RK Speciale Basisschool De Oostvogel

Scharroosingel 54 2807 CX Gouda

Opening van het nieuwe schoolplein door de leerlingenraad samen met wethouder Thierry v. Vugt

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

RTC Cella regelt voor scholen van de Groeiling alle vervangingen. Bij RTC Cella zijn naast ons bestuur nog vijf schoolbesturen aangesloten. Het voordeel is dat we onderling leerkrachten die in (vaste) dienst zijn, kunnen uitwisselen. Daarnaast hebben we een pool van flexibele invalkrachten die na een specifieke oproep ingezet kunnen worden.

Als er collega's ziek zijn proberen wij dit in eerste instantie zelf op te lossen. Dit door de plusleerkracht daarvoor in te zetten. Dit is een leerkracht van onze school die de kinderen kent. Zeker bij onze leerlingen is dit van groot belang.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op SBO de Oostvogel zijn er 3 afdelingen:

1. de IJsvogel (regulier SBO)

2. de Vuurvogel (arrangement HB)

3. de Watervogel (arrangement SO cluster 4 internaliserende problematiek)

Voor voorwaarden en aanmeldmogelijkheden kunt u de website van de Oostvogel raadplegen; www.sbo-oostvogel.nl

Komend schooljaar starten wij met een Watervogelklas. Dit is een nieuw arrangement op onze school. Mocht u vragen hebben over aanmelding & plaatsingscriteria kunt u contact opnemen met school. Voor aanmelding op onze school is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor de kleuters hebben wij een apart programma; kleuterplein waarmee wij de ontwikkeling van de kleuters volgen op: 

- sociaal gebied

- cognitief gebied

- motorisch gebied

Op deze onderdelen bieden wij in spelvorm activiteiten aan die deze gebieden stimuleren. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Omdat wij het van groot belang vinden dat onze leerlingen sociale vaardigheden aanleren besteden wij tijd en aandacht aan het geven van kanjertraining. 

Onze school heeft een praktijklokaal waar wij kinderen technieklessen en kooklessen geven. Op deze manier leren kinderen door te doen en te maken. Leerlingen ervaren dat er verschillende manieren van leren zijn en ontdekken wat bij hen past. Lezen, taal en rekenen komen op een andere manier weer terug in het praktijklokaal. Door het lezen van recepten en het afwegen van meel, suiker e.d. bieden we de vakken op een andere wijze aan.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De kinderen die bij ons op school komen hebben een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze TLV wordt afgegeven door het samenwerkingsverband. Het betreft een groep kinderen die niet tot hun recht komen in het regulier onderwijs

We geven het kind passend onderwijs. Binnen de arrangementen De IJsvogel en De Vuurvogel bieden wij basisondersteuning en extra ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben. Binnen het arrangement de Watervogel geven wij specialistische ondersteuning. Hierbij werken we samen met de Groeiacademie en Raatsamen. De Groeiacademie is een expetisecentrum vanuit de Groeiling, Raatsamen is een samenwerkingsverband tussen Enver, Curium en Gro-up.  

Hoe het kind zich ontwikkelt, volgen we op de voet. Uiteraard bespreken we dit met de ouders. Op vaste momenten, maar ook tussentijds wanneer dat nodig is.

Samenwerkingsverband: De Oostvogel maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden Holland (SWV-PO-Midden-Holland). In dit samenwerkingsverband werken 21 schoolbesturen uit de regio en zo’n 90 scholen met elkaar samen om bijna 19.000 leerlingen passend onderwijs te bieden. Meer informatie over het samenwerkingsverband vindt u op www.swv-po-mh.nl.   

Aanmelding op De Oostvogel:

Als de reguliere basisschool niet de juiste plek is voor uw kind, kan uw kind worden doorverwezen naar een SBO-school. Daarvoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De basisschool waar uw kind is ingeschreven, zal de TLV aanvragen bij de TLV-commissie van het SWV-PO-Midden-Holland. Hoe de aanvraagprocedure verloopt, staat beschreven op de website van het samenwerkingsverband (www.swv-po-mh.nl). Wanneer de TLV is aangevraagd, zult u als ouder op zoek gaan naar de SBO-school die het beste bij uw kind en bij u past. Wilt u meer weten over De Oostvogel, dan kunt u op de website van het samenwerkingsverband het ondersteuningsprofiel van onze school bekijken. Hier hebben we beschreven wat onze basisondersteuning inhoudt en wat we aan extra ondersteuning kunnen bieden. Ook op onze website www.sbo-oostvogel.nl vindt u veel informatie. Daarnaast bent u van harte welkom om op De Oostvogel te komen kijken. De directeur of de intern begeleider zal u graag rondleiden door de school en uw vragen beantwoorden. U kunt hiervoor een afspraak maken door te bellen: tel. 0182 – 52 44 24.  

Plaatsing op de Oostvogel:

Nadat de TLV is afgegeven, kan uw kind in principe geplaatst worden op De Oostvogel. Het is voor u en uw kind en belangrijk dat we goed bekijken of onze school kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. Vóór plaatsing zullen we daarom eerst informatie inwinnen bij de school van herkomst. Ook plannen we een kennismaking met u en uw kind om samen te bekijken of uw kind en De Oostvogel bij elkaar passen. In dat gesprek kunnen u en wij verwachtingen bespreken en afspraken voor uw kind maken, bijv. een wenperiode. Als er twijfels zijn, kan er ook een observatieperiode worden afgesproken. Na deze periode kan dan worden bekeken of De Oostvogel daadwerkelijk de beste plek is voor uw kind. Voor de Vuurvogelafdeling is er naast de TLV ook nog IQ informatie nodig.  

Ontwikkeling van uw kind:

OPP Als uw kind op De Oostvogel komt, stelt de orthopedagoog samen met de groepsleerkracht een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Dit is verplicht voor alle leerlingen met een TLV. In het OPP leggen we vast welk niveau van uw kind wordt verwacht en de doelen waar we met uw kind naartoe werken. In het OPP worden ook de resultaten uw kind vastgelegd. Voor elk kind op De Oostvogel werken we met individuele leerlijnen en prognoses. Op basis van het OPP geeft de leerkracht uw kind onderwijs en begeleiding op het eigen niveau, waarmee aan de leerbehoeften van uw kind kan worden voldaan.  

Leerlingvolgsysteem: 

Hoe uw kind zich ontwikkelt, volgen we op de voet. Regelmatig worden toetsen afgenomen om te bepalen hoe de cognitieve ontwikkeling (het leren) verloopt. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt uiteraard gevolgd. We maken hierbij gebruik van het leerlingvolgsysteem BOOM. Dit helpt ons om nauwkeurig en systematisch te werk te gaan bij het volgen, begeleiden en vastleggen van de ontwikkeling van uw kind. In het leerlingvolgsysteem staan: het OPP; verslagen van onderzoeken op psychologisch, medisch, didactisch en logopedisch gebied; de toetsgegevens (BOOM-toetsen en methodetoetsen); de afspraken die we met u en externe instanties maken. Het OPP van uw kind wordt twee maal per jaar met u besproken tijdens de rapportagegesprekken.    

Groepsbespreking: 

Twee maal per jaar wordt elke groep van De Oostvogel besproken. De groepsleerkracht, de orthopedagoog en de intern begeleider nemen hieraan deel. Elke leerling van de groep wordt afzonderlijk besproken. Hierbij komt het OPP aan de orde, waarbij het gaat om vragen als: Wat zijn de onderwijsbehoeften van de leerling? Zit het kind nog op de lijn van het OPP? Hoe gaat het met het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling? Moet het OPP aangepast worden? Welke vormen van hulp en ondersteuning worden al ingezet? Is extra ondersteuning, zoals RT, aangepast werk of hulp buiten de klas, nodig om de doelstellingen in het OPP te halen?  

Het schoolondersteuningsteam:

Tijdens een groepsbespreking kan blijken dat voor een kind verdere actie nodig is, zoals contact met ouders, contact met hulpverlenende instanties of nader onderzoek. Het schoolondersteuningsteam (SOT), dat bestaat uit de intern begeleider (IB’er) en de orthopedagoog, heeft hierbij een begeleidende taak naar leerkrachten en ouders. De orthopedagoog of de IB’er kunnen observaties in de klas uitvoeren en op basis hiervan adviezen geven aan de leerkracht. Daarnaast kunnen zij ouders ondersteunen bij het zoeken naar hulp van externe instanties. Als dat wenselijk of nodig is, kan het SOT worden aangevuld met de schoolarts, de directeur, de onderwijsspecialist of andere externe partijen die bij de begeleiding van de kinderen betrokken zijn. Het SOT vergadert wekelijks op dinsdag.   De leerkracht van het kind is het eerste aanspreekpunt.   

Informatie delen: Als school willen we de leerling optimale begeleiding geven. Hiervoor is het belangrijk dat we over alle relevante informatie kunnen beschikken. Daarom vragen wij ouders om verslagen van extern onderzoek over hun kind met ons te delen. Dit biedt u de beste garantie voor optimale zorg.  

Basisondersteuning: De school biedt kinderen basisondersteuning op een hoog niveau, die wordt verzorgd door:

* de orthopedagoog;

* de IB’er;

* de remedial teachers (RT’ers);

* de plusleerkracht 

* de onderwijsassistenten    

Begeleiding van kinderen met dyslexie behoort tot de basisondersteuning. In ons dyslexieprotocol staat wat dit inhoudt. De begeleiding wordt gegeven door externe partijen. Wij werken veel samen met Driestar Educatief. Een kind met dyslexie kan faciliteiten krijgen, zoals extra tijd voor het maken van toetsen of het laten voorlezen van toetsen.  

Extra ondersteuning:

De basisondersteuning zal niet voor elk kind voldoende zijn. Daarom kan binnen De Oostvogel extra ondersteuning worden gegeven aan kinderen die dat nodig hebben. Bij extra ondersteuning kan het bijvoorbeeld gaan om logopedie, fysiotherapie, gedragsbegeleiding en andere, intensievere vormen van remedial teaching. Deze ondersteuning op maat wordt zo mogelijk binnen de school en met hulp van het samenwerkingsverband aangeboden. Bovendien kunnen we gebruikmaken van de expertise die aanwezig is binnen De GroeiAcademie, het expertisecentrum van De Groeiling. De GroeiAcademie kan orthopedagogen en onderwijsspecialisten inzetten om vast te stellen hoe het kind het beste ondersteund kan worden en om de leerkracht te helpen bij het bieden van deze ondersteuning. Voor de ouders/verzorgers zijn hier geen kosten aan verbonden.  Het SOT bepaalt, eventueel op basis van een onderzoek, of een kind in aanmerking komt voor extra ondersteuning. Als een kind hiervoor in aanmerking komt, informeren wij de ouders hierover. Ook als hulp van buiten de school gewenst is, nemen wij contact met ouders op.   

Remedial teaching:

Naast specifieke zorg binnen de groep kan een kind extra ondersteuning en hulp buiten de groep krijgen. Enkele leerkrachten bieden speciale ondersteuning. Dit gebeurt altijd op basis van een duidelijke hulpvraag van de groepsleerkrachten van het kind of op basis van een onderzoek. Als een kind deze vorm van speciale ondersteuning gaat krijgen, ontvangen ouders daar bericht van. Wordt de extra ondersteuning beëindigd, dan stellen wij ouders daar ook van op de hoogte.  

Logopedie: 

Op dinsdag, donderdag en vrijdag is de logopedist aanwezig op school. Zij signaleert problemen bij leerlingen op het gebied van taal, spraak, stem, ademhaling, vloeiend spreken, gehoor, afwijkende mondgewoonten en auditieve vaardigheden. De nadruk ligt hierbij op het voorkomen en behandelen van stoornissen in de communicatieve en/of auditieve vaardigheden, teneinde onderwijsbelemmeringen te voorkomen. De logopedist neemt tests af om de aard en oorzaak van een stoornis vast te stellen, ontwerpt behandelplannen en voert deze uit. Daarnaast geeft ze voorlichting aan ouders en leerkrachten van kinderen met stem-, spraak-, taal- of gehoorstoornissen en schrijft ze onderzoeksverslagen. De logopedist is vertrouwd met onze school. Samen met onze medewerkers en andere betrokken deskundigen zoekt zij doelgericht oplossingen voor leerlingen met logopedische problemen. De logopedist zelf bezoekt de laagste groepen om kinderen te observeren en te kijken wie in aanmerking kan komen voor extra ondersteuning. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt hiervoor een plan van aanpak opgesteld. Uiteraard worden ouders hierover geïnformeerd en wordt ook toestemming voor deelname aan onderzoek en behandeling gevraagd.  

Kinderfysiotherapie:

Een kinderfysiotherapeut van Gezondheidscentrum Goverwelle is één ochtend per week op school aanwezig. U kunt uw kind via de IB’er aanmelden voor kinderfysiotherapie. Vaak gebeurt dit op aanraden van de leerkracht van uw kind of de gymdocent. Een kind kan pas in behandeling kan worden genomen als er een verwijzing van de huisarts/kinderarts is. De kinderfysiotherapeut is niet in dienst van de school en declareert rechtstreeks bij de ziektekostenverzekering. Doordat zij naar De Oostvogel komt, kunnen de behandelingen onder schooltijd plaatsvinden.  

Overgang naar een volgende groep:

We laten een leerling alleen doubleren (zittenblijven) als: het een doel heeft; het doel haalbaar is en door alle betrokkenen (school, ouders en begeleiding) wordt onderschreven; het leeftijdsverschil na dat jaar extra niet te groot zal zijn (niet groter dan 2 jaar); er een aanzienlijke achterstand opgelopen is. Een doublure gaat in overleg met ouders. De directeur heeft hierbij altijd het laatste, beslissende, woord. Blijft een leerling zitten, dan wordt er een handelingsplan opgesteld. De leerkracht bij wie de leerling in de groep heeft gezeten, beschrijft hierin de doelen voor het komende schooljaar en hoe daar naar toe gewerkt kan worden. Het handelingsplan wordt afgestemd met de nieuwe leerkracht, ouders en externe begeleiding. Het is belangrijk dat het haalbare doelen bevat, zodat de doublure meerwaarde heeft.                

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende periode blijven wij investeren in de samenwerking met Raatsamen.

Samen met deze professionals maken wij per leerling een plan hoe deze begeleiding vorm gegeven gaat worden.

In het ontwikkelingsperspectief die voor elke leerling wordt opgesteld, staan doelen beschreven en wie met welke doelen aan de slag gaat.

Deze evalueren we 2x per jaar.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven