Daltonschool De Poorter

Schepenenstraat 5 4204 BL Gorinchem

 • Schoolfoto van Daltonschool De Poorter
 • Schoolfoto van Daltonschool De Poorter
 • Schoolfoto van Daltonschool De Poorter
 • Schoolfoto van Daltonschool De Poorter
 • Schoolfoto van Daltonschool De Poorter

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingen betrekken bij hun ontwikkeling

We kijken met de kinderen regelmatig terug én vooruit. Door regelmatig met de kinderen te praten over het werk en de aanpak daarvan, wordt de zelfstandigheid vergroot en stimuleren wij hen tot nóg doelmatiger werken. We praten dan over:

 • Hoe is het werk gegaan?
 • Is het werk begrepen?
 • Wat gaat al goed?
 • Wat is nog lastig?
 • Wat is nodig om zo goed mogelijk te leren?

Dit gebeurt vrijwel dagelijks. Daarnaast hebben we uitgebreidere coachgesprekken met onze leerlingen aan het begin, halverwege en aan het eind van het schooljaar. En vaker, indien gewenst. De coachgesprekken zijn onderdeel van het samen met leerlingen en ouders volgen van de ontwikkeling.

Leerlingen en ouders betrekken bij hun ontwikkeling

Aan het begin van het schooljaar houden de leerkrachten een eerste coachgesprek met leerlingen o.a. over de doelen waaraan de leerling de komende periode wil gaan werken op cognitief gebied, daltonvaardigheden en vakoverstijgende vaardigheden. Leerkracht en leerling plannen naar behoefte volgende coachgesprekken. In ieder geval nog een halverwege en aan het eind van het schooljaar.

In september /oktober zijn er de oudervertelgesprekken waarin ouders de gelegenheid krijgen om hun kennis en ervaring over hun kinderen te delen met de leerkrachten. En horen zij ook aan welke doelen de kinderen de komende periode zelf willen werken. Besproken wordt hoe ouders hun kinderen hierbij kunnen steunen.

In de periode tot het eerste portfoliogesprek vinden er indien nodig/gewenst voortgangsgesprekken met ouders en/of leerlingen plaats.

Het eerste portfoliogesprek is in februari na de afname van de Cito toetsen. Ouders, leerlingen en leerkrachten bespreken aan de hand van het portfolio de ontwikkeling van de leerling. In het portfolio zijn o.a. opgenomen de resultaten op de methode gebonden en onafhankelijke toetsen en observaties, en door de leerling gekozen voorbeelden van zijn werk om zijn ontwikkeling te laten zien.

Het volgende portfoliogesprek is in juni/juli. In de tussenliggende periode vinden er indien nodig/gewenst voortgangsgesprekken en/of coachgesprekken plaats.

Bronnen voor het volgen van de ontwikkeling

We volgen de ontwikkeling van kinderen door gebruik te maken van diverse toetsen, observatielijsten en leerlijnen uit ParnasSys. Dit alles met de bedoeling een zo veel mogelijk ononderbroken ontwikkeling te bieden:

 • In groep 3 t/m 8 werken we metr sociaal-emotioneel functioneren van Leerling in beeld waarmee we informatie krijgen over het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen en op hun ontwikkelbehoeften op sociaal-emotioneel gebied.
 • In groep 1/2 houden we de ontwikkeling van de kinderen bij door de behaalde doelen aan te vinken in de leerlijnen van ParnasSys en gebruiken we het screeningsinstrument Beginnende geletterdheid.
 • Vanaf groep 3 worden de vorderingen gevolgd door het afnemen en analyseren van methode gebonden toetsen en nemen we twee keer per jaar voor spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen methodeonafhankelijke toetsen van Leerling in beeld af.
 • In groep 4 en 6 wordt de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) afgenomen. Door de afname van deze toets krijgen we beter zicht op het leervermogen van de kinderen en kan het onderwijsaanbod beter afgestemd worden op de leerlingen.
 • Door het afnemen van het Drempelonderzoek in groep 8 (september/oktober), kijken we of we nog op de goede weg zitten. Het definitieve advies voor het vervolgonderwijs volgt na de afname van M-toetsen in januari van het schooljaar.
 • We gebruiken in groep 8 de Doorstroomtoets van Cito.

De ontwikkeling van de leerlingen wordt vastgelegd in ParnasSys. De leerlingen vullen zelf die gegevens aan door het verzamelen van werk voor in hun portfolio.

Analyse van de opbrengsten

We werken planmatig en resultaatgericht aan het verhogen van de leeropbrengsten. We maken gebruik van elementen van de 4D aanpak (data, duiden, doelen, doen) om onze opbrengsten op groeps- en schoolniveau te analyseren. Voor rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen, waarvoor we ook themaplannen/groepsplannen maken, hebben we onze eigen standaarden vastgelegd. We doen dat met vaardigheidsscores van toetsen uit Leerling in beeld. Deze standaarden helpen ons om ons onderwijs zo in te richten en uit te voeren dat we in groep 8 bij de doorstroomtoets goed boven het minimaal gewenste niveau uitkomen en ook goed scoren op de referentieniveaus.

Twee keer per jaar, na de M- en E-toetsen analyseren wij de opbrengsten en de groepsplannen (het gegeven onderwijs). Het onderwijskundig handelen van de leerkrachten speelt hierbij een belangrijke rol. We kijken daarom naar de volgende aspecten:

 • Schoolstandaard
 • Leerstofdoelen
 • Leertijd
 • Didactisch handelen
 • Klassenmanagement
 • Pedagogisch handelen
 • Materialen

Na de analyse op groeps- en schoolniveau kijken we ook naar de vaardigheidsgroei van individuele leerlingen en of zij gedijen bij de geboden aanpak. Voor het gedijen kijken we naar betrokkenheid, welbevinden, sociale vaardigheden, zelfstandigheid en samenwerken. We doen dat op basis van observaties, coachgesprekken en sociaal-emotioneel functioneren van Leerling in beeld.

De opbrengsten van de analyses worden gebruikt bij het maken van de themaplannen/groepsplannen voor de volgende periode. De themaplannen/groepsplannen bevatten de onderwijskundige doelen voor een bepaalde periode, de aanpak, hoe we de doelen gaan bereiken en de evaluatie van het vorige groepsplan.

De onderwijsbehoeften van het kind en de belemmerende en stimulerende factoren zijn uitgangspunt bij het indelen van het kind op een van de drie niveaus waarmee in principe bij iedere les gewerkt wordt:

 • Basisinstructie met verwerking voor de hele groep
 • Verlengde instructie met verwerking voor kinderen die dit nodig hebben
 • Verbreding en/of verdieping voor kinderen die hier meer behoefte aan hebben

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep 6 starten we gesprekken samen met ouders en kind voor een passende doorstroom naar de middelbare school. We willen bij iedere leerling inzicht krijgen in de verwachtingen, ambitieniveaus en ideeën. Op basis daarvan kunnen kinderen en ouders gaan oriënteren op vervolgscholen, bijvoorbeeld door open dagen of informatieavonden te bezoeken. Leerlingen van groep 8 krijgen voor februari het doorstroomadvies. Dit advies wordt gebaseerd op aspecten als leeraanpak, sociaal emotionele ontwikkeling, creatief vermogen en leerresultaten.  In februari maken leerlingen de landelijke CITO doorstroomtoets. De doorstroomtoets is een objectief tweede gegeven en kan reden zijn voor een heroverweging van het schooladvies. Eind maart melden leerlingen zich aan tijdens de regionale inschrijfdagen bij de gekozen middelbare school. Na het inschrijven delen wij het onderwijskundig rapport met de middelbare school, zodat uw kind goed begrepen kan worden. Rond juni is de kennismaking met de nieuwe mentor en klas.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Voor onze school vinden wij het ontzettend belangrijk dat we werken aan gelijke kansen voor alle kinderen. We willen onze kinderen daarom een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) bieden, die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • sterke persoonsontwikkeling
 • (Zelf)vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven