RK Basisschool 't Carillon

Geerpolderweg 32 -34 2807 LS Gouda

  • Schoolfoto van RK Basisschool 't Carillon
  • Schoolfoto van RK Basisschool 't Carillon
  • Schoolfoto van RK Basisschool 't Carillon
  • Schoolfoto van RK Basisschool 't Carillon
  • Schoolfoto van RK Basisschool 't Carillon

In het kort

Toelichting van de school

Integraal Kind Centrum (IKC) ’t Carillon is ontstaan vanuit één gedeelde visie en samenwerking tussen “De Groeiling” en Kindcentra Midden Holland “Kind en Co”. 

Een IKC gaat een grote stap verder dan een brede school of een verlengde schooldag. IKC  't Carillon biedt een totaalpakket op het gebied van onderwijs, peutergroep en opvang. Bij ons leren, ontwikkelen en ontmoeten kinderen elkaar gedurende de hele dag in een voor hen vertrouwde omgeving. De integrale benadering van de (talent-)ontwikkeling en ondersteuning van een kind wordt als een grote meerwaarde gezien voor kinderen, hun ouders en uiteindelijk onze samenleving.

IKC 't Carillon gaat de versnippering tussen onderwijs, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang tegen. Bij ons leren kinderen vanuit één visie en werken we als één team aan een doorgaande ontwikkelingslijn, met rust, ruimte en regelmaat voor het kind. Dat is goed voor de ontwikkeling van een kind en praktisch voor ouders, omdat kinderen van 7.00 uur tot 19.00 uur op één vertrouwde locatie kunnen worden begeleid en opgevangen. Binnen het IKC ‘t Carillon worden kinderen zo veel mogelijk uitgedaagd om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo creëren ze het zelfvertrouwen om hun talenten ook op andere gebieden te ontwikkelen. U kunt van IKC ‘t Carillon verwachten dat het een plek is, waar we met zorg en aandacht met elkaar omgaan. Dit wordt gerealiseerd door kinderen te leren wat respect is, zowel voor elkaar als voor elkaars eigenheden. Door de basisschooljaren heen werken wij, samen met ouders, aan de vaardigheden (competenties) van kinderen. Daarbij gaat het niet uitsluitend om cognitieve vaardigheden (de schoolvakken), maar zeker ook om de sociaal emotionele vaardigheden. Hierbij hebben wij aandacht voor elk kind en daarbij dus ook voor zijn/haar achtergrond. Onze school is onderdeel van De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda e/o.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit schooljaar draaien wij 18 groepen.

Op onze locatie aan de Geerpolderweg vindt u 3 groepen 1/2 , 3 groepen 3 en 2 groepen 4. Op deze locatie vindt u ook onze peutergroep. Deze peutergroep maakt onderdeel uit van ons Integraal Kind Centrum (IKC).

Op onze locatie aan de Ouverturelaan zijn 2 groepen 1/2, 2 groepen 5, 2 groepen 6, 2 groepen 7 en 2 groepen 8 te vinden.

Voor de plaasting van nieuwe leerlingen kennen wij geen wachtlijst. Voor het maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u telefonisch contact met ons opnemen (0182-524818) of een mail sturen naar info.carillon@degroeiling.nl.

In de grafiek dat het aantal leerlingen laat zien over de afgelopen schooljaren zijn de leerlingen van "De Vuurvogel" meegerekend voor het schooljaar. "De Vuurvogel" was een onderwijsvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen en was gehuisvest in ons gebouw aan de Ouverturelaan. Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn deze leerlingen ondergebracht bij SBO de Oostvogel in Gouda. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
367
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Samen leren vraagt om een veilige school. Een omgeving waarin kinderen en medewerkers zich thuis voelen, verschillen er mogen zijn en ieder mens ertoe doet. In zo’n omgeving is geen ruimte voor agressie en geweld. Daarom werken wij actief aan veiligheid, volgens beleid dat past bij onze school.  Ook hebben we afgesproken hoe we in de school met elkaar omgaan. En als een kind op school ziek wordt of medicijnen nodig heeft, volgen we ons protocol medisch handelen. Maar een veilige school is niet genoeg; kinderen verdienen ook een veilige thuissituatie. Als wij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling denken te zien, bespreken wij dat eerst met ouders. Daarna wegen we zorgvuldig af of het vermoeden gemeld moet worden bij Veilig Thuis. We handelen daarbij volgens het protocol huiselijk geweld of kindermishandeling. Verder gaan wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. Wij doen dit volgens ons privacyreglement. Hierin staat welke persoonsgegevens we bewaren en welke veiligheidsmaatregelen daarvoor zijn genomen.

Terug naar boven