De Goudakker

Reigerstraat 37 2802 EM Gouda

 • Schoolfoto van De Goudakker
 • Schoolfoto van De Goudakker
 • Schoolfoto van De Goudakker

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

RTC Cella regelt voor onze school alle vervangingen. Bij RTC Cella zijn naast ons bestuur nog vijf schoolbesturen aangesloten. Het voordeel is dat we onderling leerkrachten die in (vaste) dienst zijn, kunnen uitwisselen. Daarnaast hebben we een pool van flexibele invalkrachten die na een specifieke oproep ingezet kunnen worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020/2021 hebben wij zeven groepen.

De jongste en oudste kleuters zitten bij elkaar in groep 1/2.

We hebben enkele groepen: 3, 4, 5 en 8 en één combinatiegroep 6/ 7.

 • groep 1/2 SA: juf Sandra en juf Anu
 • groep 1/2 MV: juf Monique en Juf Vera (doet de bapo van juf Monique)
 • groep 3: juf Marieke en juf Vera
 • groep 4: juf Lana
 • groep 5: juf Kim
 • groep 6/7: juf Marjolein en juf Kirsten
 • groep 8: juf Sandra en meester Steve
 • Juf Kirsten is op 4 ochtenden ondersteunend in de combinatiegroep

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie de toelichting bij de groepen 3 t/m 8.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen vinden wij erg belangrijk.  We steken daarom veel tijd in het krijgen van een sociaal sterke groep. Dit houdt in:

1. Rechtvaardig behandelen van kinderen; We maken gebruik van effectieve conflicthantering.

2. Ieder kind hoort bij de groep en kan samenwerken; We wisselen regelmatig van plaats om elkaar goed te leren kennen. We vullen dagelijks de OK thermometer in.

3. Een prettige omgang en rijk speelgedrag. De kinderen stellen in de sociokring verbeterpunten op en geven elkaar complimenten.

In de groepen 1/2 leren de kinderen door te spelen en te ontdekken. Dit doen zij door te werken met een beredeneerd aanbod.

In de groepen 3 tot en met 8 worden de volgende vakken gegeven:

Begrijpend en technisch lezen, taal, spelling, rekenen/wiskunde, bewegingsonderwijs, sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/techniek), catechese, kunstzinnige en creatieve vorming, Engels vanaf groep 7.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden onderwijs aan alle leerlingen die vallen onder de basisondersteuning zoals die is omschreven in het samenwerkingsverband Midden-Holland en Rijnstreek.

Op school is een recent herzien schoolondersteuningsprofiel aanwezig.

Soms blijkt dat een kind speciale zorg of aanvullende ondersteuning nodig heeft. Onze interne begeleider (IB’er) zoekt dan samen met de leraar en de ouders naar manieren om het onderwijs voor dit kind passend te maken. De afspraken leggen we vast in een handelingsplan. Soms geeft een remedial teacher (RT’er) extra hulp aan kinderen. Of we zetten specialisten in van onze eigen GroeiAcademie, het expertisecentrum van De Groeiling. Hier werken gediplomeerde orthopedagogen, onderwijsspecialisten, leerkrachten gespecialiseerd in gedrag en leerlingbegeleiders.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven