OBS Vindingrijk

Heemraadslag 1 2805 DR Gouda

  • De leerkrachten nemen iedere dag de tijd om ouders en leerlingen op het schoolplein te ontmoeten bij het naar huis gaan.
  • We vinden het belangrijk dat leerlingen samenwerken. Wij geven het goede voorbeeld! Vaak staan leerkrachten samen voor de klas.
  • Onze leerlingen krijgen twee keer per week gymles van een professionele vakleerkracht. De gymzaal is in ons eigen gebouw!
  • In 2021 is ons schoolplein vernieuwd. Het heeft nu een natuurlijke, kleurrijke uitstraling. Het is toegankelijk voor iedereen!

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Halverwege het schooljaar nemen we in groep 3 t/m 8 de toetsen van IEP LOVS af. Wij analyseren de resultaten eerst op groepsniveau en dan op schoolniveau. Waar nodig volgt een analyse op leerlingniveau

Wanneer er bijzondere ontwikkelingen zijn in de scores van de kinderen, denken we na waar dit aan zou kunnen liggen. We denken hierbij aan meerdere aspecten (leerling, leerkracht, leiding, leeromgeving, leermiddelen, leermaterialen, leiding). Waar nodig stellen we onze didactische keuzes bij. De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal. 

Aan het eind van ieder schooljaar volgen de E-toetsen. Hier hoort eenzelfde manier van analyseren en bijstellen bij. 

In de kleutergroepen maken wij gebruik van het volgsysteem van de methode Schatkist. Binnen dit volgsysteem worden de kinderen op zowel cognitieve, als sociaal- emotionele en motorische ontwikkeling gevolgd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We waarderen de ander om wie hij of zij is, ongeacht niveau of achtergrond. Door oprecht te luisteren en oog te hebben voor elkaar voelt ieder kind zich veilig en gezien hier op school. We zorgen voor een school waar kinderen met plezier naartoe gaan en thuis trots over vertellen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • waardering
  • respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven