Jenaplanschool het Vlot

Oosthoef 3-5 2804 ST Gouda

Schoolfoto van Jenaplanschool het Vlot

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2018 zijn wij van de Cito overgestapt naar de IEP toets. IEP staat voor Inzicht Eigen Profiel. Sinds enkele jaren is de Cito eindtoets niet meer verplicht en mogen wij een keuze maken uit meerdere toetsen. De IEP vinden wij kindvriendelijk en en duidelijk. Daarom hebben wij voor deze toets gekozen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze zorg betreft alle kinderen: kinderen die meer aankunnen, uitgedaagd moeten worden, kinderen die een eigen leerstrategie gebruiken en kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities van onze school als het gaat om het bieden van passend onderwijs. Dit document is ter inzage op school aanwezig.

De intern begeleider: De school beschikt over twee intern begeleiders (IB’ers) voor 2 dagen in de week. De IB’ers dragen verantwoordelijkheid voor de kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. Zij volgen samen met de leerkrachten de ontwikkelingen van deze kinderen en coördineert de specifieke zorg als dit nodig is. Hiernaast dragen zij zorg voor het monitoren van alle kinderen op leer- en sociaal-emotioneel gebied. Samen met de leerkrachten wordt regelmatig gesproken over de groep en over de individuele kinderen, hieruit volgt afstemming op de behoeftes van het kind.

Kind volgsysteem

De ontwikkeling van ieder kind wordt gevolgd. De instrumenten om deze ontwikkeling te volgen noemen we het kind volgsysteem. Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 werken wij met Bosos;

 Beredeneerd aanbod

 Observeren

 Signaleren

 Opbrengst gericht

 Specifiek voor jouw praktijk

Dus het doel van BOSOS is: komen tot een beredeneerd aanbod door gericht observeren en signaleren en opbrengsten goed in kaart brengen die specifiek zijn voor de praktijk. Zo kan de leerkracht het leerstofaanbod aanpassen aan de mogelijkheden van de leerlingen en aan de mogelijkheden van de klas. 

Daarnaast wordt in januari de leesvoorwaardentoets afgenomen bij de kinderen van groep 2.

In de groepen 3 tot en met 8 worden de vorderingen van de kinderen bijgehouden met behulp van toetsen. We onderscheiden hierin twee soorten toetsen: de methode gebonden toetsen en de methode-onafhankelijke toetsen. De methode-onafhankelijke toetsen behoren tot het zogenaamde IEP-kind volgsysteem. Deze toetsen worden halverwege en aan het einde van het schooljaar afgenomen.

Van ieder kind is er een kind dossier. In dit dossier worden de resultaten van toetsen, eventuele gegevens van speciale onderzoeken, handelingsplannen en de rapportgegevens van de verschillende leerjaren bewaard. Naast het volgen van de leerresultaten volgen wij het welbevinden van onze kinderen. Ieder jaar vullen de leerkrachten en de kinderen vanaf groep 5 daarvoor de vragenlijsten van KanVas in. De resultaten hiervan kunnen aanleiding zijn voor individuele gesprekken met de kinderen en/of ouders. Elk dossier valt onder de wetgeving met betrekking tot privacybescherming.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooljaar 2020-2021

Uitstroom              

4 leerlingen naar het VWO                                

1 leerling naar de Havo                               

2 leerlingen naar het VMBO-TL/HAVO        

3 leerlingen naar VMBO B                     

Op basisschool Het Vlot worden de schooladviezen opgesteld door de doorverwijscommissie.

Deze commissie bestaat voor de voorlopige schooladviezen (eind groep zeven) uit:
1. de directeur
2. de intern begeleider (bovenbouw)
3. De leerkrachten van groep 7
4. De leerkrachten van groep 6

Voor de definitieve schooladviezen bestaat de commissie uit:
1. de directeur
2. de intern begeleider (bovenbouw)
3. De leerkrachten van groep 8
4. De leerkrachten van groep 7

De procedure is vastgelegd in het protocol "doorverwijzing voortgezet onderwijs".

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven