RK Basisschool De Cirkel

Brittenburg 50 2804 ZZ Gouda

  • Schoolfoto van RK Basisschool De Cirkel
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Cirkel
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Cirkel
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Cirkel
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Cirkel

Het team

Toelichting van de school

Jolijn van der Marel is onze vaste vakleerkracht bewegingsonderwijs vanuit SportPunt Gouda. Vanaf groep 3 krijgt elk kind minimaal één keer per week bewegingsonderwijs van Jolijn. De andere gymles wordt door de eigen leerkracht gegeven. De kleuters gymmen in de speelzaal op school, onder begeleiding van de eigen juf.

Daarnaast huren we gedurende het jaar vakleerkrachten in, bijvoorbeeld drama, programmeren en handvaardigheid.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als medewerkers ziek of afwezig zijn, is er meestal vervanging nodig. Voor onze school regelt RTC Cella de vervanging. Bij RTC Cella zijn, naast ons bestuur, nog vijf schoolbesturen aangesloten. Al die besturen hebben leerkrachten in (vaste) dienst. Als het nodig is, kunnen we gebruikmaken van leerkrachten die bij andere besturen beschikbaar zijn. Daarnaast is er een groep invalkrachten die we in specifieke situaties kunnen inzetten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor ons bewegingsonderwijs werken wij samen met SportpuntGouda. Jolijn van der Marel is als vaste vakleerkracht bewegingsonderwijs aan onze school verbonden. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen minimaal 1x per week les van Jolijn. De andere les bewegingsonderwijs wordt door de eigen leerkracht gegeven.

Voor vakken als muziek, drama en handvaardigheid werken wij samen met Cultuurhuis Garenspinnerij en Brede School Gouda. Door het jaar heen worden verschillende vakleerkrachten ingezet om een gevarieerd programma aan culturele activiteiten te kunnen bieden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het programma in groep 1 en 2 bestaat uit kringactiviteiten, werken en beweging. Er wordt thematisch gewerkt, waarbij veel activiteiten over de dag heen binnen een thema passen. Voorlezen, muziek, taal of rekenactiviteiten zijn voorbeelden van kringactiviteiten. Bij het werken wordt er gespeeld en gewerkt in de hoeken, gewerkt met ontwikkelingsmateriaal, aan creatieve opdrachten of aan opdrachten uit de weektaak. Buitenspelen, spel en gym horen bij de bewegingsactiviteiten. Met het speelse karakter, dat kenmerkend is voor het kleuteronderwijs, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de kinderen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We werken volgens een leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat leerlingen op basis van leeftijd gegroepeerd zijn en een gezamenlijk lesprogramma doorlopen. Daarbinnen stemmen we het onderwijs af op het individuele kind. In het rooster zorgen we voor een goede afwisseling tussen leervakken en creatieve vakken, sport en spel.

Buiten de gewone lessen namen leerlingen deel aan culturele, sportieve en educatieve activiteiten, onder meer van de Brede School. Bovendien verkennen ze de wereld buiten de school. Rekenen in de supermarkt, natuur les op de kinderboerderij of geschiedenisles bij cultureel erfgoed: de omgeving is een onuitputtelijke bron van levensechte lessen.

De basisvaardigheden lezen, taal, rekenen en schrijven staan vanaf groep 3 op het lesprogramma. Daarnaast krijgen kinderen les in natuur, verkeer, muziek, gymnastiek, handvaardigheid, tekenen, spel en beweging. Vanaf groep 5 worden de basisvaardigheden verder uitgewerkt. Begrijpend lezen en studerend leren worden steeds belangrijker. En de kinderen krijgen nu ook geschiedenis, aardrijkskunde en techniek. In groep 7 komt het vak Engels er nog bij. Alle groepen werken met zowel digitale lesprogramma's als leerboeken.

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij willen dat kinderen in één lijn door kunnen leren van de (peuter)opvang tot aan groep 8. KMN Kind & Co verzorgt bij ons een programma voor peuters: de voorschoolse educatie. Hierna komt een programma voor kinderen die bijna naar school gaan, de vroegschoolse educatie. Wij verzorgen dit programma zodat kleuters spelenderwijs achterstanden kunnen inhalen voordat ze aan groep 3 beginnen.

KMN Kind & CO biedt ook opvang voor jongere kinderen (0 tot 4 jaar) en op peuterspeelzaal (voor kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden). Ons doel is dat school en opvang samen één kindcentrum vormen. Dan kunnen we op elkaar aansluiten en elkaar sterker maken.

Terug naar boven