CBS Het Kleurenlint

Kruithoorn 7 4208 CJ Gorinchem

  • Schoolfoto van CBS Het Kleurenlint
  • Schoolfoto van CBS Het Kleurenlint
  • Schoolfoto van CBS Het Kleurenlint
  • Schoolfoto van CBS Het Kleurenlint

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om goed zicht te houden op de ontwikkeling van elk kind gebruiken we methodegebonden toetsen. Zo weten we in welke mate uw kind de aangeboden lesstof beheerst. Met methode-onafhankelijke toetsen over een langere periode onderzoeken we hoe uw kind het geleerde kan toepassen in een andere context. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep 7:
Het voorlopig uitstroomperspectief wordt besproken met ouders en kind. Ouders en kind kunnen zich oriënteren op de middelbare scholen die mogelijk passend zijn bij het kind. Met de toetsgegevens van het leerlingvolgsysteem als uitgangspunt geven aspecten als werkhouding, inzet, motivatie, gedrag, methodetoetsen en de sociaal-emotionele ontwikkeling inzicht op de ontwikkeling van het kind. 

Groep 8:
In januari wordt het voorlopig schooladvies gegeven.
Tussen 5 en 16 februari wordt de doorstroomtoets afgenomen.
Uiterlijk 15 maart is de uitslag van de doorstroomtoets bekend.
Uiterlijk 24 maart volgt het definitief schooladvies met evt. bijgesteld advies.
25 - 31 maart 2024 melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

Weergave Schooladvies

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren het best in een veilige omgeving. Als Kanjerschool werken we aan een veilig pedagogisch klimaat, vertrouwen en sociale vaardigheden. In het Veiligheidsplan staat hierover meer.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Kleurenlint geniet het vertrouwen van de Inspectie. Het basisarrangement is toegekend. In 2018-2019 heeft de inspecteur op de Regenboog een themaonderzoek uitgevoerd op het gebied van didactisch handelen en concludeerde als volgt: ‘Basisschool De Regenboog laat op alle locaties voldoende tot goede voorbeelden zien van taakgerichte werksfeer (goed), actieve betrokkenheid (goed) en feedback (voldoende).’

Terug naar boven