Basisschool 't Palet

Knipmolenweg 2 2807 DC Gouda

  • "Ik weet wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil"
  • "Ik kan problemen oplossen door te denken in mogelijkheden"
  • "Ik sta klaar voor de ander en werk graag samen"
  • "Ik durf mijzelf te laten zien en ben daar trots op"

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school worden twee soorten toetsen afgenomen:

De methode gebonden toetsen
Dit zijn toetsen die behoren bij de methode. Er wordt kennis getoetst die binnen de bekende context van de methode is opgedaan. Vaak betreft het leerstof die de laatste twee of drie weken aan bod is gekomen. 

De methode onafhankelijke toetsen
Dit zijn de Cito-LOVS toetsen. Deze toetsen meten iets anders dan de bij de methode behorende toetsen, namelijk de algemene vaardigheid van een leerling. Het betreft hier kennis die getoetst wordt binnen een onbekende context. Deze toetsen doen een beroep op het langetermijngeheugen van de leerling (de methode gebonden toetsen doen een beroep op het korte termijn geheugen). Deze toetsen worden in het midden van het schooljaar (M-toetsen) en het einde van het schooljaar (E-toetsen) afgenomen.

CITO-toetsen zijn landelijk genormeerd en geven een beeld van het vaardigheidsniveau van de leerlingen ten opzichte van andere leerlingen. Met methodegebonden toetsen kun je na een bepaalde periode inschatten of de aangeboden kennis en vaardigheden worden beheerst. De combinatie van CITO-toetsen en de methodetoetsen geven je een completer beeld van de vorderingen van je leerlingen. Door deze in één overzicht weer te geven, is snel te zien welke ondersteuning leerlingen nodig hebben.

Naar aanleiding van de uitslagen van de M-toetsen maken we een trendanalyse. In deze trendanalyse worden de zorgsignalen benoemd. Vervolgens gaan de teamleden en intern begeleiders kijken welke interventies nodig zijn. Deze interventies worden in de maanden tussen de M-toetsen en de E-toetsen uitgevoerd. Na de E-toetsen vindt er een evaluatie van de interventies plaats.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

't Palet vindt het belangrijk dat kinderen met zelfvertrouwen van de basisschool afgaan.

Ieder kind is ergens goed in. Op 't Palet besteden we naast rekenen en taal veel aandacht aan de vakken muziek, dans en drama. Hierdoor leren de kinderen optreden voor publiek, kunnen ze op een andere manier leren en hun talenten ontwikkelen. Vanuit het voortgezet onderwijs krijgen wij de terugkoppeling dat oud-leerlingen van 't Palet open zijn en zichzelf goed kunnen presenteren.

De schooladviezen worden opgesteld door de schooladviescommissie. Deze commissie bestaat uit de directeur, de intern begeleider en de leerkrachten van groep 7 en 8. De procedure is vastgelegd in het POVO-protocol. Dit protocol wordt tijdens een informatieavond voor de ouders van groep 7 en 8 toegelicht.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven