School voor Speciaal Basisonderwijs De Rotonde

Dokter Hiemstralaan 85 4205 KK Gorinchem

 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Rotonde
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Rotonde
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Rotonde

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2019-2020 zal SBO De Rotonde deelnemen aan de verplichte eindtoets.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op SBO De Rotonde wordt tweemaal per schooljaar de leerlingvolgsysteem (LVS) toetsen van CITO LVS afgenomen. Dit om alle kinderen methode-onafhankelijk te kunnen volgen.

In januari 2023 stappen we over naar het systeem; Leerling in beeld (digitale Citotoetsen en sociaal-emotionele onwikkeling)

De toetsen worden in ieder geval afgenomen voor:

 • technisch lezen
 • begrijpend lezen
 • rekenen/ wiskunde
 • spelling
 • woordenschat

De toetsresultaten worden geanalyseerd door de leerkracht, ondersteund door de intern begeleider. Wanneer nodig worden aanpassingen gedaan in het onderwijsleerproces om uw kind zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Deze afspraken worden vastgelegd in het groepsplan en het ontwikkelingsperspectief (OPP).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroom regulier basisonderwijs   

Leerlingen die in het licht van de doelstelling van Passend Onderwijs een dermate goede ontwikkeling doormaken dat het vervolg van het onderwijs op de reguliere basisschool kan plaatsvinden. Voor deze leerlingen wordt altijd een orthopedagoog van het SWV benaderd om dit traject samen met het OT/CVB te begeleiden. De volgende stappen worden hierin genomen: -      Intern overleg, bespreking in OT/CVB -      Gesprek met ouders -      Contact met reguliere basisschool -      Instroom en begeleiding  tijdens proefperiode   

Uitstroom andere SBO  

Indien de overstap naar een andere SBO door verhuizing plaats vindt, wordt het leerling dossier in overleg en na akkoord van ouders overgedragen aan de andere SBO-school. Er wordt een TLV aangevraagd bij het betreffende SWV. De OT/CVB is verantwoordelijk voor de overdracht. Indien de overstap naar een andere SBO plaats vindt omdat dit de wens van ouders of school is, wordt het leerling dossier in overleg en na akkoord van ouders overgedragen aan de andere SBO school. Deze overstap gebeurt altijd in overleg met het SWV.   Uitstroom S.O.   Wanneer blijkt dat SBO De Rotonde niet meer kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling kan het OT/CVB het SWV inschakelen om samen met ouders/verzorgers een geschikte onderwijssetting te vinden. Er wordt een TLV aangevraagd bij het betreffende SWV. De OT/CVB is verantwoordelijk voor de overdracht.  

Behandeling  

Wanneer de leerling niet in staat is om onderwijs te volgen en behandeling noodzakelijk is kunnen ouders/verzorgers dit aangeven binnen het Rondom team van de leerling. Het Rondom team bestaat uit verschillende zorginstanties en school. Deze leerlingen worden veelal gedurende een langere periode gevolgd in het OT/CVB. De overdracht en eventuele terugplaatsing is de verantwoordelijkheid van het OT/CVB.  

Eindschoolverlaters  

Wanneer een leerling er aan toe is om de stap naar het V(S)O te maken, dan gaat de eind-schoolverlaters procedure van start. Het OT/CVB begeleidt de leerling, de ouders/verzorgers en de leerkracht bij dit proces.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze basiswaarden zijn respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren om goed met elkaar en met volwassenen om te gaan. Het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, het zelfvertrouwen en het leren van praktische vaardigheden krijgen daarom de nodige aandacht. We willen graag dat de kinderen bij ons op school leren verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, medeleerlingen, de volwassene, het schoolmateriaal en de omgeving. Wij vinden het belangrijk dat zowel uw kind als hun leerkrachten met plezier naar school komen. De sfeer binnen de school moet goed zijn om optimale prestaties te bereiken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • respect
 • verantwoordelijkheid
 • veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven