BS Graaf Reinald

Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem

Schoolfoto van BS Graaf Reinald

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elk half jaar worden in de fasegroepen 4 t/m 16 landelijke toetsen afgenomen. Op basis van deze gegevens vullen we een didactisch handelingsplan in en een groepsplan. Hierin staat welke ondersteuning een leerling nodig heeft.

Vervolgens werken we in de lessen gedifferentieerd op het niveau dat een leerling heeft. Hierbij is aandacht voor de extra instructie groep, de basisgroep en de plus groep.

We betrekken de leerlingen bij de leerdoelen die voor een bepaalde periode behaald moeten worden. Zij kunnen hiermee extra oefenen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Graaf Reinaldschool scoort met de eindtoets naar verwachting.

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. De kinderen van de Graaf Reinaldschool maken vroegtijdig kennis met verschillende middelbare scholen, door de unieke samenwerking voor de kinderen va fase 16+. We zien dat de lesmomenten op de middelbare school in fase 16+ de overstap vergemakkelijkt.

Binnen Stichting OVO wordt daarnaast gewerkt met de Soepele Overstap. De Soepele Overstap is een structuur die ontwikkeld is om de kinderen van de basisscholen van Stichting OVO zo soepel mogelijk te laten doorstromen naar het voortgezet onderwijs.

We trekken op met de middelbare scholen van Stichting OVO in het adviseringstraject wat ervoor zorgt dat we verwachtingsvol kunnen adviseren. We zien dat veel van onze kinderen uiteindelijk op het niveau van hun schooladvies onderwijs blijven volgen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

School heeft de verantwoording over het welbevinden van leerlingen. Met team en kinderen proberen we een veilig en vertrouwd klimaat te scheppen waarin iedereen zichzelf mag zijn.

De leerkrachten gaan uit van stimuleren en positieve feedback/aandacht: er wordt veel en vaak "beloond". Indien nodig wordt er ook gecorrigeerd en worden er afspraken gemaakt.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • veiligheid
 • vertrouwen
 • sfeer

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectiebezoek heeft plaatsgevonden in 2014.

Tijdens een bestuurlijk inspectieonderzoek in april 2019 is de Graaf Reinald onderdeel geweest van het verificatieonderzoek dat heeft plaatsgevonden op verschillende scholen van Stichting OVO. 

De school is beoordeeld op de volgende standaarden:

 • OP1 Aanbod - GOED
 • OP2 Zicht op ontwikkeling - VOLDOENDE
 • OP2SN - Zicht op ontwikkeling en begeleiding - VOLDOENDE
 • OP3 Didactisch handelen - VOLDOENDE
 • OP4 (Extra) ondersteuning - GOED
 • OP6 Samenwerking - GOED
 • KA1 Kwaliteitszorg - GOED
 • KA2 Kwaliteitscultuur - GOED


Terug naar boven