwemmen
  • Leren van en met elkaar

Het team

Toelichting van de school

De KAS is een groeiende school, daardoor neemt het aantal medewerkers toe. De afgelopen jaren hebben we nieuwe leerkrachten, maar ook onderwijsassistenten mogen verwelkomen om ons team te versterken.

Het team is ambitieus en divers; man/vrouw, jonger/ouder, meer/minder ervaring. Ook zijn er diverse expertises aanwezig.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als leerkrachten verlof hebben, dan wordt eerst bekeken of een andere leerkracht van de KAS de vervanging kan uitvoeren. Daarna wordt er een aanvraag bij de invalpoule ingediend.

Indien er geen vervangingsmogelijkheden zijn, dan kunnen de betreffende leerlingen niet naar school komen of worden ouders benaderd om hun kind op te komen halen. 

Betreft de vervanging slechts een enkel(e) dag/dagdeel, dan kan er ook gekozen worden om de kinderen te verdelen over de andere groepen.

Via Social Schools worden ouders geïnformeerd over de vervangingsmogelijkheden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen in groep 1-2 krijgen wekelijks dansles in de speelzaal van een vakdocent.

Leerlingen vanaf 5 jaar mogen een jaar lang deelnemen aan het schoolzwemmen in het Groenhovenbad in Gouda. 

De leerlingen in groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gymles van een vakleerkracht in de gymzaal in de wijk.

Alle leerlingen krijgen een derde beweegmoment; dit is een buitengymles en wordt begeleid door leerkrachten en onderwijsassistenten.

De leerlingen in groep 4 en groep 6 krijgen Rots en Water-training. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen in groep 1 en groep 2 hebben verkorte schooltijden. De schoolgang is voor jonge kinderen vaak nog intensief, daarom hebben we ervoor gekozen om de vrijdagmiddag vrij te geven voor deze leerlingen. 

De overige schooldagen lopen de schooltijden gelijk aan de tijden van groep 3 t/m 8.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 3 t/m 8 hebben gelijke schooltijden. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het SOP-document is een schoolondersteuningsprofiel. Hierin wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities van de KAS; als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften. 

Uit dit document blijkt dat de school voldoet aan de basisondersteuning die door het schoolbestuur en het samenwerkingsverband is vastgesteld. Ook wordt aangegeven voor welke leerlingen met specifieke onderwijs-/ondersteuningsbehoeften de school ondersteuning krijgt.

Het SOP geeft ook de ambities van de school weer. Deze ambities staan geformuleerd in concrete doelen van het schoolbeleid.  

Voor onze school zijn dat leerlingen met een taalachterstand. De school stelt leerlingen in de gelegenheid om gebruik te maken van de schakelklassen.

Klik hier als u het volledige schoolondersteuningsprofiel wilt lezen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Afhankelijk van de extra ondersteunings-/onderwijsbehoefte bekijken we of de KAS in staat is om een dergelijke leerling te begeleiden. Deze zorg is zo specifiek dat dit per casus zorgvuldig onderzocht moet worden tijdens de aanmeldingsprocedure. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De kinderopvang betreft de buitenschoolse opvang (BSO); dit is voor én na schooltijd.

Terug naar boven