Casimirschool

Groeneweg 27 2801 ZA Gouda

 • Al 100 jaar oud en met groep 1 t/m 5 nog steeds op dezelfde locatie in de binnenstad van Gouda
 • Onze groene speelpleinen zijn mooie plekken om heerlijk te spelen in de binnenstad van Gouda.
 • Sinds 2015 zijn we een excellente school. Vier keer op rij hebben we het predicaat ontvangen.
 • Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken, reflectie en effectiviteit zijn de kernwaarden van ons daltononderwijs
 • Samenwerkend leren is een belangrijke kernwaarde van ons daltononderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de scholenkaart van de Casimirschool!

De Casimirschool is een éénpitter in het centrum van Gouda. De Casimirschool heeft in vanaf 2014 vier keer op rij het predicaat Excellente School ontvangen. Het excellentieprofiel van de school is : een zelfbewuste school met zelfbewuste leerlingen en leerkrachten.

Onze school werkt volgens het daltonconcept. De vijf kernwaarden zelfstandigheid, samenwerking, vrijheid, reflectie en effectiviteit zijn overal in ons onderwijs zichtbaar. Naast deze kernwaarden richten wij ons ook op cultuureducatie.

Wouter Groot

directeur-bestuurder

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Daltononderwijs
 • Excellentie
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerking
 • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
388
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

SCHOOLTIJDEN

Op de Groeneweg gaat de deur om 08:30 uur open. De lessen beginnen om 8:45 uur.

Op de Herpstraat gaat de deur om 08:20 uur open. De lessen beginnen om 8:30 uur.

Groep 1 en 2  Maandag, dinsdag en donderdag 8:45 – 11:45 uur 13:00 – 15:15 uur woensdag en vrijdag 8:45 – 11:45 uur

Groep 3 en 4 Maandag t/m vrijdag 8:45 – 11:45 uur 13:00 – 15:15 uur Woensdag 8:45 – 11:45 uur

Groepen 5 Maandag t/m vrijdag 8:45 – 12:00 uur 13:00 – 15:15 uur Woensdag 8:45 – 12:30 uur

Groepen 6 t/m 8 Maandag t/m vrijdag 8:30 – 12:00 uur 13:00 – 15:00 uur Woensdag 8:30 – 12:15 uur

Na de middagpauze kunnen de kinderen om 12:55 uur naar binnen, de lessen beginnen dan weer om 13:00 uur.

De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen op woensdag onder toezicht op school spelen tot 12:30 uur, mits zij broertjes of zusjes hebben in groep 5 t/m 8. Speelafspraken zijn tijdens dit twaalfuurtje niet welkom. 

TUSSENSCHOOLSE OPVANG (OVERBLIJVEN)

De school heeft het overblijven uitbesteed aan de Bibelebonz.

Incidenteel overblijven

- Knipkaart in de ochtend kopen bij Karin of Janet

- Aanmelden op de dag zelf tot 11:00 uur per mail: tso@casimirschool.nl, knipkaart wordt afgetekend door de tso-leidster.

Flexibel overblijven

- De dinsdag voorafgaande aan de week van de overblijf dag(en) melden bij: tso@casimirschool.nl 

Vast overblijven (contract)

- Aanmelden via: jrozendaal@casimirschool.nl

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Basisscholen zijn wettelijk verplicht om aansluiting met de buitenschoolse opvang (BSO) te regelen als ouders daarom vragen. De Casimir heeft een samenwerkingsovereenkomst met: Bibelebonz Lange Groenendaal 46 2801 LT Gouda Tel: 0182 523074 http://www.bibelebonz.nl Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 18.30 uur. De kinderen worden buiten schooltijd opgevangen op locatie. Er zijn geschikte (speel)ruimten en materialen die voldoen aan de in de Wet Kinderopvang gestelde eisen en ook de leidsters moeten voldoen aan de in diezelfde Wet gestelde eisen. De kwaliteit van de buitenschoolse opvang is hiermee gegarandeerd. Met de Bibelebonz is afgesproken dat de kinderen van onze school snel een plek krijgen. De school heeft afspraken gemaakt met de kinderopvangorganisatie, maar als ouder dient u ze´lf de inschrijving van uw kind bij de buitenschoolse opvang te regelen. Als uw kind al is ingeschreven hoeft u zich uiteraard niet opnieuw aan te melden. U bent vanzelfsprekend niet verplicht gebruik te maken van de mogelijkheden die de school biedt. Bij vragen op opmerkingen over de organisatie van de BSO door school kunt u contact opnemen met Janet Rozendaal van de administratie, jrozendaal@casimirschool.nl. Bij vragen of opmerkingen die betrekking hebben op de (kwaliteit van de) opvangorganisatie dient u rechtstreeks contact op te nemen met de Bibelebonz. De aanbieders van BSO bieden de ouders ook mogelijkheden aan voor opvang tijdens schoolvakanties en vrije dagen van de school. Hierover neemt u rechtsreeks contact op met de aanbieder.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN

Alle protocollen en beleidslijnen t.a.v. (school)veiligheid zijn opgenomen in het Schoolveiligheidsplan. 

PRIVACY

Het Privacybeleid is gepubliceerd op Tabulo en de website van onze school. Daarin is uitgebreid beschreven welke visie we hebben op privacy en welke maatregelen er genomen zijn om de privacy van de leerlingen, ouders en medewerkers te waarborgen. Toestemming voor gebruikbeeldmateriaal De Casimirschool maakt tijdens (school)activiteiten foto’s van individuele of groepen leerlingen, die gebruikt kunnen worden voor externe schriftelijke communicatie, de website van de school, interne, beveiligde en afgeschermde communicatie op Tabulo en/of externe social media. Uw toestemming is hiervoor bij inschrijving (of per mei 2018) gevraagd. Wanneer u uw reeds verstrekte toestemming voor het delen van een (foto)beeld van uw kind(eren), op e´e´n of meerdere vanbovenstaande categoriee¨n wilt intrekken of wijzigen, kunt u dit op ieder gewenst moment doen bij Janet Rozendaal, via een bij haar af te halen en in te leveren keuzeformulier. U heeft het recht uw toestemming of bezwaar te allen tijde aan te geven of in te trekken. NAW-gegevens Er zullen geen klassenlijsten (met NAW gegevens, telefoonnummer en geboortedata) meer naast de deuren hangen of op Tabulo geplaatst worden. U kunt via Tabulo per mail contact opnemen met ouders. 

VERTROUWENSPERSONEN

Eva Moue¨s, Amber Hofstede, Katinka de Vos en Rene´ Alphenaar hebben de taak van intern vertrouwenspersoon en zijn aanspreekbaar voor ouders en leerlingen via vertrouwenspersoon@casimirschool.nl.

De GGD Hollands Midden, afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) levert de externe vertrouwenspersoon voor onze school. De externe vertrouwenspersoon is bereikbaar via het secretariaat van de JGZ, tel.088-3083100.

KLACHTENREGELING

De school hanteert de klachtenregeling van de landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs. Via de website www.gcbo.nl is alle informatie beschikbaar. 

Terug naar boven