Plaswijckschool

Weerestein 37 -39 2804 GG Gouda

  • Schoolfoto van Plaswijckschool
  • Schoolfoto van Plaswijckschool
  • Schoolfoto van Plaswijckschool

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Plaswijckschool straalt eenheid en betrokkenheid uit. Werkplezier, een open communicatie, humor en voor elkaar klaarstaan vinden wij belangrijk. We werken vanuit een gezamenlijke betrokkenheid voor en met álle kinderen. Het team is divers in leeftijd, ervaringen, talenten en we streven naar een goede balans van meesters en juffen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de Plaswijckschool wordt bij studieverlof of afwezigheid van de leerkracht vervanging geregeld via onze invalpool RTC Cella. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, wordt er intern naar een oplossing gezocht.

  • Door een groep te combineren
  • Leerlingen van de afwezige leerkracht over andere groepen te verdelen.
  • Door een collega uit het team extra te laten werken
  • Door een onderwijsassistent te laten invallen
  • of door een ervaren stagiaire te laten lesgeven.

Alleen bij hoge uitzondering zullen wij u vragen de kinderen thuis op te vangen. Hierover wordt dan zo vroeg als mogelijk gecommuniceerd aan de ouders via e-mail en Social schools. Kunt u dit in verband met werk of anderszins niet oplossen, dan kan de school uw kind in een andere groep opvangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school telt drie leerpleinen: leerplein 1 (groep 1/2/3), leerplein 2 (groep 4/5) en leerplein 3 (groep 6/7/8). Weloverwogen hebben we in het voorjaar van 2016 gekozen voor een concept waarbij kinderen met en van elkaar leren op leerpleinen. Het is een keuze voor blijvende ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Dat vinden we een logische stap in een maatschappij die zich ook blijft ontwikkelen.

Leren op leerpleinen is voor ons:

- Onderwijs dat uitgaat van verschillen tussen kinderen en dat aansluit bij hun onderwijsbehoefte

- Onderwijs dat rekening houdt met de mogelijkheden en de middelen van de 21e eeuw en met vaardigheden die van kinderen verwacht worden      als ze van school afkomen.

- Onderwijs waarin veel aandacht is voor het welbevinden van kinderen.

- Onderwijs met een grotere inbreng van het kind zelf. Kinderen zijn mede-eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Dat zorgt voor meer motivatie. 

- Onderwijs vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en door intensievere samenwerking tussen leerkrachten, leraarondersteuners, onderwijsassistenten én leerlingen. Waarbij wij streven naar passend aanbod voor ieder kind. 

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op leerplein 1 (jaargroepen 1 t/m 3) is nog veel ruimte om te spelen. Spelen is bij jonge kinderen niet alleen ontspanning, maar ook een groot leerproces. Kinderen ontwikkelen door te spelen namelijk hun motoriek, sociale vaardigheden en hun taal. Naast het spelen bieden we de jaargroepen 1/2 ook kringen aan en krijgt groep 3 op een rustige plek hun instructies. 

Doordat we drie groepen op het leerplein hebben, bieden we uitdagende hoeken aan, waarin vele vakken geïntegreerd aangeboden worden. Op deze manier krijgt ook groep 3 nog de kans om naast hun instructies de lesstof op een spelende manier tot zich te nemen. Deze hoeken staan in het teken van het 4x wijzer thema van dat moment. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In groep 3 valt taal onder het leesonderwijs.

Bovengenoemde tijden zijn slechts indicaties. De leerlingen werken veel aan eigen doelen, waardoor de één meer tijd gebruikt voor rekenen en de ander meer tijd besteedt aan spelling of taal.

In de basisgroepen starten we de dag met godsdienst door het lezen uit 'Trefwoord', het zingen van liedjes en bidden. De rest van de ochtend besteden we vooral aan de basis: Rekenen, Taal en Lezen. In de middag staan de zaakvakken centraal. Die bieden we thematisch aan d.m.v. 4x wijzer. Meer dan 100 uitgewerkte thema’s voor de groepen 1 t/m 8, er is een eenvoudige structuur van VIER stappen die door de school een doorgaande lijn creëert en waarbij de kerndoelen in een duidelijke opbouw door de jaren heen worden aangeboden. Daarnaast besteden we aandacht aan Verkeer en Techniek d.m.v. de techniektorens. Ook zijn er een aantal keer per jaar vieringen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Plaswijckschool gaat met iedere ouder in gesprek voor een plek op onze school. Daarmee zeggen we open te staan voor alle doelgroepen. We zijn een gewone basisschool voor kinderen uit de wijk. We besteden veel aandacht aan het welbevinden van de kinderen. Door ons onderwijsconcept hebben kinderen bij ons volop de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen.

In overleg met de intern begeleiders en het team stemmen we m.b.v. ons schoolondersteuningsprofiel af of wij de ondersteuning kunnen bieden voor het aangemelde kind tot het einde van de basisschooltijd. Dit schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website of op te vragen bij de directie van de school. Mocht onze school geen passende plek zijn, dan kijken we mee naar de meest passende plaats in het onderwijs.

We bieden instructie aangepast op de behoefte van de leerling, voor specifieke leerlingen werken we met een eigen leerlijn. Voor specifiek leerlinggebonden aanbod is de basis van het ontwikkelen van deze kinderen de groei in een passende doorgaande lijn. Die basis ligt ook bij een goed zicht op de ontwikkeling van de ll. en de begeleiding daarvan. Hiervoor gebruiken we diverse instrumenten. Soms is de leerling gebaat bij meer specifieke hulp. Met toestemming van en in overleg met de ouders wordt een hulpprogramma met de onderwijs assistent of leraarondersteuner doorgewerkt. Via de intern begeleider kunnen we een beroep doen op andere vormen van hulpverlening; fysiotherapie, logopedie, opvoedbureau, onderzoek, BPO uren via de gemeente, hulp van onderwijsspecialisten van onze stichting D4W of een externe School Begeleidingsdienst. We organiseren specifieke expertise en arrangementen voor leerlingen die meer nodig hebben dan preventieve en licht curatieve interventies. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Ouders worden, als educatief partner, in dit proces betrokken. 

Er is aanwezigheid van expertise op het gebied van hoog- en meerbegaafdheid, dyslexie, ICT, een rekencoördinator, een leescoördinator en een gedragsdeskundige. Er zijn 6 lokalen, verdeeld over 3 leerpleinen en 2 fluisterpleinen. Er zijn extra werkplekken. De IB ruimte wordt maandag, dinsdag en vrijdag ingezet voor IB en de hele week voor ondersteuning van groepjes leerlingen en individuen door de onderwijsassistent of RT-er. Er zijn voldoende leer-en hulpmiddelen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op de Plaswijckschool sluiten we steeds beter aan bij de onderwijsbehoeften van het individuele kind. We beloven onze leerlingen om goed naar ze te luisteren en aan te sluiten bij datgene wat zij nodig hebben om een volgende stap te zetten. In de nabije toekomst hebben we naast een reken- en taalcoördinator, ook een gedragsspecialist en een specialist hoog- en meer begaafdheid binnen het team. Waar nodig kunnen wij altijd gebruik maken van de vele experts en coördinatoren die binnen onze stichting werken. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven