Basisschool 't Palet

Knipmolenweg 2 2807 DC Gouda

  • Schoolfoto van Basisschool 't Palet
  • Schoolfoto van Basisschool 't Palet
  • Schoolfoto van Basisschool 't Palet
  • Schoolfoto van Basisschool 't Palet

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van het schoolvenster van obs 't Palet in Gouda Goverwelle.

't Palet is een openbare basisschool in Gouda met een uniek (podium)profiel. Bij ons staat de opbrengst voor het kind centraal.

"De beste leerkrachten vertellen je waar je kunt kijken, maar niet wat je moet zien!". 

Wij willen kinderen nieuwsgierig maken, vertrouwen geven en leren durven te doen/ lef te tonen

Waarom wij bestaan?

Wij willen kinderen leren om open te staan voor elkaar en de wereld om zich heen. We prikkelen hun nieuwsgierigheid en leren ze te durven doen en te vertrouwen op zichzelf. Samen groeien we naar de toekomst en bieden we een podium voor ieder kind!

Hoe we dit waarmaken?

De drie peilers van obs 't Palet: Veiligheid-Vertrouwen-Vaardigheden

Door veiligheid en structuur centraal te stellen. We zijn duidelijk in wat we verwachten van kinderen. Het draait voor ons niet om de beste zijn of het hoogste cijfer halen. Door te investeren in een goede relatie met kinderen halen we eruit wat erin zit.

Door kinderen vertrouwen te geven in eigen kunnen. Dit ben ik. Dit kan ik. Dit wil ik! Door te ontdekken en te waarderen laten we kinderen hier (op)groeien. We maken kinderen nieuwsgierig naar hun talenten en stimuleren ze er actief mee aan de slag te gaan. Door te weten wie je bent en wat je kunt, sta je sterker in je schoenen en groei je door naar de toekomst.

Door naast de basis persoonlijke vaardigheden aan te leren. Naast de belangrijke kernvakken krijgen kinderen bij ons muziek, dans en drama. Deze vakken zorgen voor een extra verdieping en verrijking voor ons onderwijs. Met elkaar zorgen we ervoor dat kinderen klaar zijn voor de wereld van morgen. We leren ze vaardigheden die ze straks hard nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan jezelf kunnen uiten, presenteren, oplossend denken, samenwerken en reflecteren.

Wat bieden we aan?

We bieden openbaar onderwijs aan waar ontwikkeling, actief leren en relaties centraal staan.

Ontwikkeling: We stemmen ons onderwijs af op de behoeften van kinderen. We kijken wat ze nodig hebben om met plezier tot leren te komen. We trekken samen op met ouders in de ontwikkeling van hun kind en houden hen via onze communicatiekanalen goed op de hoogte.

Wat we bieden?
Schoolondersteuningsteam, leerlingvolgsysteem, logopedie, communicatieplatform voor ouders

Actief leren: Leren werkt het beste als het actief is. We willen kinderen zoveel mogelijk betrekken in het leerproces door met de leerkracht en/of andere kinderen samen over oplossingen na te denken. Zo benutten we elkaars denkkracht.

Wat we bieden?
Persoonlijk leren, groepsdoorbroken onderwijs, uitdaging op niveau, inspirerende leeromgeving.

Relaties: Kinderen bij ons ontwikkelen zich tot (wereld)burgers die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. We verbinden de school en de wijk met elkaar door ontmoeting te stimuleren, het gesprek aan te gaan en te leren van elkaar.

Wat we bieden?
Excursies en museumbezoeken, sport- en speldagen, Kanjertraining, projecten voor de buurt, kennismaken met bedrijven /beroepen.

Dit beloven wij!
Kinderen van 't Palet zijn:
zelfbewust: "Ik weet wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil'
(sociaal)vaardig: "Ik sta klaar voor de ander en werk graag samen"
oplossingsgericht: "Ik kan problemen zelf oplossen door te denken in mogelijkheden"
moedig en hebben lef: "Ik durf mezelf te laten zien en ben daar trots op"

Op 't Palet zeggen wij: Blijf nieuwsgierig en durf te doen!

Hier leest u meer over de resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en structuur
  • Vertrouwen in eigen kunnen
  • Persoonlijke vaardigheden
  • Durf te doen!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2023 telde onze school 145 leerlingen. De school heeft de vakken muziek, dans en drama standaard op het programma staan. Wij vinden dat een kind op deze manier meer zelfvertrouwen krijgt, beter leert en op deze manier zich breed ontwikkeld. Het allerbelangrijkste: de kinderen zelf vinden het fantastisch!

Hoe werkt het?
De kerndoelen en streefniveaus staan centraal. Goed taal- en rekenonderwijs blijft centraal staan in ons onderwijs aanbod. Daarnaast werken de leerkrachten en vakdocenten samen en stemmen hun lessen op elkaar af. Ons onderwijs verrijken we met onze podiumvakken. De leeropbrengsten & vaardigheden vieren we in de klas en op het podium. Zo krijgt ieder kind bij ons een podium! 

Voor meer informatie kunt u onze website www.paletgouda.nl bezoeken of maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismaking.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
131
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Geen toelichting gewenst.

Terug naar boven