RK Basisschool De Cirkel

Brittenburg 50 2804 ZZ Gouda

  • Schoolfoto van RK Basisschool De Cirkel
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Cirkel
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Cirkel
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Cirkel
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Cirkel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij willen dat ieder kind aan het eind van groep 8 goed in zijn vel zit en klaar is voor de stap naar de middelbare school. Dat is waar we vooral naar kijken bij het meten van de opbrengsten van het onderwijs. Hebben we aangesloten bij wat een kind kan en waarin het verder kan groeien? Heeft ieder kind het beste uit zichzelf gehaald? De eindtoets van Cito helpt om hier zicht op te krijgen. We kijken nooit alléén naar de cijfers. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling is belangrijk.

Voor onszelf gebruiken we de resultaten van de eindtoets om naar de kwaliteit van het onderwijs te kijken. Hebben wij er als school toe gedaan? Bij het antwoord houden we rekening met het niveau waarmee kinderen de school zijn binnengekomen. Want een groep met relatief lage prestaties in groep 8 kan wel degelijk een mooie leerontwikkeling hebben doorgemaakt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We doen er alles aan om kinderen het maximale uit zichzelf te laten halen. Daarom toetsen we tijdens het schooljaar onder meer op lezen en rekenen. Zo houden we zicht op de ontwikkeling van ieder kind. Ook kunnen we hiermee ons onderwijs verbeteren en leerlingen beter ondersteunen. We gebruiken onder meer methodetoetsen en Cito-toetsen en het leerlingvolgsysteem ParnasSys. De tussentoetsen van Cito leveren voor elk leerjaar een gemiddelde niveauscore op. Door die te vergelijken met het landelijk gemiddelde (altijd 3,0), weten we hoe goed we het doen.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar de middelbare school is een grote stap. Daarom beginnen we op tijd met de voorbereiding. Eind groep 7 krijgen leerlingen een voorlopig advies, het pre-advies. Hiervoor kijken we naar hun prestaties voor begrijpend lezen en rekenen tot op dat moment. Ook inzet en werkhouding wegen mee.

In groep 8 geven we informatie over alle soorten voortgezet onderwijs. Vóór 1 maart krijgt iedere leerling een schooladvies. Als een kind op de eindtoets boven verwachting scoort, kijken we nog een keer naar het advies. Zo nodig passen we het aan, in overleg met ouders.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven