CBS Het Kleurenlint

Kruithoorn 7 4208 CJ Gorinchem

 • Schoolfoto van CBS Het Kleurenlint
 • Schoolfoto van CBS Het Kleurenlint
 • Schoolfoto van CBS Het Kleurenlint
 • Schoolfoto van CBS Het Kleurenlint

Het team

Toelichting van de school

Op school heeft uw kind in de eerste plaats te maken met de eigen groepsleerkracht(en). Deze geeft les aan de groep en begeleidt de kinderen. Het komt voor dat een groep les krijgt van verschillende groepsleerkrachten, bijvoorbeeld omdat deze in deeltijd werken. We streven naar maximaal twee leerkrachten per groep, zodat uw kind vertrouwd raakt met de eigen juf of meester. Maak op onze site alvast kennis met de teamleden!

Blijven leren
Ons team volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet en blijft bijleren. Daarom organiseren we studiedagen en nascholing. Door ons te blijven ontwikkelen vergroten we de onderwijskwaliteit en zorgen we voor het beste onderwijs voor uw kind. We laten uw kind zien dat elke dag willen leren normaal is.

Specialisten
Naast de leerkrachten coördineert de intern begeleider de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. We hebben in ons team ook specialisten op het gebied van: rekenen, taal, lezen, ICT en toekomstgericht onderwijs, hoogbegaafdheid, het jonge kind, cultuur, sport en gezondheid. Het onderwijsondersteunend personeel zorgt dat alles buiten de klas op rolletjes loopt. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In de meeste gevallen kunnen we bij een vervanging een beroep doen op parttime collega's. Het voordeel is dat zij de school kennen en bekend zijn met het onderwijs en de leerlingen van Het Kleurenlint. Dat komt de continuïteit ten goede.
Daarnaast is onze school ook aangesloten bij de invalpool Transvita. Tevens maken we gebruik van invallers van Qrabble. Deze invallers vangen de klas een dag op en verzorgen veelal een eigen (creatief) programma. Onze ervaring is wel dat het steeds moeilijker wordt om vervangers te regelen. In het uiterste geval moeten we een groep naar huis sturen. Dat maken we z.s.m. via Parro bekend. Indien nodig is er noodopvang op school. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Thematisch werken:   
- Engels
- Verkeer
- Kunstzinnige en creatieve vorming
- Muziek
- Schrijven

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onderwijs

Op Het Kleurenlint werken we in iedere groep op verschillende niveaus door te differentiëren in tempo, instructie, hoeveelheid en moeilijkheidsgraad. Daarbij blijven wij hoge verwachtingen houden. Het hebben van hoge verwachtingen draagt eraan bij dat leerlingen méér en beter leren.

Plus-onderwijs

Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen heeft Het Kleurenlint maatwerk plus-onderwijs vanaf groep 2. In schooljaar 2023-2024 bekijken we nog beter wat passend is bij de behoefte van de kinderen. Wij werken ook met de methode Levelwerk. Tevens onderzoekt het samenwerkingsverband de mogelijkheid om een collectief regionaal aanbod voor meer- en begaafde kinderen te doen.

Gedrag en schoolklimaat

Het Kleurenlint is een Kanjerschool. Alle leerkrachten zijn opgeleid om met de Kanjeraanpak te werken. Met de Kanjeraanpak werken we aan het (zelf)vertrouwen van kinderen en hebben we een methode om conflicten en pesten te voorkomen en, indien nodig, aan te pakken.

Dyslexie

Op Het Kleurenlint hebben we ruime ervaring met dyslexie. We zorgen voor effectieve ondersteuning en begeleiding aan dyslectische kinderen in alle groepen door middel van extra oefening en instructie en andere werkvormen en aangepast lesmateriaal aan te bieden. Deze maatregelen staan in het Protocol Leesproblemen en Dyslexie en in het Rekenbeleid.

Fysieke beperking

We hebben beperkte ervaring met ernstige gehoor- en zichtproblemen en complexere fysieke beperkingen. Ons gebouw is rolstoeltoegankelijk. Op school bieden we motorische oefentherapie en logopedie.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We zijn trots op onze leerlingen, hun ontwikkeling en hun mooie resultaten! Hoe verzorgen we goed onderwijs dat optimaal bij uw kind aansluit?

 • We gebruiken goede, actuele en bewezen lesmethoden.
 • We hebben bekwaam personeel, dat zich blijft ontwikkelen.
 • We volgen systematisch de ontwikkeling en de resultaten van de leerlingen.
 • We sturen zelf systematisch op een hoge onderwijskwaliteit en blijven ons ontwikkelen.

Goede lesmethoden

In de afgelopen jaren hebben we de volgende moderne methoden aangeschaft, die heel goed passen bij onze visie op onderwijs en bij onze ambities:

 • Staal, methode voor taal en spelling; Staal biedt structuur. Alle lessen hebben dezelfde opbouw. Dit geeft herkenning en houvast en zorgt ervoor dat de leerkracht en de kinderen snel thuis zijn in de methode.
 • TopOntdekkers, thematische zaakvakmethode; TopOntdekkers is een thematische zaakvakmethode voor de groepen 1 t/m 8. Leerlingen leren zichzelf kennen en ontdekken de wereld. Door thematisch onderwijs te combineren met leuke werkvormen komen de leerlingen tot nieuwe inzichten en ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden. 
 • Take it easy (Engels voor groep 1 t/m 8); Take it easy is de meest gebruikte lesmethode Engels voor het basisonderwijs. Leerlingen van groep 1 tot en met 8 dompelen zich onder in de Engelse taal tijdens de lessen met Take it easy. Praten, luisteren en lezen staan centraal.
 • Veilig leren lezen (leren lezen in groep 3); Veilig leren lezen is al generaties lang de meest gebruikte en meest succesvolle methode voor aanvankelijk lezen en taal in groep 3.
 • De wereld in getallen, versie 5 (rekenmethode voor groep 3 t/m 8); De wereld in getallen biedt de allerbeste rekendidactiek: uitdagend en preventief. Een programma met een vaste opbouw en veel zelfstandig werken, maximale ondersteuning en de kinderen worden gemotiveerd met herkenbare filmpjes en boeiende rekenwiskundige vraagstukken

Chromebooks
Chromebooks worden in alle groepen ingezet, vooral om uw kind heel gericht leerstof te laten oefenen passend bij het eigen tempo en niveau. Je kind ontwikkelt op school computervaardigheid op een goed basaal niveau. De mediawijsheid van leerlingen neemt toe: ze ontwikkelen tijdens het onderzoekend leren een kritische houding en weten steeds beter de betrouwbaarheid van informatie op internet te beoordelen.

Het boek, het schrift en de pen gaan echter CBS Het Kleurenlint niet uit. We vinden het belangrijk dat de kinderen een leesbaar en vlot handschrift ontwikkelen.

Alle leerkrachten steken veel energie in het vaststellen van de onderwijsbehoeften van de kinderen, zodat ze onderwijs op maat kunnen geven. Dit kan bestaan uit extra hulp en uitleg geven aan individuele kinderen of in kleine groepjes.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school


In de onderbouw werken we thematisch en zorgen we voor een rijke leeromgeving waarin kinderen spelend en ontdekkend leren.

 • Bij ons op school vinden wij spelen heel erg belangrijk. Door spel leren kinderen de wereld op een veilige manier kennen. Ze ontdekken wat er allemaal mogelijk is en krijgen op deze manier de motivatie om te leren.
 • Elke onderbouwgroep werkt aan de hand van een thema. Dit duurt meestal een aantal weken. De hoeken zijn hierop aangepast en de vrije en verplichte activiteiten hebben hier allemaal mee te maken. Ook de taal- en rekenactiviteiten zijn hierop afgestemd. Een thema kan iets zijn wat op dat moment erg in de belangstelling staat; een seizoen, een viering etc. Samen met de kinderen maken en verzinnen wij dingen die zij willen leren.
 • Door een rijke leeromgeving aan te bieden proberen wij zoveel mogelijk aspecten aan bod te laten komen die kinderen zich dan spelenderwijs eigen kunnen maken. De kinderen zijn op school ook elke dag in beweging. We gaan regelmatig naar de gymzaal. Elke week hebben de kinderen een echte gymles met grote materialen en verschillende oefeningen. Daarnaast zijn er spellessen met klein materiaal. Natuurlijk spelen wij ook volop buiten.
 • Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zelfredzaam zijn. Samen met u thuis begeleiden wij de kinderen daar ook hier op school graag in. De ontwikkeling van uw kind volgen we middels ‘De leerlijnen van het jonge kind’ van ParnasSys. De door ons geobserveerde en ingevulde ontwikkelingslijnen bespreken we, waar nodig, met u tijdens de tien-minutengesprekken. 

Terug naar boven