Het Schateiland

Mercatorhof 7 2803 EX Gouda

Schoolfoto van Het Schateiland

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoetsen zijn per jaar wisselend. Dit is afhankelijk van de samenstelling van de groep. De school heeft een diverse populatie waardoor het gemiddelde niveau per groep erg kan verschillen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 worden de kinderen gevolgd met behulp van het leerlingvolgsysteem KIJK. Hiervoor worden de leerlingen continu door de leerkrachten geobserveerd en de observaties worden vastgelegd. Aan de hand van deze observaties wordt beken hoe de leerling zich ontwikkelt. In groep 2 worden de leerlingen gescreend op het beheersen van taal- en rekenvaardigheden die voorwaarde zijn voor het leren lezen en rekenen in groep 3.

In de groepen 3 t/m 8 worden de kinderen op sociaal-emotioneel niveau gevolgd met ZIEN. Op didactisch gebied wordt er gewerkt met methodegebonden en methode-onafhankelijke toetsen.

Bij de methodegebonden toetsen wordt gekeken of de leerling de aangeboden leerstof beheerst. Bij de methode-onafhankelijke toetsen (de IEP-toetsen) wordt gekeken of de leerling ook in staat is deze leerstof in verschillende situaties toe te passen én wordt gekeken of een leerling misschien al verder is dan de leerstof die is aangeboden. Bij de IEP vragen we kinderen ook vragenlijsten in te vullen over hun eigen functioneren gericht op taakaanpak en sociaal functioneren.

Alle toetsgegevens worden digitaal verwerkt. Op basis van deze data wordt het onderwijsaanbod bepaald of waar nodig bijgesteld.

Tweemaal per jaar wordt er een schoolanalyse gemaakt waarbij gekeken wordt naar de groei op schoolniveau en waarbij gekeken wordt naar eventuele interventies om de onderwijsresultaten te verbeteren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladviezen 

Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de procedure van het schooladvies voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Het tijdpad bij de schooladvisering en de doorstroomtoets verandert om leerlingen meer gelijke kansen te bieden. Doordat alle leerlingen zich straks tegelijk aanmelden bij het vo, hebben zij dezelfde kans op een plek op de school die zij willen.?  

Daarnaast wordt de periode tussen de afgifte van het voorlopig schooladvies en de afname van de doorstroomtoets korter. Dat zorgt ervoor dat de meting van de cognitieve taal- en rekenvaardigheden van de leerlingen niet nog veel kan veranderen. Dat levert ook een bijdrage aan gelijke kansen voor elke leerling.  

Het tijdpad voor de schooladviezen en de doorstroomtoets 

  • Scholen melden zich vanaf 1 oktober tot 15 november aan voor een doorstroomtoets. 
  • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. 
  • Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari. 
  • Uiterlijk 15 maart ontvangen scholen de uitslag van de doorstroomtoets. 
  • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. 
  • Tussen 25 maart en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school (vo). 
  • Deze centrale aanmeldweek geldt alleen voor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs (vo) gaan.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het Schateiland is een openbare school met leerlingen met verschillende achtergronden. Dat betekent dat acceptatie en respect belangrijk zijn. Iedereen mag er zijn en iedereen heeft talenten! De kinderen leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Daarnaast leren ze hoe ze op een goede manier hun mening kunnen uiten zonder daarbij een ander te kwetsen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Zelfkennis
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de bijlage treft u het verlag van het inspectiebezoek dat gehouden is in 2017/2018. Het bezoek was onderdeel van het onderzoek volgens het nieuwe kader bij Stichting Klasse.

Terug naar boven