Het Schateiland

Mercatorhof 7 2803 EX Gouda

Schoolfoto van Het Schateiland

Het team

Toelichting van de school

Op het Schateiland werkt een professioneel team van zowel mannen als vrouwen. Het team bestaat voornamelijk uit leerkrachten, maar er is ook ook een onderwijsassistent, een leraarondersteuner, een intern begeleider, een conciërge, een administratief medewerker en een schoolleider.

Samen werken we aan kwalitatief goed onderwijs! 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht wordt altijd eerst gekeken of er intern een leerkracht beschikbaar is die kan vervangen. Indien dit niet mogelijk is wordt er een invaller gezocht binnen de invalpool. Wanneer er geen enkele invaller beschikbaar is kunnen groepen verdeeld worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In groep 1/ 2 vindt het leren plaats tijdens speelleeractiviteiten. Het zelf ontdekken en van daaruit ontwikkelen, speelt hierbij een belangrijke rol. De begeleiding in groep 1 / 2 kan individueel, maar ook in de hele kring of in groepjes plaatsvinden. Op het Schateiland hebben we twee groepen 1/2. In deze groepen zijn dus kleuters van 4, 5 en soms 6 jaar aanwezig. Door de manier waarop kleuters zich ontwikkelen, is dit een fijne manier van werken. De kinderen leren zo ook veel van elkaar! De twee groepen 1/2 spelen tegelijkertijd buiten.

In de groepen 3 t/m 8 vindt het leren plaats in activiteiten als luisteren, spreken, schrijven, lezen, samen oefenen, opdrachten verwerken en werkstukken maken. De lessen verlopen vaak via een vast model: Het Expliciete Directe Instructie Model. Door dit didactische model te gebruiken, is het lesdoel voor iedereen duidelijk en leren we door: voordoen, samen doen en daarna  kunnen we het zelf doen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de leerlingen in de groepen 1 / 2 bestaat de dag uit de kring, de speel- en werkles en bewegen. Spelen en bewegen zijn hele belangrijke onderdelen in het leerpoces van het jonge kind. Tijdens de speel- en werkles is de leerkracht begeleider en helpt de leerlingen spelenderwijs steeds een beetje verder in hun ontwikkeling.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dagelijks wordt er gewerkt aan basisvaardigheden rekenen, spelling, taal en technisch lezen. Ook zijn we dagelijks bezig met sociale vaardigheden in het samenleven en samenwerken.

Daarnaast komen er vakken aan de orde als: wereldoriëntatie, kunstzinnige en creatieve vorming, techniek, levensbeschouwing, sociaal emotionele ontwikkeling, Engels en bewegingsonderwijs.

Voor jonge kinderen met een taalachterstand is er de Schakelklas, waarbij deze leerlingen gedurende een aantal uur in de week extra taalondersteuning krijgen.

Er is de mogelijkheid om (dit jaar in groep 5 en 6) specifiek protestant christelijk godsdienstonderwijs te volgen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Schateiland streeft ernaar passend onderwijs te bieden binnen de mogelijkheden van onze school.

Wij geven onderwijs aan vele verschillende leerlingen. Ook kinderen met een voorsprong of een achterstand op bepaalde gebieden kunnen wij een passend aanbod geven.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het Schateiland is voortdurend in ontwikkeling om ons onderwijs nog beter te maken. Op dit moment hebben we drie speerpunten. Er is scholing voor het team, zodat kennis vergroot wordt en in de groepen passen we die kennis toe. Onze speerpunten zijn: 

  1. Pedagogisch handelen, vanuit onze missie blijven we werken aan: "Elk kind voelt zich gezien".
  2. Didactisch handelen, werken aan de kwaliteit van onze lessen.
  3. Professioneel handelen, we leren als team werken volgens de methodiek van Stichting LeerKRACHT.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We hebben een intensieve samenwerking met de Schaapskooi. Kinderen met een VVE-indicatie krijgen daar extra ondersteuning. Bij de overgang van de Schaapskooi naar het Schateiland vindt er een warme overdracht plaats en blijft er contact over de ontwikkeling van de leerling. 

Terug naar boven