CBS De Regenboog

Albertine Kehrerstraat 7 4207 MV Gorinchem

  • Op deze locatie in de wijk Wijdschild zitten de leerlingen van groep 6 t/m 8. In totaal zijn dat 78 leerlingen.
  • Op deze locatie in de wijk Gorinchem-Oost zitten de leerlingen van groep 1 t/m 5. In totaal zijn dat 124 leerlingen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op De Regenboog maken we gebruik van de doorstroomtoets (voorheen eindtoets) van Cito. De resultaten van die toets worden vergeleken met scholen waarin kinderen een vergelijkbare achtergrond hebben. De laatste jaren scoort De Regenboog hierop bovengemiddeld. 

In onze visie is de kwaliteit van de school en van ons onderwijs veelomvattender dan de score op de doorstroomtoets. Ook de sociale opbrengsten (veiligheid en welbevinden) zijn belangrijk. Verder werken we op De Regenboog ook aan de ontwikkeling van vaardigheden en persoonskenmerken die minder of niet meetbaar zijn. 

Let op: de gegevens zijn van zowel van De Regenboog als ook van het Tienercollege.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Regenboog willen onze leerlingen een uitstekende basis in lezen, spelling, rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden meegeven. De ontwikkeling daarvan kunnen we volgen in het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS)

We maken gebruik van de M-toetsen en E-toetsen en de eindtoets van Cito.

Resultaten worden besproken met groepsleerkracht en intern begeleider. Vanuit deze bespreking worden plannen opgezet en/of aangepast. De inzet van een onderwijsassistent kan onderdeel zijn van dit plan.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies komt tot stand door samenwerking van groepsleerkrachten groep 7 en 8, de intern begeleiders en de directeur. Gekeken wordt naar de methode gebonden toetsen en de Cito-toetsen. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met de kenmerken van de leerlingen. 

De gegevens zijn voor deze school niet bekend.

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren het best in een veilig omgeving. Eerst relatie, dan prestatie.

Als Kanjerschool werken we aan veilig pedagogisch klimaat, vertrouwen en sociale vaardigheden.
In het Veiligheidsplan kunt u hier meer over lezen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Regenboog geniet het vertrouwen van de Inspectie. Het basisarrangement is toegekend. 

In 2018-2019 heeft de inspecteur een themaonderzoek uitgevoerd op het gebied van didactisch handelen en concludeerde als volgt: ‘Basisschool De Regenboog laat op alle locaties voldoende tot goede voorbeelden zien van taakgerichte werksfeer (goed), actieve betrokkenheid (goed) en feedback (voldoende).’

Terug naar boven