Plaswijckschool

Weerestein 37 -39 2804 GG Gouda

 • Schoolfoto van Plaswijckschool
 • Schoolfoto van Plaswijckschool
 • Schoolfoto van Plaswijckschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij nemen de Route 8 eindtoets af. Een digitale toets, die zich aanpast aan het niveau van de kinderen. Heel prettig voor de kinderen: als ze het moeilijk vinden, krijgen ze iets makkelijkere vragen en als ze het makkelijk vinden, worden de vragen juist moeilijker. De gemiddelde score van de eindtoets is al jaren op voldoende tot bovengemiddeld niveau.

Op de Plaswijckschool zien wij de eindtoets als een belangrijk middel om te meten of wij de kinderen op het juiste niveau hebben gebracht en of wij het juiste onderwijs hebben geboden door als groep boven het landelijk gemiddelde te scoren. Het lukt ons de afgelopen jaren goed om een passende eindscore te behalen bij het niveau van de kinderen en van de groep. Het voldoen aan het landelijk gemiddelde is een schoolprestatie, als team zetten wij onze schouders eronder om steeds weer aan te tonen dat ons onderwijs van goede kwaliteit is en passend bij de groep en individuele leerlingen. Op het moment dat we het landelijk gemiddelde niet behalen, zullen wij als school ons onderwijs evalueren. Wat hebben we gedaan, kunnen we iets aanpassen en welk aanbod heeft de toekomstige groep 8 nodig. Dit zijn vragen die wij onszelf stellen.

Wij zien dat de scores van de eindtoetsen de afgelopen jaar passend zijn bij het leervermogen van de kinderen. Het valt ons op dat enkele leerlingen afwijken van onze verwachting, waarbij de leerhouding (concentratie, focus en taakbesef) van invloed is geweest. We hebben leerpunten opgehaald voor het vak rekenen (meetkunde) en taalverzorging (werkwoorden). 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Plaswijckschool zet de volgende middelen in om resultaten tussentijds te meten:

 • coachingsgesprekken met de leerlingen, waarbij de leerling uitgedaagd wordt te reflecteren op het leerdoel en het leerproces en de leerkracht daar feedback op geeft
 • heldere gesprekkencyclus van de leerkracht met de IB-er en de IB-ers met directieondersteunende formats voor de gesprekkencyclus om observaties en resultaten te analyseren
 • Toetsen: methodetoetsen, CITO-toetsen (begrijpend lezen, rekenen, spelling en de DMT) en de AVI-toets
 • Groepsanalyse met het team na de eerste toetsweek - n.a.v. de M-toetsen wordt besproken wat welk leerkrachthandelen geleid heeft tot successen en welk leerkrachthandelen nodig is voor de uitdagingen.
 • oudergesprekken om ouders te informeren van de voortgang van hun kind(eren)
 • groepsplannen en individuele plannen (deze laatste worden ingezien en ondertekend door leerling en ouder(s)/verzorger(s)) worden vervolgens gemaakt en ingezet om de leerling zijn persoonlijke ontwikkeling te laten volgen. Hierbij werken we met het samenvoegen van leerlingen op de volgende niveaus - de basisgroep, de groep met behoefte aan extra uitdaging, de groep met behoefte aan extra ondersteuning en het individu. Deze verdeling is per vak verschillend.

In de groepen 1/2 wordt gebruikt gemaakt van het observatiesysteem Mijnkleutergroep. De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd aan de hand van een ontwikkelingslijnen. Op basis hiervan stellen de leerkrachten een beredeneerd aanbod vast.

De leerkrachten zullen ten alle tijden z.s.m. contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s) wanneer de leerling in zijn ontwikkeling sterk afwijkt van eerder behaalde resultaten en/of de leerlijn de methode van zijn leerjaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich blijft ontwikkelen. Ook na het afnemen van de toets in groep 8.Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet dit motiveren. Alle informatie over de doorstroomtoets, aanmelden VO en tijdpad is te lezen op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/wetsvoorstel-doorstroomtoetsen-po

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verstrekken in de vorm van een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij leren kinderen een stevige basis te hebben en op te komen voor zichzelf. Het bewust zijn van je eigen gevoelens en ideeën, maar ook aandacht hebben voor die van een anderen. Door sport, spel en bewegen worden vaardigheden aangeleerd, zoals regels en grenzen leren aanvaarden en respecteren.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid: vertrouwen en rust
 • Opkomen voor jezelf
 • Grenzen aangeven

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven