CBS De Regenboog

Albertine Kehrerstraat 7 4207 MV Gorinchem

  • Een kleinschalige school in Wijdschild. Aandacht is onze kracht!
  • Een middelgrote locatie in Gorinchem-Oost.
Een stevige basis voor een kleurrijke toekomst!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op De Regenboog maken we gebruik van de Centrale Eindtoets van Cito. De resultaten van de toets worden vergeleken met scholen waarin kinderen een vergelijkbare achtergrond hebben. De laatste jaren scoort De Regenboog voldoende. In 2017/2018 en 2019/2020 was de score bovengemiddeld. 

In onze visie is de kwaliteit van de school en van ons onderwijs veelomvattender dan de score op de Eindtoets. Ook de sociale opbrengsten (veiligheid en welbevinden) zijn belangrijk. Verder werken we op De Regenboog ook aan de ontwikkeling van vaardigheden en persoonskenmerken die minder of niet meetbaar zijn. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Regenboog willen we je kind een uitstekende basis in lezen, spelling, rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden meegeven. Die ontwikkeling kun je zelf volgen in het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS)

We maken gebruik van de M-toetsen en E-toetsen en de eindtoets van Cito.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Regenboog geniet het vertrouwen van de Inspectie. Het basisarrangement is toegekend.

In 2018-2019 heeft de inspecteur een themaonderzoek uitgevoerd op het gebied van didactisch handelen en concludeerde als volgt: ‘Basisschool De Regenboog laat op alle locaties voldoende tot goede voorbeelden zien van taakgerichte werksfeer (goed), actieve betrokkenheid (goed) en feedback (voldoende).’

Terug naar boven