Basisschool 't Palet

Knipmolenweg 2 2807 DC Gouda

 • "Ik weet wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil"
 • "Ik kan problemen oplossen door te denken in mogelijkheden"
 • "Ik sta klaar voor de ander en werk graag samen"
 • "Ik durf mijzelf te laten zien en ben daar trots op"

Het team

Toelichting van de school

Op basisschool 't Palet wordt gewerkt met 12 groepsleerkrachten die worden ondersteund door specialisten en ondersteuners op verschillende vakgebieden en leerlingenzorg.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een leerkracht een dag niet inzetbaar is. Buitengewoon verlof, ziekte, studie etc. kunnen hieraan ten grondslag liggen. De leerkracht moet dan vervangen worden. Onderstaand de volgorde van vervanging:

1. Allereerst kijken we of de duo-collega beschikbaar is om de lestaken van de afwezige collega over te nemen.

2. Mocht dit niet het geval zijn, dan proberen we een collega van 't Palet in te zetten voor de vervanging.

3. Lukt dit ook niet, dan proberen wij inval te regelen via de PIO-invalpool.

4. Helaas kan het voorkomen dat ook de PIO-invalpool geen vervangers heeft. Dan zijn we genoodzaakt om de leerlingen van de betreffende groep te verdelen onder de andere groepen. Wij vinden dit niet wenselijk, maar kunnen helaas soms niet anders.

Opmerking: In principe zoekt 't Palet altijd een oplossing binnen de hierboven benoemde stappen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn gegroepeerd op basis van leeftijd. Dit wordt het leerstofjaarklassensysteem genoemd.

In de groepen werkt 't Palet handelings- en opbrengstgericht. Dit houdt in dat er op verschillende niveaus met de leerlingen wordt gewerkt aan de onderwijsbehoeften. Er wordt op drie niveaus lesgegeven; het basisniveau, het verdiepte niveau (voor leerlingen die meer aan kunnen) en het intensieve niveau (voor leerlingen die extra instructie nodig hebben).

Naast bovenstaande drieslag, wordt de verdieping nog meer gespecificeerd door de aanwezigheid van remedial teachers, het zorgsysteem en een plusklas. Tevens heeft 't Palet de beschikking over gespecialiseerde podiumdocenten (dans, drama en muziek) en een vakleerkracht gymnastiek.

Tijdens de podiumvakken wordt de groep gehalveerd. Dit betekent dat de leerkracht 6 keer per week met een halve groep werkt. Deze tijd wordt gebruikt om extra instructie te geven.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 vindt het leren plaats tijdens speelleeractiviteiten. Het zelf ontdekkende aspect speelt hierbij een belangrijke rol. Dit zelf ontdekkend leren vindt meestal onder begeleiding plaats. De begeleiding kan individueel maar ook in groepjes plaatsvinden. Dit is afhankelijk van het doel van de les en de behoefte van het kind. De basis van de speelleeractiviteiten wordt gelegd in de ochtendkring. De speelleeractiviteiten vinden plaats in hoeken, aan tafels en op de grond in de klas. Daarnaast zijn de kinderen actief in de speelzaal en buiten op het kleuterplein. We werken met een heterogene groep. Dit betekent dat vier-, vijf- en zesjarigen in één groep, in één lokaal onderwijs genieten. Deze groeperingsvorm heeft een aantal voordelen:       

 • Oudere kinderen zijn meestal verder in hun ontwikkeling dan hun jongere groepsgenoten. Dit blijkt zowel op motorisch als op sociaal-emotioneel gebied. Het motorische aspect (bewegingsaspect) komt duidelijk naar voren bij bepaalde technieken zoals knippen, plakken, schrijven en tekenen. Oudere kinderen kunnen hun jongere klasgenoten bij sommige vaardigheden helpen.       
 • Anderzijds kunnen jonge kinderen die al wat verder zijn in hun ontwikkeling zich makkelijker ontwikkelen door zich op te trekken aan de wat oudere klasgenoten. Sociaal-emotionele aspecten komen o.a. tot uitdrukking in kringactiviteiten en de vrije spelmomenten. Jongere kinderen zien het gedrag in kring en spel van de oudere kinderen. Vaak zien we dat jongere kinderen dat gedrag gaan nadoen, wat betekent dat het socialisatieproces sneller tot ontwikkeling komt.

Toch is het niet zo dat alleen jongere kinderen iets van de oudere kinderen kunnen leren. Het oudere kind dat het jongere kind helpt, moet zich kunnen inleven in het jongere kind. Het zal zich gaan realiseren dat de jongere klasgenoot bepaalde zaken niet kan (of afspraken niet kent) die voor het oudere kind zo vanzelfsprekend zijn. Dergelijke constateringen zijn voor oudere kinderen belangrijke leermomenten. De activiteiten in de onderbouw zijn bedoeld om alle aspecten van de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Bij de sociale ontwikkeling gaat het om de omgang met elkaar. Voor zijn emotionele ontwikkeling moet het kind leren zijn eigen gevoelens en gedachten te uiten. De zintuiglijke ontwikkeling wordt bevorderd met waarnemen (met de ogen en met het gehoor), met tasten, ruiken en proeven. Taalontwikkeling betekent goed Nederlands leren spreken en begrijpen; dit gebeurt in de onderbouw in de kring en aan de hand van allerlei ontwikkelingsmaterialen. Speciaal voor de bevordering van het vergroten van de woordenschat maken wij gebruik van de methode LOGO 3000. Dit doen wij in samen werking met de peuterspeelzaal. De verstandelijke ontwikkeling wordt bevorderd door begrippen (kleuren, links-rechts, enz.) aan te leren en te leren problemen op te lossen. Verder wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de fantasie en de creativiteit. Een ander belangrijk ontwikkelingsaspect is de motorische ontwikkeling. Dit aspect houdt zich bezig met het bewegen van het kind. Dit geldt voor het hele lichaam, maar in het bijzonder voor de hand, in verband met het leren schrijven. 

Bovengenoemde tijden zijn een indicator. Veel vakken overlappen elkaar in de groepen 1 en 2.

In leerjaar 2 bieden wij schoolzwemmen aan. De kosten van het zwemmen zijn voor rekening van de school. Aan de ouders wordt een bijdrage gevraagd voor het vervoer.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle leerlingen van 't Palet krijgen vanaf groep 1 les van onze podiumdocenten (dans, drama en muziek). Elke les duurt 40 minuten en vinden altijd plaats met de halve groep. Omdat kinderen bij deze vakken ook veel bewegen, hebben we hiervoor één uur gymnastiek ingeleverd. De leerkracht kan op deze momenten extra aandacht geven aan de andere helft van de groep.

De gymnastieklessen worden gegeven door erkende gymnastiekdocenten van Sportpunt Gouda.

Vanaf groep 5 krijgen onze leerlingen Engels.

Leerlingen die verrijkingsopdrachten nodig hebben, werken 45 minuten per week in onze plusgroep.

Op ‘t Palet werken wij met het digitale adaptieve onderwijsplatform Snappet. Alle leerlingen werken vanaf groep 4 met een tablet of chromebook en kunnen zo de lesstof digitaal verwerken. Snappet is een adaptief platform, dit betekent dat de leerlingen op hun eigen niveau kunnen werken. Dit gebeurt altijd op inzicht van de leerkracht. De leerkracht blijft te allen tijde de regisseur van het onderwijsproces. Naast de mogelijkheid om adaptief te werken biedt Snappet nog meer voordelen, zoals het direct geven van feedback, het werken met een werkpakket (eigen opdrachten) en een overzichtelijk leerlingvolgsysteem. Uiteraard is het ook belangrijk dat onze leerlingen blijven (leren) schrijven en leren om aantekeningen te maken. De leerkrachten maken daarom dagelijks een bewuste keuze tussen het werken op de tablet/chromebook en het werken met pen en papier.  

Bovenstaande urentabel is een richtlijn. Het kan zijn dat hier in voorkomende gevallende van wordt afgeweken. Vaak heeft dat te maken met didactische keuzes van de leerkracht.

Elk jaar is er een groot project voor alle groepen dat wordt gekoppeld aan de Kinderboekenweek. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

't Palet is een openbare basisschool. Dat betekent:

 •  dat wij kinderen toelaten, ongeacht hun afkomst, levensovertuiging of godsdienst;
 •  dat wij de levensovertuiging of godsdienst van al onze kinderen respecteren;
 •  dat wij niet alleen respect hebben voor onze multiculturele samenleving maar daar ook positieve aandacht aan willen besteden.

't Palet is een openbare basisschool met een podiumprofiel. Dat betekent:

 • dat wij voor de vakken muziek, dans en drama speciaal opgeleide podiumdocenten hebben;
 • dat al onze leerlingen vanaf groep 1 minimaal 40 minuten muziek-, drama- en dansonderwijs per week krijgen door vakdocenten;
 • dat de vaardigheden, die aangeleerd worden bij de podiumvakken toegepast worden in de schoolse kennisvakken. Zij slaan een brug tussen leerstof en leerstijlen, leermogelijkheden en leeromgeving, tussen gedrag en achterliggende emoties en tussen normen en waarden. Daarnaast slaan zij een brug naar hoe een kind als volwassene in staat is zich te presenteren als een volwaardig, evenwichtig individu in de Nederlandse samenleving.                                                                                                                                                                             

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven