Casimirschool

Groeneweg 27 2801 ZA Gouda

  • Bijna 100 jaar oud en met groep 1 t/m 5 nog steeds op dezelfde locatie in de binnenstad van Gouda
  • Wij werken met taken binnen ons daltononderwijs. Kinderen weten wat ze gaan leren
  • Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken, reflectie en effectiviteit zijn de kernwaarden van ons daltononderwijs
  • Samenwerkend leren is een belangrijke kernwaarde van ons daltononderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Casimirschool heeft de adaptieve eindtoets Route 8 gekozen als centrale eindtoets voor groep 8.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Resultaten van ons onderwijs worden stelselmatig en in een continu proces geanalyseerd en besproken.Hiervoor worden de CITO-toetsen gebruikt, maar ook de methodetoetsen, didactisch leergesprekken en observaties.
Het proces van analyseren, plannen, interveniëren vindt plaats in een klassenteam, waarin bouwcollega's en onderwijsspecialisten gezamenlijk dit proces doorlopen. In dit proces wordt handelingsgericht gewerkt.

Er wordt gebruik gemaakt van groepsplannen, waarin het onderwijs, de aanpak en middelen per subgroep wordt gepland.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt zorgvuldig geformuleerd, door een team van leerkrachten uit groep 7, 8 en de onderwijsspecialist. Dit proces start in groep 7, waar een pré-advies gegeven wordt. De Casimirschool heeft in de loop van de schoolloopbaan een goed inzicht gekregen in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties, maar ook de motivatie, belangstelling en inzet van het kind van belang. In november van groep 8 wordt de NIO- toets afgenomen. Dit is een intelligentietest waarmee cognitieve capaciteiten zichtbaar worden. De overheid heeft bepaald dat er een centrale eindtoets gehouden moet worden. De Casimirschool heeft ervoor gekozen de eindtoets Route 8 af te nemen. Als het advies van de basisschool en de uitslag van de eindtoets beide positief zijn voor een bepaald schooltype zal een leerling zeker worden toegelaten. In andere gevallen zal een toelatingscommissie beslissen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Kwaliteit is het uitgangspunt van al ons handelen. De Casimirschool heeft drie keer op rij het predicaat excellente school ontvangen. Op het laatste inspectiebezoek in juni 2018 zijn 10 van de 14 onderdelen door de inspectie als 'goed' beoordeeld.

Terug naar boven