ZML De Kleine Wereld

Dokter Bauerstraat 154-156 4205 KE Gorinchem

 • Schoolfoto van ZML De Kleine Wereld
 • Schoolfoto van ZML De Kleine Wereld
 • Schoolfoto van ZML De Kleine Wereld
 • Schoolfoto van ZML De Kleine Wereld
 • Schoolfoto van ZML De Kleine Wereld

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van De Kleine Wereld. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie.

De Kleine Wereld is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar die zeer moeilijk leren. De leerlingen zijn verdeeld over zeven groepen.

De Kleine Wereld verzorgt passend onderwijs en heeft twee arrangementen:

 • ZML (onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen)
 • EMB (onderwijs aan leerlingen met een ernstig meervoudige beperking).

We bieden onderwijs op maat vanuit de groep en werken met groepsplannen. We gaan uit van de mogelijkheden, zelfredzaamheid en talenten van de leerling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Groot in Groei
 • Onderwijs met extra zorgvraag
 • Veilig pedagogisch klimaat
 • Betrokken en deskundig team
 • Kleinschalig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bovenstaande informatie heeft betrekking op het SO.

Op 1 februari 2023 telde de school 73 leerlingen, verdeeld over het SO en het VSO.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
43
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De Kleine Wereld werkt samen met veel verschillende partners in en om Gorinchem. Hierbij staat de zorg voor de individuele leerling centraal.

SPON

De Kleine Wereld werkt samen met andere scholen van SPON waar dat handig en wenselijk is. Samenwerking zorgt voor een verdere versterking van de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen die speciale zorg behoeven. Door de expertise te bundelen kan een breed scala aan arrangementen aangeboden  worden. De doelstelling is te komen tot een dekkend aanbod in Gorinchem om alle leerlingen passend en thuisnabij onderwijs te bieden en arrangementen te ontwikkelen, bijv. met zorg.

SBO De Rotonde             

De Kleine Wereld werkt op een aantal gebieden samen met SBO De Rotonde, maar is een aparte  school. De scholen hebben dezelfde directeur en vallen beiden onder het bestuur van SPON. Er worden lokalen in de beide gebouwen gezamenlijk gebruikt:

 • De kookruimte in de hal van De Kleine Wereld (Kookplein)
 • Het technieklokaal van De Rotonde (Techniekplein)
 • De grote hal van De Rotonde (Cultuurplein)


Terug naar boven