Het Schateiland

Mercatorhof 7 2803 EX Gouda

Schoolfoto van Het Schateiland

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoetsen zijn per jaar wisselend. Dit is afhankelijk van de samenstelling van de groep. De school heeft een diverse populatie waardoor het gemiddelde niveau per groep erg kan verschillen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingen worden in de kleutergroepen gevolgd met het leerlingvolgsysteem KIJK. Hiervoor worden de leerlingen continu door de leerkrachten geobserveerd en de observaties worden vastgelegd. Aan de hand van deze observaties wordt beken hoe de leerling zich ontwikkelt. In groep 2 worden de leerlingen gescreend op het beheersen van taal- en rekenvaardigheden die voorwaarde zijn voor het leren lezen en rekenen in groep 3.

In de groepen 3 t/m 8 worden de kinderen op sociaal-emotioneel niveau gevolgd met ZIEN. Op didactisch gebied wordt er gewerkt met methodegebonden en methode-onafhankelijke toetsen.

Bij de methodegebonden toetsen wordt gekeken of de leerling de aangeboden leerstof beheerst. Bij de methode-onafhankelijke toetsen (de IEP-toetsen) wordt gekeken of de leerling ook in staat is deze leerstof in verschillende situaties toe te passen én wordt gekeken of een leerling misschien al verder is dan de leerstof die is aangeboden. Bij de IEP vragen we kinderen ook vragenlijsten in te vullen over hun eigen functioneren gericht op taakaanpak en sociaal functioneren.

Alle toetsgegevens worden digitaal verwerkt en via Leeruniek wordt er overzicht verkregen in de vorderingen. Op basis van deze data wordt het onderwijsaanbod bepaald of waar nodig bijgesteld.

Tweemaal per jaar wordt er een schoolanalyse gemaakt waarbij gekeken wordt naar de groei op schoolniveau en waarbij gekeken wordt naar eventuele interventies om de onderwijsresultaten te verbeteren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de bijlage treft u het verlag van het inspectiebezoek dat gehouden is in oktober 2017. Het bezoek was onderdeel van het onderzoek volgens het nieuwe kader bij Stichting Klasse.

Terug naar boven