BS Graaf Reinald

Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem

Schoolfoto van BS Graaf Reinald

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In eerste instantie kijken we bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht, of we de vervanging intern kunnen oplossen of de kinderen kunnen verdelen over andere groepen.

Mocht dat niet lukken, dan kunnen we leerkrachten benaderen die in de vervangingspoule van Stichting OVO zitten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Graaf Reinald werken we volgens het systeem van fase-onderwijs. Door elk half jaar te kijken wat een leerling nodig heeft, zitten we dicht op de ontwikkeling van het kind. Daarmee maken we de leerroute en de ontwikkeling van elke leerling zo optimaal.

In het fase-onderwijs bestaan geen jaargroepen meer, maar zitten kinderen van hetzelfde ontwikkelingsniveau bij elkaar in een fase. Gedurende de schoolloopbaan blijft deze kinderen groep kinderen bij elkaar. Gezamenlijk doorlopen ze de school, waarbij ze afwisselend steeds twee andere fasegroepen tegenkomen in de klas, namelijk die van de fase erboven of eronder. De groepssamenstelling wisselt dus ieder half jaar, waarbij de vaste basis, de stamgroep, hetzelfde blijft.

Iedere fase beslaat een half jaar. De meeste leerlingen gaan twee keer per jaar, in februari en in juli, over naar een volgende fase. Wanneer dit beter is voor de ontwikkeling het kind, is er de mogelijkheid om te versnellen of te herhalen. In het geval van versnellen slaat het kind een fase over. Herhalen betekent dat het kind een fase opnieuw doet. Herhalen en versnellen wordt altijd ingezet in overleg met de ouders. Een kind dat vertraagt of versnelt komt, vanwege de verdeling in halfjaarlijkse fases, in een bekende groep kinderen terecht.   

Door de verdeling in fases, is elk leerjaar verdeeld in twee delen:

 • Leerjaar 1: fase 1 en 2
 • Leerjaar 2: fase 3 en 4
 • Leerjaar 3: fase 5 en 6
 • Leerjaar 4: fase 7 en 8
 • Leerjaar 5: fase 9 en 10
 • Leerjaar 6: fase 11 en 12
 • Leerjaar 7: fase 13 en 14
 • Leerjaar 8: fase 15 en 16/16+

De verdeling over de klassen is als volgt:

 • Fase 1-2-3
 • Fase 4-5
 • Fase 6-7
 • Fase 8-9
 • Fase 10-11
 • Fase 12-13
 • Fase 14-15
 • Fase 16-16+

Door de groepen op deze manier in te delen, wisselen de leerjaren elkaar af en is ieder kind gedurende het schooljaar een keer de oudste en een keer de jongste. Het fase-onderwijs biedt veel mogelijkheden om in te spelen op de natuurlijke ontwikkeling van een kind.

In de fasegroep 4-5 is veel aandacht voor ontluikende geletterdheid en beginnende gecijferdheid. Kleuters die al eerder toe zijn aan het leren lezen en rekenen, krijgen de kans mee te doen met de kinderen van fase 5. Kinderen die mogelijk moeite ondervinden met de lesstof, profiteren van de herhaling, waardoor zij een stevige basis ontwikkelen. 

In alle fases worden de lessen aan elkaar gekoppeld. De hele groep, dus allebei de fases, werken aan hetzelfde onderwerp. Op deze manier is er veel mogelijkheid om te differentiëren en zo tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. 

Sommige kinderen doorlopen van augustus tot februari de laatste fase, fase 16, en hebben alle leerstof aangeboden gekregen die ze nodig hebben om te kunnen starten op het voortgezet onderwijs. Deze leerlingen krijgen het laatste half jaar van de basisschool, fase 16+, een aangepast programma dat is toegespitst op remediëren danwel verrijken, afhankelijk van wat het kind nodig heeft. Daarnaast volgen deze leerlingen een aantal dagdelen per week lessen op de VO-scholen van Stichting OVO ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.  

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kinderen maken in de kleuterperiode een veelzijdige ontwikkeling door. Nieuwsgierig en leergierig als zij zijn, gaan kinderen zichzelf en de omgeving verder verkennen en proberen zij steeds meer grip te krijgen op de wereld en hun eigen plaats daarin.

Om hier optimaal op in te kunnen spelen werken de kleutergroepen met thema’s die dicht bij de belevingswereld van het kind liggen. In de thema’s worden spelenderwijs alle lesdoelen aangeboden. 

Ieder thema komen de volgende ontwikkelingsgebieden aan bod:

 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • motorische ontwikkeling
 • spelontwikkeling
 • taalontwikkeling inclusief woordenschat
 • beginnende geletterdheid
 • beginnende gecijferdheid

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We werken met minimale uren per vakgebied. Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de groep, variëren we in onderwijstijd per vak om zo alle leerdoelen te behalen. Dit maakt dat we flexibel zijn om in te spelen op wat de groep nodig heeft.

In de midden- en bovenbouw van de Graaf Reinald worden de volgende vakgebieden aangeboden:

 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • bewegingsonderwijs
 • technisch lezen
 • begrijpend lezen
 • spelling
 • rekenen
 • wereldoriëntatie
 • kunstzinnige en creatieve vorming
 • burgerschapsonderwijs (geïntegreerd in de andere vakken)
 • Engelse taal

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Graaf Reinaldschool in Gorinchem biedt basisonderwijs aan voor kinderen vanaf 4-jarige leeftijd.

Wij zijn een openbare school waar alle kinderen welkom zijn, een openbare school heeft in principe plaats voor ieder kind. Hierin vinden wij het belangrijk goed te kijken naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind. Ieder kind verdient een zo goed mogelijk passende plek.

Binnen ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij onze mogelijkheden omschreven.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Schoolbreed zetten we in op het verstevigen van de doorgaande lijn op ons aanbod t.b.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag. 

Verschillende collega's oriënteren zich op het volgen van een opleiding tot vakspecialist. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We onderhouden nauw contact met de inpandige peuterspeelzaal en BSO, zowel praktisch als inhoudelijk. 

Activiteiten organiseren we samen, maar ook de zorgstructuur heeft een doorgaande lijn. Op deze manier hebben we de ondersteuningsbehoeften van de kinderen vroeg in kaart. Dit zorgt voor een soepele overstap naar de basisschool. 

Bij zorgen om de ontwikkeling van een peuter, kunnen wij als school meedenken en waar nodig al vroeg de hulp van ons samenwerkingsverband Driegang inschakelen. Door op deze manier samen te werken creëren we een doorgaande lijn in de leerlingzorg en ondersteuning. 

Terug naar boven