School voor Speciaal Basisonderwijs De Rotonde

Dokter Hiemstralaan 85 4205 KK Gorinchem

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Rotonde
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Rotonde
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Rotonde

Het team

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren om goed met elkaar en met volwassenen om te gaan. Het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, het zelfvertrouwen en het leren van praktische vaardigheden krijgen daarom de nodige aandacht. We willen graag dat de kinderen bij ons op school leren verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, medeleerlingen, de volwassene, het schoolmateriaal en de omgeving. Wij vinden het belangrijk dat zowel uw kind als hun leerkrachten met plezier naar school komen. De sfeer binnen de school moet goed zijn om optimale prestaties te bereiken. De leerkrachten proberen bij iedere leerling het beste naar boven te halen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van de leraar

Bij ziekte of verlof van de leerkracht wordt bij het opvangen van de groep een zgn. stappenplan gehanteerd. Veelal is een vervangende leerkracht van buitenaf niet beschikbaar. Wij trachten de vervanging te regelen door een teamlid dat zelf geen eigen groep heeft of door een beroep te doen op een parttimer. Lukt deze wijze van vervanging niet, dan wordt de groep verdeeld over de andere groepen. Voor iedere groep is hiervoor een verdeelschema en extra (verdeel)werk aanwezig.

Leerlingen vrijgeven doen wij slechts bij hoge uitzondering, wij trachten deze maatregel zoveel als mogelijk te voorkomen. Wanneer wij in uiterste noodsituaties tot deze laatste stap moeten besluiten, worden de ouders uiteraard van tevoren hiervan in kennis gesteld. Wanneer thuis geen opvang is, vangt de school de leerlingen op in een andere groep. Bij langdurig verlof of ten tijde van langdurige ziekte wordt er een invaller aangetrokken, zodat de lessen gewoon doorgang kunnen vinden. De invaller wordt hierin begeleid door de intern-begeleider.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen binnen 'De Rotonde' worden geplaatst in heterogene, zogenaamde combinatiegroepen. De leerling krijgt de gehele dag les van dezelfde leerkracht. Alleen bij technisch lezen kan het zijn dat de leerling naar een andere groep gaat. Met technisch lezen wordt gewerkt met niveaugroepen. 

De gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

SBO De Rotonde biedt speciaal basisonderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar die onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijsaanbod binnen het regulier basisonderwijs in de regio. Zij hebben vaak ontwikkelings- en/of andere problematiek op verschillende gebieden. Onze missie is het opvangen van deze leerlingen en hen onderwijs en ondersteuning op maat te bieden. Ons uitgangspunt is om de verscheidenheid van de leerlingen te benutten, ons onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen en hen uit te dagen om naar beste kunnen te presteren.  

GEWOON SPECIAAL      

Ons motto is: ‘Gewoon als het kan, speciaal als het moet’.   Ons onderwijskundig (orthopedagogisch en orthodidactisch) handelen is erop gericht om leerlingen succeservaringen in brede zin op te laten doen binnen het onderwijs. Het pedagogisch klimaat is positief, waarin respect, veiligheid en verantwoordelijkheid centrale begrippen zijn. Omdat we werken met onderwijsarrangementen, bieden we kind- en groepsgericht onderwijs. Onze locatie is een veilige, gestructureerde en uitdagende leeromgeving, waarbinnen onze leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. We willen een lerende organisatie zijn met een toekomstgericht team.    

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven