Jenaplanschool het Vlot

Oosthoef 3-5 2804 ST Gouda

Schoolfoto van Jenaplanschool het Vlot

Het team

Toelichting van de school

Onze school is een kleine school. Dit heeft als groot voordeel dat alle kinderen, leerlingen en ouders van onze school elkaar goed kennen. We weten elkaar makkelijk te vinden en er is een grote betrokkenheid bij onze school.

Een nadeel van een kleine school is dat de leerkrachten met een relatief kleine groep veel werk moeten verzetten. Daarom is er een intensief samenwerkingsverband met obs de Venen in Reeuwijk. Beide scholen behoren tot stichting Klasse. De specialisten van De Venen zijn ook inzetbaar op Het Vlot. Hierdoor heeft Het Vlot onder andere de beschikking over 3 intern begeleiders, een taalspecialist, een rekenspecialist, een ICT specialist etc.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een leerkracht een dag niet inzetbaar is. Buitengewoon verlof, ziekte, studie etc. kunnen hieraan ten grondslag liggen. De leerkracht moet dan vervangen worden. Onderstaand de volgorde van vervanging:

1. Allereerst kijken we of de duo-collega beschikbaar is om de lestaken van de afwezige collega over te nemen.

2. Mocht dit niet het geval zijn, dan proberen we een collega van Het Vlot in te zetten voor de vervanging.

3. Lukt dit ook niet, dan proberen wij inval te regelen via de PIO-invalpool.

4. Helaas gebeurt het regelmatig dat ook de PIO-invalpool geen vervangers heeft. Dan zijn we genoodzaakt om de leerlingen van de betreffende groep te verdelen onder de andere groepen. Wij vinden dit niet wenselijk, maar kunnen helaas soms niet anders.

Opmerking: In principe zoekt Het Vlot altijd een oplossing binnen de hierboven benoemde stappen. Wij sturen de leerlingen NIET naar huis.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken op Het Vlot met combinatiegroepen op basis van het meester - gezel- principe. Door bewust te kiezen voor combinatiegroepen zijn de leerlingen afwisselend jongste en oudste leerling.

In de groepen werkt Het Vlot handelingsgericht. Dit houdt in dat er op verschillende niveaus met de leerlingen wordt gewerkt aan de onderwijsbehoeften. Er wordt op drie niveaus lesgegeven; het basisniveau, het verdiepte niveau (voor leerlingen die meer aan kunnen) en het intensieve niveau (voor leerlingen die extra instructie nodig hebben).

Naast bovenstaande drieslag, wordt de verdieping nog meer gespecificeerd door de aanwezigheid van remedial teachers, het zorgsysteem en een uitgebreide bovenschoolse plusklas.

Tevens heeft Het Vlot de beschikking over een vakleerkracht gymnastiek en zijn alle leerkrachten gecertificeerd Kanjertrainer. Verder worden regelmatig activiteiten georganiseerd door de brede school Gouda.

Bij de praktische technieklessen ondersteunt de conciërge.


Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepen 1-2 hebben dezelfde onderwijstijd als de overige groepen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken in gesloten stamgroepen. Dat betekent dat de kinderen in hun eigen groep de instructie krijgen. In de ochtend ligt de nadruk op de vakken als taal, lezen en rekenen. In de middag werken wij meer projectmatig, waarbij wij het geleerde toe willen passen in praktische situaties. Daarnaast is het voor de kinderen mogelijk om dan eigen leervragen te stellen; wat wil ik leren en hoe pak ik dat aan?

Sinds 2021 - 2022 werken we in de middag met IPC. Per periode staat er een thema centraal. De thema's zijn vak doorbroken samengesteld, waarbij ook zeker aandacht is voor internationalisering en Engels. Onderzoekend en ontdekkend leren is hierbij een essentieel onderdeel van het onderwijs.

Uiteraard ondersteunt de leerkracht hierbij door b.v. de kinderen te leren de juiste vragen te stellen.

Groep drie heeft op onze school een aparte status. De eerste 20 weken van het schooljaar hebben de leerlingen van groep drie in de ochtend als homogene groep les van een groep 3 leerkracht. In de middag verwerken de leerlingen de stof bij groep 1 en 2, waarbij ook aandacht is voor de spelbehoefte van de leerlingen. Ditzelfde systeem blijft ook vanaf week 21 in tact, met het verschil dat de middag niet meer bij groep 1/2 plaatsvindt maar bij groep 4/5.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Aan welke doelgroep(en) biedt uw school onderwijs aan? En welke speciale faciliteiten heeft u daarvoor?

In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften. Uit het document blijkt of de school voldoet aan de basisondersteuning die door het schoolbestuur en het samenwerkingsverband is vastgesteld. Bovendien wordt aangegeven voor welke leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het team een arrangement heeft.

Dit schoolondersteuningsprofiel geeft ook de ambities van de school weer. Deze ambities staan geformuleerd in concrete doelen van het schoolbeleid. Op basis van dit document kan de school een goede gesprekspartner zijn voor bestuur, ouders, het samenwerkingsverband, het speciaal onderwijs en organisaties voor welzijn en zorg.

De optelsom van de gegevens van meerdere scholen van het samenwerkingsverband geven een beeld van het onderwijsaanbod op het niveau van het schoolbestuur, de gemeente en het samenwerkingsverband. Op basis van dit overzicht kan het samenwerkingsverband bepalen voor welke kinderen op welke plek voorzieningen en lesplaatsen worden ingericht.

Het schoolbestuur en het samenwerkingsverband kunnen vervolgens beleid ontwikkelen om te voldoen aan de zorgplicht voor het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen uit de regio. Zo vormen de schoolondersteuningsprofielen van alle scholen samen een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen van beleid op onder andere de ondersteuningstoewijzing, de verdeling van middelen en het arrangeren van een goed antwoord op de behoeften van de leerling.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het Vlot heeft een intensieve samenwerking met peuterspeelzaal Quadrant. Alle leerlingen die van de peuterspeelzaal naar Het Vlot komen worden door de intern begeleiders van beide organisaties doorgesproken (zachte landing).

Terug naar boven