Protestants Christelijk Basisonderwijs De Regenboog

Albertine Kehrerstraat 7 4207 MV Gorinchem

  • Een stevige basis voor een kleurrijke toekomst
  • Een innovatieve lijn voor gepersonaliseerd onderwijs en een soepele overgang van PO naar VO.
  • Een middelgrote school middenin de wijk
  • Een middelgrote school in de wijk Hoog Dalem. Nu nog een semi-permanent gebouw, in 2021 een nieuwe brede school
  • Een kleine school in de wijk Wijdschild, met nieuwbouw gepland voor 2021. Aandacht is onze kracht.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Doordat De Regenboog een grote school is met ca. 50 medewerkers, kan er voor de vervanging van leerkrachten in de meeste gevallen een beroep gedaan worden op parttime collega's. Het voordeel is dat zij de school kennen en bekend zijn met het onderwijs en de leerlingen van De Regenboog. Dat komt de continuïteit ten goede. Om deze aanpak verder te versterken heeft de school ook verschillende leerkrachten boven de formatie aangesteld om te kunnen vervangen bij ziekte en ander verlof. Daarnaast is De Regenboog ook aangesloten bij invalpool PiO.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor het indelen van de groepen streven we naar een evenwichtige samenstelling van de groepen. Nieuwe leerlingen worden  zoveel mogelijk geplaatst op de voorkeurslocatie van de ouders. Het kan echter voorkomen dat op één van de locaties onvoldoende ruimte is, terwijl op een andere locatie wel plaatsingsmogelijkheden zijn. In dat geval kan de school na overleg met de ouders besluiten om leerlingen op een andere locatie van De Regenboog te plaatsen.  

Op alle drie de locaties willen we graag het volledige onderwijsaanbod van groep 1 t/m 8 aanbieden. Afhankelijk van de leerlingaantallen worden er enkelvoudige of combinatiegroepen gevormd. Ieder jaar wordt de groepsindeling gemaakt door het team en vastgesteld in de MR. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen toelichting

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op De Regenboog werken we in iedere groep op drie niveaus. Er wordt gedifferentieerd in tempo, instructie, hoeveelheid en moeilijkheidsgraad. Daarbij blijven we hoge doelen stellen. Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen heeft De Regenboog als aanvullende voorziening twee plusgroepen voor de onderbouw en de bovenbouw.

Voor een effectieve ondersteuning en begeleiding worden voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie passende interventies en hulpmiddelen toegepast, zoals extra oefening, andere instructie- en werkvormen en aangepast lesmateriaal. Deze compenserende en dispenserende maatregelen zijn beschreven en vastgelegd in het Protocol Leesproblemen en Dyslexie en in het Rekenbeleid van De Regenboog.

Sinds schooljaar 2018-2019 wordt op school motorische oefentherapie aangeboden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven