Plaswijckschool

Weerestein 37 -39 2804 GG Gouda

  • Schoolfoto van Plaswijckschool
  • Schoolfoto van Plaswijckschool
  • Schoolfoto van Plaswijckschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij nemen sinds een paar jaar de Route 8 eindtoets af. Een digitale toets, die zich aanpast aan het niveau van de kinderen. Heel prettig voor de kinderen: als ze het moeilijk vinden, krijgen ze iets makkelijkere vragen en als ze het makkelijk vinden, worden de vragen juist moeilijker. De gemiddelde score van de eindtoets is al jaren op voldoende tot bovengemiddeld niveau.

De eindtoets is belangrijk, maar niet allesbepalend bij ons op school. Voor het schooladvies voor het voortgezet onderwijs wordt vooral gekeken naar de resultaten van de kinderen in eerdere schooljaren, de werkhouding en motivatie van de leerling en het beeld dat de leerkrachten van het kind hebben. Wanneer de eindtoets hoger uitvalt dan het eerder gegeven advies, dan bekijken we met de ouders en de leerling samen of het advies bijgesteld moet worden. Valt de toetsscore lager uit, dan verandert dit niets aan het advies.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 3 tot en met 8 worden toetsen gebruikt die bij de methodes horen, zodat we kunnen zien hoe de leerling zich ontwikkelt. Er zijn ook toetsen die landelijk genormeerd zijn: de CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem. Daarmee kunnen we zien hoe het kind scoort ten opzichte van leeftijdgenoten. Alle gegevens worden systematisch in het leerlingvolgsysteem Parnassys verwerkt. De leerkrachten evalueren en analyseren i.s.m. de intern begeleider de voortgang van de leerlingen en de geboden hulp. Waar nodig wordt extra begeleiding ingezet wat regelmatig wordt geëvalueerd door de leerkrachten. Er wordt duidelijk gewerkt met de PDCA-cirkel. 

In de groepen 1/2 wordt gebruikt gemaakt van het observatiesysteem KIJK!. De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd aan de hand van een aantal ontwikkelingslijnen. Op basis hiervan stellen de leerkrachten een beredeneerd aanbod vast.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij leren kinderen een stevige basis te hebben en op te komen voor zichzelf. Het bewust zijn van je eigen gevoelens en ideeën, maar ook aandacht hebben voor die van een anderen. Door sport, spel en bewegen worden vaardigheden aangeleerd, zoals regels en grenzen leren aanvaarden en respecteren.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid: vertrouwen en rust
  • Opkomen voor jezelf
  • Grenzen aangeven

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven