SBO Het Avontuur

Mercatorsingel 90 2803 ER Gouda

  • Schoolfoto van SBO Het Avontuur
  • Schoolfoto van SBO Het Avontuur
  • Schoolfoto van SBO Het Avontuur
  • Schoolfoto van SBO Het Avontuur

Het team

Toelichting van de school

Op SBO Het Avontuur werken momenteel 25 collega's. Naast de directeur, een intern begeleider en leerkrachten werken op SBO Het Avontuur een psycholoog, een rekenspecialist, een taal-leesspecialist en een gedragsspecialist, verschillende onderwijsassistenten, een leraarondersteuner en een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Er wordt nauw samengewerkt met een schoolmaatschappelijk werker, een zelfstandig gevestigde fysiotherapeut en een zelfstandig gevestigde logopedist.

Het team wordt ondersteund door een managementondersteuner en een conciërge.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof of ziekte van de leerkracht is in deze tijden lastig. Er is een tekort aan leerkrachten en dat is voelbaar, zeker in het sbo. Wij zijn aangesloten Transvita, een samenwerking tussen besturen in Midden Nederland. Wij hebben een talentenpool, waaruit wij kunnen putten en een regionale invalpool (PIO).

Niet altijd kunnen er invallers geregeld worden, maar als er invallers beschikbaar zijn, dan kunnen wij daar een beroep op doen.

Onze voorkeur gaat uit naar vervanging door eigen personeel. Leerkrachten die een dag extra willen werken, een onderwijsassistent die onder begeleiding van een Leerkracht de groep overneemt. Dit is voor de leerlingen ook het fijnst, een vertrouwd gezicht voor de groep die bekend is met de routines en afspraken binnen de school. Dit is helaas niet altijd mogelijk. In dat geval kunnen wij een beroep doen op de inval pool PIO of andere leerkrachten binnen Stichting Klasse. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school heeft 9 groepen, verdeeld over 3 bouwen; onderbouw (leerjaar 1 t/m 4) middenbouw (leerjaar 5-6) en bovenbouw (leerjaar 7-8).

De leerlingen worden verdeeld over de bouwen op basis van leeftijd. Binnen midden- en de bovenbouw worden de lln per groep op didactische behoeften bij elkaar ingedeeld. 

De maximale groepsgrootte bij ons in het SBO is 16 leerlingen in de midden- en bovenbouw en 14 leerlingen in de onderbouw.

Alle groepen hebben een eigen lokaal waarbij over de inrichting van de lokalen duidelijk eenvormige afspraken zijn gemaakt. In elke groep wordt gebruik gemaakt van dezelfde pictogrammen, time timers, ed.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In leerjaar 1 en 2 op Het Avontuur sluiten wij aan bij de ontwikkeling van het jonge kind. Wij brengen de leerlingen in kaart met behulp van KIJK! op basis van observaties van de groepsleerkrachten en de onderwijsassistenten. Bovenstaande verdeling van tijd is een richtlijn. In de realiteit passen wij ons aanbod aan op datgene wat de leerlingen nodig hebben.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

SBO Het Avontuur is een school voor Speciaal BasisOnderwijs. In veel opzichten lijken wij sterk op een gewone reguliere basisschool. Dat is precies wat we willen! Kinderen moeten niet het idee hebben dat ze in een speciale schoolsituatie terechtkomen. Dit zou uw kind onzeker kunnen maken en het over school praten met vriendjes en vriendinnetjes lastig kunnen maken. De praktijk is dan ook, dat kinderen van Het Avontuur tegen andere kinderen met trots over hun school praten en dat ze zekerheid in zichzelf terugvinden!

Als uw kind op Het Avontuur komt, stelt de psycholoog samen met de groepsleerkracht een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Dit is verplicht voor alle leerlingen met een TLV. In het OPP leggen we vast welk niveau van uw kind wordt verwacht en de doelen waar we met uw kind naartoe werken. In het OPP worden ook de resultaten uw kind vastgelegd. Voor elk kind op Het Avontuur werken we met leerroutes en prognoses. Op basis van het OPP geeft de leerkracht uw kind onderwijs en begeleiding op het eigen niveau, waarmee aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan worden voldaan. Hoe uw kind zich ontwikkelt, volgen we op de voet. Regelmatig worden bijvoorbeeld Cito- en methodetoetsen afgenomen om te bepalen hoe de cognitieve ontwikkeling (het leren) verloopt. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt uiteraard gevolgd, onder andere via ZIEN! een signaleringsinstrument voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

De vraag welke leerlingen Het Avontuur bezoeken is lastig te beantwoorden. Het enige dat gezegd kan worden is dat alle leerlingen van Het Avontuur een specifieke onderwijsbehoefte hebben, waaraan op de reguliere basisschool niet ingespeeld kan worden. Leerlingen bij ons op school hebben uiteenlopende verstandelijke capaciteiten. Er kan sprake zijn van verschillende belemmeringen waardoor ze in het regulier niet goed meekomen. Deze belemmeringen kunnen zich voordoen op alle gebieden waarin kinderen zich ontwikkelen zoals de verstandelijke, de zintuiglijke, de motorische, de sociale en/of de emotionele ontwikkeling.Ondanks de kwaliteit die we in huis hebben is onze school niet voor ieder kind geschikt. Ons type onderwijs, onze school, neemt een middenpositie in en heeft een omvangrijk werkgebied tussen het reguliere basisonderwijs en alle typen van speciaal onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven