CBS De Regenboog

Albertine Kehrerstraat 7 4207 MV Gorinchem

  • Een kleinschalige school in Wijdschild. Aandacht is onze kracht!
  • Een middelgrote locatie in Gorinchem-Oost.
Een stevige basis voor een kleurrijke toekomst!

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.


Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij een verlof of ziekte van een collega doen we in de meeste gevallen een beroep worden op onze parttime collega's. Zij kennen de leerlingen en de onderwijsaanpak van De Regenboog. Dat komt de continuïteit ten goede.

De Regenboog als LOGOS-school ook aangesloten bij invalpool PiO.

In het uiterste geval sturen we een groep naar huis. Dit kondigen we bijtijds aan via de Parro-app. Er is in zo'n uitzonderlijke situatie altijd noodopvang mogelijk.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op beide locaties wordt onderwijs gegeven aan de groepen 1 t/m 5. Voor de 3 bovenbouwgroepen hebben we dit jaar gekozen voor homogene groepen. De groepen 6 en 8 zitten op locatie Albertine Kehrer en groep 7 zit op locatie Retranchement. 
Afhankelijk van de leerlingaantallen vormen we enkelvoudige of combinatiegroepen. Ieder jaar maakt het team de groepsindeling en stelt de MR deze indeling vast.  

In schooljaar 2022-2023 hebben we in totaal 9 groepen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onderwijs
Op De Regenboog werken we in iedere groep op verschillende niveaus door te differentiëren in tempo, instructie, hoeveelheid en moeilijkheidsgraad. 

Plusgroep
Er is een plusgroep voor meer- en hoogbegaafde leerlingen op Het Kleurenlint die bestaat uit leerlingen van beide locaties van De Regenboog en kinderen van Het Kleurenlint. Deze plusgroep wordt begeleid door teamleden van beide scholen.

Gedrag en schoolklimaat
De Regenboog is een Kanjerschool. Alle leerkrachten zijn opgeleid om met de Kanjertraining te werken. Met de Kanjeraanpak werken we aan het zelfvertrouwen van kinderen en hebben we een methode om conflicten op te lossen en pesten aan te pakken.

Dyslexie
Op De Regenboog hebben we ruime ervaring met dyslexie. We zorgen voor effectieve ondersteuning en begeleiding door dyslectische kinderen in alle groepen extra oefening, andere instructie- en werkvormen en aangepast lesmateriaal aan te bieden. Deze maatregelen staan in het Protocol Leesproblemen en Dyslexie en in het Rekenbeleid.

Fysieke beperking
We hebben beperkte ervaring met ernstige gehoor- en zichtproblemen en complexere fysieke beperkingen. Onze gebouwen zijn rolstoeltoegankelijk.

Op school bieden we motorische oefentherapie.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door het verder ontwikkelen van de leerteams zal er op verschillende aspecten een verbetering merkbaar worden. 

De meer- en hoogbegaafde leerlingen zullen we de komende jaren beter kunnen opsporen door een nieuwe tool. Daardoor kunnen we de selectie voor de plusklas verbeteren.

De onderwijsassistenten gaan onder aansturing van de intern begeleidster en in samenspraak met de groepsleerkracht beter aansluiten bij de ontwikkeling van de leerlingen die daarvoor regelmatig uit de groep worden gehaald.

 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op De Regenboog-locaties werken we samen met Stichting Kinderopvang Gorinchem (SKG). Naast voor- en naschoolse opvang biedt SKG ook peuteropvang aan met een programma voor VVE (voor- en vroegschoolse educatie). 

Terug naar boven