CBS De Regenboog

Albertine Kehrerstraat 7 4207 MV Gorinchem

  • Een kleine school in de wijk Wijdschild.
Aandacht is onze kracht.
  • Een middelgrote locatie in Gorinchem-Oost.
Een stevige basis voor een kleurrijke toekomst!

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij een verlof of ziekte van een collega doen we in de meeste gevallen een beroep worden op onze parttime collega's. Zij kennen de leerlingen en de onderwijsaanpak van De Regenboog. Dat komt de continuïteit ten goede.

Om vervanging verder te versterken hebben we verschillende leerkrachten boven de formatie aangesteld. Daarnaast is De Regenboog als LOGOS-school ook aangesloten bij invalpool PiO.

In het uiterste geval sturen we een groep naar huis. Dit kondigen we bijtijds aan via de Parro-app. Er is in zo'n uitzonderlijke situatie altijd noodopvang mogelijk.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op beide locaties bieden we het volledige onderwijsaanbod aan: van groep 1 tot en met 8.
Afhankelijk van de leerlingaantallen vormen we enkelvoudige of combinatiegroepen. Ieder jaar maakt het team de groepsindeling en stelt de MR deze indeling vast. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onderwijs
Op De Regenboog werken we in iedere groep op verschillende niveaus door te differentiëren in tempo, instructie, hoeveelheid en moeilijkheidsgraad. Daarbij blijven we hoge doelen stellen.

Plusgroepen
Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen heeft De Regenboog op beide locaties plusgroepen.

Gedrag en schoolklimaat
De Regenboog is een Kanjerschool. Alle leerkrachten zijn opgeleid om met de Kanjertraining te werken. Met de Kanjeraanpak werken we aan het zelfvertrouwen van kinderen en hebben we een methode om conflicten op te lossen en pesten aan te pakken.

Dyslexie
Op De Regenboog hebben we ruime ervaring met dyslexie. We zorgen voor effectieve ondersteuning en begeleiding door dyslectische kinderen in alle groepen extra oefening, andere instructie- en werkvormen en aangepast lesmateriaal aan te bieden. Deze maatregelen staan in het Protocol Leesproblemen en Dyslexie en in het Rekenbeleid.

Fysieke beperking
We hebben beperkte ervaring met ernstige gehoor- en zichtproblemen en complexere fysieke beperkingen. Onze gebouwen zijn rolstoeltoegankelijk.

Op school bieden we motorische oefentherapie.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op De Regenboog-locaties werken we samen met Stichting Kinderopvang Gorinchem (SKG). Naast voor- en naschoolse opvang biedt SKG ook peuteropvang aan met een programma voor VVE (voor- en vroegschoolse educatie).

Terug naar boven