Casimirschool

Groeneweg 27 2801 ZA Gouda

  • Al 100 jaar oud en met groep 1 t/m 5 nog steeds op dezelfde locatie in de binnenstad van Gouda
  • Onze groene speelpleinen zijn  mooie plekken om heerlijk te spelen in de binnenstad van Gouda.
  • Sinds 2015 zijn we een excellente school. Vier keer op rij hebben we het predicaat ontvangen.
  • Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken, reflectie en effectiviteit zijn de kernwaarden van ons daltononderwijs
  • Samenwerkend leren is een belangrijke kernwaarde van ons daltononderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Casimirschool heeft de adaptieve eindtoets Route 8 gekozen als centrale eindtoets voor groep 8.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Resultaten van ons onderwijs worden stelselmatig en in een continu proces geanalyseerd en besproken.Hiervoor worden de IEP-toetsen gebruikt, maar ook de methodetoetsen, didactisch leergesprekken en observaties.
Het proces van analyseren, plannen, interveniëren vindt plaats in een klassenteam, waarin bouwcollega's en onderwijsspecialisten gezamenlijk dit proces doorlopen. In dit proces wordt handelingsgericht gewerkt.

Er wordt gebruik gemaakt van groepsplannen, waarin het onderwijs, de aanpak en middelen per subgroep wordt gepland.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt zorgvuldig geformuleerd, door een team van leerkrachten uit groep 7, 8 en de onderwijsspecialist. Dit proces start in groep 7, waar een pré-advies gegeven wordt. De Casimirschool heeft in de loop van de schoolloopbaan een goed inzicht gekregen in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties, maar ook de motivatie, belangstelling en inzet van het kind van belang. De overheid heeft bepaald dat er een centrale eindtoets gehouden moet worden. De Casimirschool heeft ervoor gekozen de eindtoets Route 8 af te nemen. Als het advies van de basisschool en de uitslag van de eindtoets beide positief zijn voor een bepaald schooltype zal een leerling zeker worden toegelaten. In andere gevallen zal een toelatingscommissie beslissen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De missie van de Casimirschool is onze leerlingen Daltononderwijs begeleiden naar zelfbewustzijn zonder vrees: voor kinderen met lef! Deze missie weerspiegelt de visie op sociale opbrengsten.

De Casimirschool heeft een positief leer- en leefklimaat. Het schoolklimaat is door de onderwijsinspectie met een 'goed' beoordeeld. 
De Casimirschool staat voor brede ontwikkeling, binnen een maatschappelijke context; samen leren, samen leven, samen werken.
Sociale ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming wordt structureel, binnen een doorgaande lijn gestimuleerd.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Positief schoolklimaat
  • Preventieve begeleiding
  • Brede ontwikkeling leerlingen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Kwaliteit is het uitgangspunt van al ons handelen. De Casimirschool heeft vier keer op rij het predicaat excellente school ontvangen. Op het laatste inspectiebezoek in juni 2022 zijn we door de inspectie voor de tweede keer op rij als 'goed' beoordeeld.

Terug naar boven