Het Schateiland

Mercatorhof 7 2803 EX Gouda

Schoolfoto van Het Schateiland

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht wordt altijd eerst gekeken of er intern een leerkracht beschikbaar is die kan vervangen. Indien dit niet mogelijk is wordt er een invaller gezocht binnen de invalpool. Wanneer er geen enkele invaller beschikbaar is kunnen groepen verdeeld worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In groep 1/ 2 vindt het leren plaats tijdens speelleeractiviteiten. Het zelfontdekkende aspect speelt hierbij een belangrijke rol. Dit zelfontdekkend leren vindt meestal onder begeleiding plaats. De begeleiding kan individueel maar ook in groepjes plaatsvinden. Op het Schateiland zijn de twee kleutergroepen homogeen. Dit betekent dat wij een groep 1 en een groep 2 hebben. Hier is voor gekozen om de kinderen gericht op hun ontwikkelingsniveau stof te kunnen aanbieden. Beide groepen werken altijd aan dezelfde thema’s maar zij worden op een verschillend niveau aangeboden. Het buitenspelen gebeurt gezamenlijk.

In de groepen 3 t/m 8 vindt het leren plaats in activiteiten als luisteren,spreken, schrijven, lezen, opdrachten verwerken en werkstukken maken. De les verloopt altijd via een vast model: Het Expliciete Directe Instructie Model. Hierbij is er altijd een gezamenlijke start waarbij wordt teruggekeken op de vorige les, voorkennis wordt geactualiseerd en het lesdoel wordt aangegeven. Hierna vindt de instructie plaats. Kinderen die de instructie niet nodig hebben gaan direct aan het werk. Ook kunnen kinderen die extra instructie nodig hebben een verlengde instructie krijgen. Daarna kunnen de kinderen de stof individueel, in tweetallen of in groepjes verwerken. Deze verwerking wordt in eerste instantie zelfstandig uitgevoerd. De leerkracht kan gedurende deze momenten een groepje of een individuele leerling observeren en eventueel helpen. Als de kinderen klaar zijn met hun werk kunnen zij verdiepings- of herhalingsstof krijgen. Het werk dat de kinderen in een week doen staat ook in hun eigen weektaak. Wanneer kinderen tijd hebben om zelfstandig te werken kunnen zij op hun eigen weektaak zien waar zij aan kunnen werken. Aan het eind van de les vindt er een afsluiting plaats waarin wordt teruggekeken op de les en/of vooruit wordt gekeken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de leerlingen in groep 1 en 2 bestaat de dag uit kring, speel- en werkles en bewegen. Spelen en bewegen zijn hele belangrijke onderdelen in het leerpoces van het jonge kind. Tijdens de speel- en werkles is de leerkracht begeleider en helpt de leerlingen spelenderwijs steeds een beetje verder in hun ontwikkeling.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze tijden zijn een indicatie. Dagelijks wordt er gewerkt aan taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Daarnaast komen er vakken aan de orde als wereldoriëntatie, kunstzinnige en creatieve vorming, levensbeschouwing, sociaal emotionele ontwikkeling, Engels en bewegingsonderwijs.

Voor jonge kinderen met een taalachterstand is er de Schakelklas, waarbij deze leerlingen gedurende een aantal uur in de week extra taalondersteuning krijgen.

Er is de mogelijkheid om (dit jaar in groep 5, 6 en 7) specifiek protestant christelijk godsdienstonderwijs te volgen

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Schateiland streeft ernaar passend onderwijs te bieden binnen de kaders en grenzen van onze school. 

Het Schateiland beschikt over twee gediplomeerde intern begeleiders waarvan er één ook orthopedagoog is. Er is een rekenspecialist met opleiding. Er is een taalspecialist die diverse cursussen heeft gevolgd. Eén van onze leerkrachten heeft scholing gevolgd op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Wij geven onderwijs aan vele verschillende leerlingen. Ook kinderen met een achterstand op bepaalde gebieden kunnen wij helpen. Echter voor kinderen met een forse gedragsproblematiek hebben wij niet voldoende expertise in huis.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We hebben een intensieve samenwerking met de Schaapskooi. Kinderen met een VVE-indicatie krijgen daar extra ondersteuning. Bij de overgang van de Schaapskooi naar het Schateiland vindt er een warme overdracht plaats en blijft er contact over de ontwikkeling van de leerling. 

Terug naar boven