Casimirschool

Groeneweg 27 2801 ZA Gouda

  • Bijna 100 jaar oud en met groep 1 t/m 5 nog steeds op dezelfde locatie in de binnenstad van Gouda
  • Samenwerkend leren is een belangrijke kernwaarde van ons daltononderwijs
  • Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken, reflectie en effectiviteit zijn de kernwaarden van ons daltononderwijs
  • Onze groene speelpleinen zijn  mooie plekken om heerlijk te spelen in de binnenstad van Gouda.
  • Sinds 2015 zijn we een excellente school. Vier keer op rij hebben we het predicaat ontvangen.

Het team

Toelichting van de school

Bij de groepsbestanden van de algemene pagina van Tabulo, vindt u een smoelenboek met daarin alle teamleden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij maken deel uit van Transvita, een samenwerking tussen besturen in Midden Nederland. Wij hebben een talentenpool, waaruit wij kunnen putten en een regionale invalpool ( PIO). Het lukt ons nog steeds om vervanging op een kwalitatieve manier te organiseren, al neemt de druk op beschikbaarheid wel toe. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Casimirschool heeft 16 groepen en in de loop van het schooljaar een instroomgroep voor kleuters. Wij starten met vier heterogene kleutergroepen. Oudste, middelste en jongste kleuters zitten bij elkaar in een groep. Vanaf groep 3 heeft de school parallelroepen, dus elke groep dubbel. Deze groepen werken veel met elkaar samen.

Het team bestaat uit enthousiaste en deskundige leerkrachten en onderwijsondersteuners. Alle leerkrachten zijn in het bezit van het certificaat voor Daltonleerkracht. Een aantal leerkrachten heeft een specifieke taak in de school. Er zijn binnen het team onderwijsspecialisten, leiderschapsteamleden, daltoncoördinatoren, een techniekcoördinator en een cultuurcoördinator.

Wij werken continu met elkaar aan de ontwikkeling van ons onderwijs. Onderwijs dat past bij de leerlingen van deze tijd. Dat betekent dat we aandacht hebben voor de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen, maar ook voor de sociale en creatieve ontwikkeling. Het is belangrijk om het zelfbewustzijn bij de leerlingen te ontwikkelen, zodat ze weten wie ze zijn, wat ze willen, wat ze nodig hebben, waar ze niet zo goed in zijn en waar ze een hekel aan hebben.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij beschreven dat wij aanvullende expertise hebben op het gebied van kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum (of het vermoeden daarvan) en leerlingen met aanvullende onderwijsbehoeften op sociaal emotioneel gebied.
De Casimirschool heeft hiervoor het ondersteuningsplan Passend Onderwijs ontwikkeld.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ons onderwijs en de afstemming op onderwijsbehoeften is continu in ontwikkeling. Onze expertise wordt ook continu uitgebreid. Dit gebeurt door specifieke opleidingen en cursussen van onze medewerkers. In het schooljaar 2022-2023 zijn drie leerkrachten bezig met een Masteropleiding op het gebied van leren en innoveren. Op basis van de gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs zal er ook in de komende jaren expertise verder ontwikkeld worden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op de Casimirschool bieden wij Daltononderwijs voor kleuters met lef, die door ons rijke onderwijsaanbod samen spelen, ontdekken, verwonderen, leren en zich zo ontwikkelen tot zelfbewuste kinderen.

Op de Casimirschool ontwikkelen jonge kinderen zich door middel van spel. In het rijke, themagebonden aanbod wordt de sociaal-maatschappelijke werkelijkheid de school binnengehaald of buiten de klas opgezocht. In onderwijsleergesprekken verwonderen de kinderen zich en gaan in spel op zoek naar antwoorden op de themavragen. Leerkrachten volgen de ontwikkeling van het kind door observaties en meespelen en registreren dit in kindvolgsysteem KIJK!

Leerkrachten zorgen voor een rijke leeromgeving, waarbij een balans is tussen beredeneerd aanbod en autonomie voor de leerling. 

Spel is de drager van de ontwikkeling. In het spel kan het kind laten zien waar het in zijn ontwikkeling is. De leerkracht stemt daar op af en komt met een beredeneerd aanbod om het kind verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Niet al het leren komt door spel. Sommige vaardigheden moeten expliciet worden aangeleerd. We doen veel voor, modellen, oefenen en spelen het geleerde dan weer in spel uit. Denk daarbij aan hoe maak ik een kwast schoon na het verven, hoe vraag ik of ik mee mag spelen, etc.

De kleutergroepen zijn bewust heterogeen gegroepeerd. 

Voor kleuterleerlingen met een VVE-indicatie wordt extra taalonderwijs buiten de groep vormgegeven door een leerkracht. Deze leerlingen worden automatisch door de logopedist van het CJG en de VVE-peuterspeelzaal aan de Casimirschool overgedragen.

Terug naar boven