CBS De Regenboog

Albertine Kehrerstraat 7 4207 MV Gorinchem

  • Op deze locatie in de wijk Wijdschild zitten de leerlingen van groep 6 t/m 8. In totaal zijn dat 78 leerlingen.
  • Op deze locatie in de wijk Gorinchem-Oost zitten de leerlingen van groep 1 t/m 5. In totaal zijn dat 124 leerlingen.

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben.

  

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij een verlof of ziekte van een collega doen we in de meeste gevallen een beroep op onze parttime collega's. Zij kennen de leerlingen en de onderwijsaanpak van De Regenboog. Dat komt de continuïteit ten goede.

De Regenboog als LOGOS-school ook aangesloten bij invalpool PiO.

In het uiterste geval sturen we een groep naar huis. Dit kondigen we bijtijds aan via de Parro-app. Er is in zo'n uitzonderlijke situatie altijd noodopvang mogelijk.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op locatie Albertine Kehrer wordt onderwijs gegeven aan de groepen 1 t/m 5. De groepen 6, 7 en 8 zitten op locatie Retranchement. 

In schooljaar 2023-2024 hebben we in totaal 8 groepen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We hebben groep 1 en 2 gecombineerd, dit is voor de ontwikkeling van het jonge kind de beste groepssamenstelling.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Om aan te sluiten bij de ontwikkelingen van de leerlingen, kan hier en daar de onderwijstijd van de diverse vakgebieden wat aangepast worden. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onderwijs
Op De Regenboog werken we in iedere groep op verschillende niveaus door te differentiëren in tempo, instructie, hoeveelheid en moeilijkheidsgraad. 

Plusgroep
Er is een plusgroep voor meer- en hoogbegaafde leerlingen op Het Kleurenlint die bestaat uit leerlingen van De Regenboog en kinderen van Het Kleurenlint. Deze plusgroep wordt begeleid door een specialist hoogbegaafdheid.

Gedrag en schoolklimaat
De Regenboog is een Kanjerschool. Alle leerkrachten zijn opgeleid om met de Kanjertraining te werken. Met de Kanjeraanpak werken we aan het zelfvertrouwen van kinderen en hebben we een methode om conflicten op te lossen en pesten aan te pakken.

Dyslexie
Op De Regenboog hebben we ruime ervaring met aanpak van dyslexie. We zorgen voor effectieve ondersteuning en begeleiding door dyslectische kinderen in alle groepen extra oefening, andere instructie- en werkvormen en aangepast lesmateriaal aan te bieden. Deze maatregelen staan in het Protocol Leesproblemen en dyslexie.

Anderstaligen
De laatste jaren hebben we in diverse groepen ervaring opgedaan met leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond. Met hulp vanuit het samenwerkingsverband kunnen we deze leerlingen goede ondersteuning bieden in het leren van de Nederlandse taal.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door het verder ontwikkelen van de leerteams zal er op verschillende aspecten een verbetering merkbaar worden. 

De meer- en hoogbegaafde leerlingen zullen we de komende jaren beter kunnen opsporen door een nieuwe tool. Daardoor kunnen we de selectie voor de plusklas verbeteren.

De onderwijsassistenten gaan onder aansturing van de intern begeleidster en in samenspraak met de groepsleerkracht, leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben regelmatig buiten de groep helpen.

 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op De Regenboog werken we samen met Stichting Kinderopvang Gorinchem (SKG). Naast voor- en naschoolse opvang biedt SKG ook peuteropvang aan met een programma voor VVE (voor- en vroegschoolse educatie). Ook verzorgen zij de pauzebegeleiding tussen de middag.

Terug naar boven