BS Graaf Reinald

Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem

Schoolfoto van BS Graaf Reinald

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elk half jaar worden in de fasegroepen 4 t/m 16 landelijke toetsen afgenomen. Op basis van deze gegevens vullen we een didactisch handelingsplan in en een groepsplan. Hierin staat welke ondersteuning een leerling nodig heeft.

Vervolgens werken we in de lessen gedifferentieerd op het niveau dat een leerling heeft. Hierbij is aandacht voor de extra instructie groep, de basisgroep en de plus groep.

We betrekken de leerlingen bij de leerdoelen die voor een bepaalde periode behaald moeten worden. Zij kunnen hiermee extra oefenen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Graaf Reinaldschool scoort met de eindtoets naar verwachting. De verwijzingen zijn overeenkomstig de bevolking binnen de school.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de link vindt u een inspectierapport van 2014. Inmiddels is de school in april 2019 weer bezocht en zijn wij als voldoende tot goed beoordeeld.

Er is daarbij gekeken naar de onderdelen:

- aanbod (goed)

- zicht op ontwikkeling (voldoende)

- kwaliteitszorg (goed)

Kwaliteitscultuur (goed)

Terug naar boven