Plaswijckschool

Weerestein 37 -39 2804 GG Gouda

  • Schoolfoto van Plaswijckschool
  • Schoolfoto van Plaswijckschool
  • Schoolfoto van Plaswijckschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de Plaswijckschool proberen we bij studieverlof of afwezigheid van de leerkracht zoveel mogelijk vervanging te regelen vanuit onze invalpool “Het Groene hart”. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, wordt er intern naar een oplossing gezocht, bijvoorbeeld door een groep te combineren, of kinderen van de zieke leerkracht over andere groepen te verdelen. Alleen bij hoge uitzondering zullen wij u vragen de kinderen thuis op te vangen. Kunt u dit in verband met werk of anderszins niet oplossen, dan kan de school uw kind in een andere groep opvangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school telt drie leerpleinen: leerplein 1 (groep 1/2/3), leerplein 2 (groep 4/5) en leerplein 3 (groep 6/7/8). Weloverwogen hebben we in het voorjaar van 2016 gekozen voor het concept “Gepersonaliseerd Leren”. Het is een keuze voor blijvende ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Dat vinden we een logische stap in een maatschappij die zich ook blijft ontwikkelen.

Gepersonaliseerd Onderwijs is voor ons:
- Onderwijs dat uitgaat van verschillen tussen kinderen en dat aansluit bij hun onderwijsbehoefte
- Onderwijs dat rekening houdt met de mogelijkheden en de middelen van de 21e eeuw en met vaardigheden die van kinderen verwacht worden      als ze van school afkomen.
- Onderwijs waarin veel aandacht is voor het welbevinden van kinderen.
- Onderwijs met een grotere inbreng van het kind zelf. Kinderen zijn mede-eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Dat zorgt voor meer motivatie.

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op leerplein 1 (jaargroepen 1 t/m 3) is nog veel ruimte om te spelen. Spelen is bij jonge kinderen niet alleen ontspanning, maar ook een groot leerproces. Kinderen ontwikkelen door te spelen namelijk hun motoriek, sociale vaardigheden en hun taal. Naast het spelen bieden we de jaargroepen 1/2 ook kringen aan en krijgt groep 3 op een rustige plek hun instructies. 

Doordat we drie groepen op het leerplein hebben, bieden we uitdagende hoeken aan. Op deze manier krijgt ook groep 3 nog de kans om naast hun instructies de lesstof ook op een spelende manier tot zich te nemen. Deze hoeken staan in het teken van het 4X Wijzer thema van dat moment. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In groep 3 valt taal onder het leesonderwijs.

Bovengenoemde tijden zijn slechts indicaties. De leerlingen werken veel aan eigen doelen, waardoor de één meer tijd gebruikt voor rekenen en de ander meer tijd besteedt aan spelling of taal.

In de basisgroepen starten we de dag met godsdienst door het lezen uit 'Trefwoord', het zingen van liedjes en bidden. De rest van de ochtend besteden we vooral aan de basis: Rekenen, Taal en Lezen. In de middag staan de zaakvakken centraal. Die bieden we thematisch aan d.m.v. 4X Wijzer. Daarnaast besteden we aandacht aan Verkeer en Techniek d.m.v. de techniektorens. Ook zijn er een aantal keer per jaar vieringen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We zijn een gewone basisschool voor kinderen uit de wijk. We hebben geen bijzondere schoolbrede specialismen of faciliteiten in huis. Wel besteden we veel aandacht aan het welbevinden van de kinderen. Door ons onderwijsconcept hebben kinderen bij ons volop de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen. We hebben veel extra handen in de klas door de inzet van onderwijsassistenten. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met diverse partners om ook kinderen met (taal)achterstanden, dyslexie of andere zorgbehoeften optimaal te kunnen begeleiden.

Het schoolondersteuningsprofiel is terug te vinden op de website van onze school of op te vragen bij de directie.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op de Plaswijckschool proberen we steeds beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van het individuele kind. We beloven onze leerlingen goed naar ze te luisteren en aan te sluiten bij datgene wat zij nodig hebben om een volgende stap te zetten.

In de toekomst hopen we naast een rekenspecialist, ook een leesspecialst binnen het team te hebben.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven