Casimirschool

Groeneweg 27 2801 ZA Gouda

  • Bijna 100 jaar oud en met groep 1 t/m 5 nog steeds op dezelfde locatie in de binnenstad van Gouda
  • Samenwerkend leren is een belangrijke kernwaarde van ons daltononderwijs
  • De Casimirschool heeft drie keer op rij het predicaat excellente school ontvangen. Daar zijn we trots op!
  • Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken, reflectie en effectiviteit zijn de kernwaarden van ons daltononderwijs
  • Onze groene speelpleinen zijn  mooie plekken om heerlijk te spelen in de binnenstad van Gouda.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Casimirschool heeft de adaptieve eindtoets Route 8 gekozen als centrale eindtoets voor groep 8.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Resultaten van ons onderwijs worden stelselmatig en in een continu proces geanalyseerd en besproken.Hiervoor worden de CITO-toetsen gebruikt, maar ook de methodetoetsen, didactisch leergesprekken en observaties.
Het proces van analyseren, plannen, interveniëren vindt plaats in een klassenteam, waarin bouwcollega's en onderwijsspecialisten gezamenlijk dit proces doorlopen. In dit proces wordt handelingsgericht gewerkt.

Er wordt gebruik gemaakt van groepsplannen, waarin het onderwijs, de aanpak en middelen per subgroep wordt gepland.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt zorgvuldig geformuleerd, door een team van leerkrachten uit groep 7, 8 en de onderwijsspecialist. Dit proces start in groep 7, waar een pré-advies gegeven wordt. De Casimirschool heeft in de loop van de schoolloopbaan een goed inzicht gekregen in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties, maar ook de motivatie, belangstelling en inzet van het kind van belang. In november van groep 8 wordt de NIO- toets afgenomen. Dit is een intelligentietest waarmee cognitieve capaciteiten zichtbaar worden. De overheid heeft bepaald dat er een centrale eindtoets gehouden moet worden. De Casimirschool heeft ervoor gekozen de eindtoets Route 8 af te nemen. Als het advies van de basisschool en de uitslag van de eindtoets beide positief zijn voor een bepaald schooltype zal een leerling zeker worden toegelaten. In andere gevallen zal een toelatingscommissie beslissen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De missie van de Casimirschool is onze leerlingen Daltononderwijs begeleiden naar zelfbewustzijn zonder vrees: voor kinderen met lef! Deze missie weerspiegelt de visie op sociale opbrengsten.

De Casimirschool heeft een positief leer- en leefklimaat. Het schoolklimaat is door de onderwijsinspectie met een 'goed' beoordeeld. 
De Casimirschool staat voor brede ontwikkeling, binnen een maatschappelijke context; samen leren, samen leven, samen werken.
Sociale ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming wordt structureel, binnen een doorgaande lijn gestimuleerd.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Positief schoolklimaat
  • Preventieve begeleiding
  • Brede ontwikkeling leerlingen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Kwaliteit is het uitgangspunt van al ons handelen. De Casimirschool heeft drie keer op rij het predicaat excellente school ontvangen. Op het laatste inspectiebezoek in juni 2018 zijn 10 van de 14 onderdelen door de inspectie als 'goed' beoordeeld.

Terug naar boven