Casimirschool

Groeneweg 27 2801 ZA Gouda

  • Bijna 100 jaar oud en met groep 1 t/m 5 nog steeds op dezelfde locatie in de binnenstad van Gouda
  • Wij werken met taken binnen ons daltononderwijs. Kinderen weten wat ze gaan leren
  • Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken, reflectie en effectiviteit zijn de kernwaarden van ons daltononderwijs
  • Samenwerkend leren is een belangrijke kernwaarde van ons daltononderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij maken deel uit van Transvita, een samenwerking tussen besturen in Midden Nederland. Wij hebben een talentenpool, waaruit wij kunnen putten en een regionale invalpool ( PIO). Het lukt ons nog steeds om vervanging op een kwalitatieve manier te organiseren, al neemt de druk op beschikbaarheid wel toe. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

De ontvangen personeelsgegevens zijn onvolledig of onjuist waardoor deze indicator niet juist kan worden weergegeven. Lees de toelichting van de school.

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Casimirschool heeft 16 groepen en in de loop van het schooljaar een instroomgroep voor kleuters. Wij starten met vier heterogene kleutergroepen. Oudste, middelste en jongste kleuters zitten bij elkaar in een groep. vanaf groep 3 heeft de school parallelroepen, dus elke groep dubbel. Deze groepen werken veel met elkaar samen.

Het team bestaat uit enthousiaste en deskundige leerkrachten en onderwijsondersteuners. Alle leerkrachten zijn in het bezit van het certificaat voor Daltonleerkracht. Een aantal leerkrachten heeft een speciale taak in de school. Er zijn binnen het team onderwijsspecialisten, leiderschapsteamleden, daltoncoördinatoren, een techniekcoördinator en een cultuurcoördinator.

Wij werken continu met elkaar aan de ontwikkeling van ons onderwijs. Onderwijs dat past bij de leerlingen van deze tijd. Dat betekent dat we aandacht hebben voor de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen, maar ook voor de sociale en creatieve ontwikkeling. Het is belangrijk om het zelfbewustzijn bij de leerlingen te ontwikkelen, zodat ze weten wie ze zijn, wat ze willen, wat ze nodig hebben, waar ze niet zo goed in zijn en waar ze een hekel aan hebben.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij beschreven dat wij aanvullende expertise hebben op het gebied van kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum (of het vermoeden daarvan) en leerlingen met aanvullende onderwijsbehoeften op sociaal emotioneel gebied.
De Casimirschool heeft hiervoor het ondersteuningsplan Passend Onderwijs ontwikkeld.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het heterogeen groeperen van kleuterleerlingen is een bewuste keuze. De genoemde Daltonaspecten worden daardoor dagelijks in de praktijk gebracht. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s. Daarnaast wordt er gespeeld in de hoeken, aan de groepstafels, in de speelzaal en op het schoolplein. 

Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan, zelfredzaamheid, het omgaan en spelen met elkaar en het leren omgaan met alle materialen. De oudste kleuters krijgen speelse activiteiten aangeboden die voorbereiden op groep 3.

De meeste kleuters kleuteren tweeënhalf jaar, maar dit is afhankelijk van de geboortedatum en de ontwikkeling van het kind. De leerkrachten observeren de leerlingen om passend in te spelen op de ontwikkeling van het kind. Succesvolle overstap naar groep 3 kan pas gerealiseerd worden als een kind aan alle basisvoorwaarden voldoet. Na overleg met de ouders kan besloten worden een kind een jaar langer in een kleutergroep te laten.

Voor kleuterleerlingen met een VVE-indicatie wordt extra taalonderwijs buiten de groep vormgegeven door een leerkracht. Deze leerlingen worden automatisch door de logopedist van het CJG en de VVE-peuterspeelzaal aan de Casimirschool overgedragen.

Terug naar boven