school Loevestein

Berend Wapstrastrjitte 1 8401 NN Gorredijk

Schoolfoto van school Loevestein

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 1 en 2 worden gevolgd met het leerlingvolgsysteem van Onderbouwd. 

Na elk blok (rekenen, taal, spelling en zaakvakken) worden er methode-gebonden toetsen afgenomen. Resultaten worden verwerkt in Parnassys en geanalyseerd door de leerkracht. Waar nodig wordt interventie toegepast op leerling niveau of op groepsniveau.

In februari  en juni nemen we de methode onafhankelijke toetsen van Cito af in de groepen 2 t/m 8 (Taal en rekenen voor kleuters (eind 2), technisch lezen, begrijpend luisteren of begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen). De Cito toetsen worden geanalyseerd op leerlingenniveau, op groepsniveau en op schoolniveau. 

Op leerlingenniveau kijken we naar een passend aanbod voor betreffende leerlingen (intern begeleider en leerkracht). Op groepsniveau en schoolniveau kijken we met het team bij welke vakgebieden het goed gaat en wat we zeker moeten behouden in ons aanbod en naar waar verbetering nodig is. We maken afspraken op teamniveau en nemen dit op in het Handboek Kwaliteitszorg van school Loevestein. Afspraken worden opgenomen in de cyclische kwaliteitskalender voor evaluatie en borging.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

School Loevestein is zeer content met de goede beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs.

Terug naar boven