School voor Speciaal Basisonderwijs De Rotonde

Dokter Hiemstralaan 85 4205 KK Gorinchem

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Rotonde
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Rotonde
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Rotonde

In het kort

Toelichting van de school

SBO De Rotonde biedt specialistisch basisonderwijs. Dit aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar die niet in het regulier onderwijs kunnen worden opgevangen. Deze leerlingen komen in een goed pedagogisch klimaat terecht waarin wordt gewerkt aan het herstellen van hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Onze basiswaarden zijn:

- Zorg voor jezelf

- Zorg voor de ander

- Zorg voor je omgeving

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect en veiligheid
  • verantwoordelijkheid
  • leerlinggericht
  • maatschappijgericht
  • samenwerkingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2023 heeft SBO De Rotonde 97 leerlingen. DUO heeft de laatste gegevens nog niet gepubliceerd.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school heeft een regionale functie. Leerlingen blijven de gehele dag op school en worden in de pauzes opgevangen of begeleid door het team, zowel binnen de school als buiten op het plein.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Zie plan sociale veiligheid voor de verschillende onderdelen bijvoorbeeld Het Pestprotocol.

Veiligheid op school

De maatschappij, dat zijn wij. De school is een maatschappij in het klein. Iedereen die betrokken is bij de school, van leerling tot de algemeen directeur, hoort zich veilig te voelen op school. Er hoort een veilig schoolklimaat te zijn waar leerlingen, leerkrachten, medewerkers en ouders zorg voor moeten dragen. Er is een veilig schoolklimaat als: Het schoolgebouw veilig is en is voorzien van een veiligheidsplan Het schoolplein veilig is, zoals veilige speeltoestellen en toezicht

Er een goede samenwerking is tussen de leerkrachten Er een goede samenwerking is tussen school en ouders Er gelet wordt op pesten en daar ook wat mee wordt gedaan.   Als een school een veilig schoolklimaat heeft, komt dat ten goede aan de leerprestaties van de leerling en de werkprestaties van de leerkracht en het onderwijsondersteunend personeel. Het pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en leraren op de school. De basisvoorwaarden hiervoor zijn competentie, autonomie en relatie. We streven ernaar voor alle kinderen een situatie te creëren waarbinnen zij zich autonoom, maar in relatie tot elkaar competent, veilig en gewaardeerd voelen.   In de groepen, in het gebouw/de gymzaal en op de speelplaats gelden regels, die nodig zijn om de sfeer op De Rotonde goed te houden en te bevorderen. Deze regels worden door alle leerkrachten en overig personeel gehanteerd en regelmatig op het zelfde moment met de leerlingen besproken. De plein- en schoolregels zijn daarom voor de leerlingen in relatie tot de regels voor teamleden en ouders op papier gezet in het protocol Gedrag en Veiligheid.

We proberen binnen de school steeds op het niveau van de groepen en van de leerlingen één lijn te hanteren. Die gaat uit van samen leren, samen spelen en samen leven. Daarmee ben je duidelijk en vooral veilig bezig voor en met de kinderen. Binnen groepen worden er afspraken gemaakt met de kinderen. Naar aanleiding van onze 5 hoofdregels zijn er binnen de school gedragsverwachtingen opgesteld. Tevens zijn er specifieke regels gemaakt t.a.v. bijvoorbeeld telefoons.  Aan de regels en afspraken moet iedereen zich houden.   Zowel personeel, als leerlingen, als ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de sfeer binnen de school. Ongevraagd belonen is daar voor ons erg belangrijk in; we bevestigen het goede gedrag en de goede speel/leer/werkhouding! Evenwel, als iemand zich niet aan de afspraken houdt, dan wordt hij/zij daarop aangesproken. De vaste vragen “Wat ging er fout?”; “Wat had je beter kunnen doen?” en “Hoe doe je dat een volgende keer?” bevestigen de leerling in het goede. Bevestigen we ook het pedagogisch sociale uitgangspunt: “Zand er over, nieuwe kansen!”

Methodieken voor gedrag PBS (Positive Bahaviour Support) is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die wij als school belangrijk vinden. Het team (leerkrachten, intern begeleiders, iedereen waarmee de leerlingen in aanraking komen) benoemt het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Gewenst gedrag wordt hierna positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Geef me de 5 is een methode gericht op het bieden en verkrijgen van duidelijkheid voor kinderen met autisme. De aanpak helpt de leerkracht de leerling beter begrijpen, positief contact ontwikkelen, het creëren van basisrust, problemen oplossen en ontwikkeling bevorderen. Voor veel leerlingen van onze school is het belangrijk om duidelijk te zijn ‘op de 5’ om samenhang te creëren tussen het; wie, wat, waar, wanneer, hoe. Dit zorgt ervoor dat de boodschap duidelijk is voor de leerling en het gemakkelijker voor de leerling wordt om bijvoorbeeld een opdracht te kunnen starten en af te ronden.   Wanneer een leerling in te ernstige mate of te vaak ongewenst, dan wel bedreigend gedrag vertoont, dat niet direct te corrigeren of langer te tolereren is, kan er straf worden gegeven waarbij uiteraard ook zowel aan u als ouders als aan de leerling uitleg gegeven wordt. De strafmaat is bij de leerlingen bekend. De bedoeling van de straf is om uw kind aan het denken te zetten en een volgende zelfde of soortgelijke overtreding te voorkomen. Ongewenst niet te tolereren gedrag kan zich uiten in woorden, in gebaren, in gedragingen en in het niet meedoen; wij noemen dit ernstig onwerkbaar gedrag en verwijzen naar onze protocollen, zoals het protocol gedrag en veiligheid. Vanuit het leer- en harmoniemodel gaan wij er van uit, dat positieve bevestiging en belonen meer resultaten geven dan straffen.

Soms is straffen echter onvermijdelijk; de leerling heeft er dan recht op van ons te horen waar en hoe hij de grenzen heeft overschreden.   Mocht in dat kader het gedrag van een leerling zo ernstig ontsporen, dat de mentale of fysieke veiligheid van andere kinderen en/of teamleden in gevaar komt, zullen wij niet schromen, over te gaan tot een disciplinaire maatregel als schorsing of verwijdering. Deze vinden, nadat de school vanuit haar eigen verantwoordelijkheid heeft besloten, altijd in overleg met u, ouders/verzorgers, plaats. Het zou bij een enkele leerling gewenst kunnen zijn om, uiteraard ook hierbij weer in overleg met u als de ouders, de leerling door te verwijzen naar een andere (speciale) school of instelling.    

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De school werkt samen met vele partners. Zowel op het gebied van onderwijs als zorg. Er is o.a. contact met verwijzende basisscholen, het samenwerkingsverband 'Driegang' en scholen voor Voortgezet Onderwijs. Bij de ketenpartners in de zorg kunt u o.a. denken aan het CJG/ jeugdteam, schoolmaatschappelijk werk, Yulius, Enver etc. 

Terug naar boven