BS Graaf Reinald

Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem

Schoolfoto van BS Graaf Reinald

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden tijdens hun ontwikkeling, is het belangrijk te weten waar het kind staat. In iedere fase monitoren we daarom de ontwikkeling van ieder kind. 

 

Fase 1 t/m 4

Kinderen in de onderbouw leren door te spelen. We vinden dat hier geen toetsen bijpassen. Door thematisch te werken en de leerdoelen op een speelse manier aan te bieden, zien we door observatie tijdens de activiteiten en het spelen waar elk kind is in zijn ontwikkeling. Deze observaties leggen wij vast in het observatiesysteem Bosos. Zien we dat een kind meer aankan, of heeft het kind herhaling nodig, dan kunnen wij dat door onze thematische manier van werken inpassen in ons lesaanbod.  

 

Fase 5 t/m 16+

Ook in de midden- en bovenbouwgroepen volgen we de ontwikkeling van de kinderen door te observeren. Dit doen we tijdens de instructie, tijdens de verwerking en als we nakijken. Op basis van deze observaties bieden we de volgende les direct differentiatie aan. 

De leerkrachten geven les via het directe instructiemodel. Binnen dit lesmodel is ruimte voor de leerkracht om te werken met verschillende instructieniveaus. Daarnaast heeft elke groep een vaste onderwijsassistent, die ondersteunt in differentiatie. 

Daarbij gebruiken we methodetoetsen om te zien of de kinderen de lesdoelen van een bepaalde periode behaald hebben. Ook deze gegevens gebruiken we om ons lesaanbod zo goed mogelijk passend te maken en te bepalen wat de instructiebehoefte van de leerlingen is. 

Ieder half jaar nemen we een onafhankelijke toets af. Wij hebben gekozen voor IEP, InzichtEigenProfiel. Deze toets gaat uit van een leergerichte aanpak en geeft inzicht in de volgende stap van de ontwikkeling van het kind. Op basis van de uitkomst van deze meting, bespreekt de leerkracht met de intern begeleider wat de leerling nodig heeft om de volgende stap in de ontwikkeling te kunnen maken. Dit wordt verwerkt in het didactisch groepsoverzicht.

De resultaten van IEP worden schoolbreed en groepsbreed geanalyseerd. We evalueren op basis van die analyse ons onderwijsaanbod, bespreken of we nog op koers zitten en sturen waar nodig bij.  


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Graaf Reinaldschool scoort met de eindtoets naar verwachting.

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. De kinderen van de Graaf Reinaldschool maken vroegtijdig kennis met verschillende middelbare scholen, door de unieke samenwerking voor de kinderen va fase 16+. We zien dat de lesmomenten op de middelbare school in fase 16+ de overstap vergemakkelijkt.

Binnen Stichting OVO wordt daarnaast gewerkt met de Soepele Overstap. De Soepele Overstap is een structuur die ontwikkeld is om de kinderen van de basisscholen van Stichting OVO zo soepel mogelijk te laten doorstromen naar het voortgezet onderwijs.

We trekken op met de middelbare scholen van Stichting OVO in het adviseringstraject wat ervoor zorgt dat we verwachtingsvol kunnen adviseren. We zien dat veel van onze kinderen uiteindelijk op het niveau van hun schooladvies onderwijs blijven volgen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

School heeft een belangrijke invloed op het welbevinden en de veerkracht van leerlingen. Samen met ouders zetten we ons actief in voor en veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat waarin iedereen zichzelf mag zijn. We verwachten hierin respect voor jezelf en de ander en betrokkenheid. 

"Met elkaar leven en van elkaar leren"

Gedurende het schooljaar komen de kinderen elkaar op verschillende momenten tegen. Bij fasewisselingen veranderen ze van groep en tijdens groepsdoorbroken activiteiten werken en leren kinderen uit verschillende groepen en bouwen met elkaar samen. 

De halfjaarlijkse wisseling van fase, maakt dat we extra aandacht besteden aan het vormen van een fijne groep. Dit doen we na iedere fasewisseling tijdens de zogenaamde Gouden Weken. Door met elkaar te bouwen aan de groepsvorming, werken we preventief tegen pesten. 

Net als leren lezen en rekenen, hebben kinderen ook begeleiding nodig in het aanleren van sociale competenties. In schooljaar 2022-2023 starten we met een nieuwe methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag om ons hier nog meer handvatten in te geven. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Betrokkenheid
 • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectiebezoek heeft plaatsgevonden in 2014.

Tijdens een bestuurlijk inspectieonderzoek in april 2019 is de Graaf Reinald onderdeel geweest van het verificatieonderzoek dat heeft plaatsgevonden op verschillende scholen van Stichting OVO. 

De school is beoordeeld op de volgende standaarden:

 • OP1 Aanbod - GOED
 • OP2 Zicht op ontwikkeling - VOLDOENDE
 • OP2SN - Zicht op ontwikkeling en begeleiding - VOLDOENDE
 • OP3 Didactisch handelen - VOLDOENDE
 • OP4 (Extra) ondersteuning - GOED
 • OP6 Samenwerking - GOED
 • KA1 Kwaliteitszorg - GOED
 • KA2 Kwaliteitscultuur - GOED


Terug naar boven