Daltonschool De Poorter

Schepenenstraat 5 4204 BL Gorinchem

 • Schoolfoto van Daltonschool De Poorter
 • Schoolfoto van Daltonschool De Poorter
 • Schoolfoto van Daltonschool De Poorter
 • Schoolfoto van Daltonschool De Poorter
 • Schoolfoto van Daltonschool De Poorter

Het team

Toelichting van de school

De gegevens over het team gaan vanwege het gezamenlijke BRIN-nummer ook over de Anne Frank en de J.P. Waale in Gorinchem.

In groep 8 wordt de Engelse les gegeven door een docent van het voortgezet onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht proberen we eerst een vervanger te vinden via de invallijst van ons schoolbestuur. Is er geen vervanger beschikbaar, dan vragen we aan parttime leerkrachten of een van hen extra wil en kan werken. Lukt dat niet, dan kijken we of een leerkracht of onderwijsassistent met een speciale taak de groep over kan nemen, of we verdelen de leerlingen van die groep over de andere groepen. In uiterste nood vragen we de ouders de kinderen thuis te houden. Dat gaat altijd in overleg met de bestuurder van onze stichting. In overleg met de directeur van de school mogen kinderen die niet thuis opgevangen kunnen worden toch naar school komen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij de kleuters werken we met een heterogene indeling. Voor groep 3 t/m 8 werken we met het leerstofjaarklassensysteem.

Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft les aan de groepen 3 t/m 8. Groep 8 krijgt Engels van een docent van het voortgezet onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Basisaanbod

Convergente differentiatie op drie niveaus waarmee in principe bij iedere les gewerkt wordt (basisinstructie, verlengde instructie, verbreding/verdieping)

Preventieve en (licht) curatieve interventies op school

 • Voorkomen van gedragsproblemen: wij werken met De Vreedzame School en onze kernwaarden Veilig, Eerlijk en Rustig (VER).
 • Nieuwkomers: prioriteit heeft de Nederlandse taalverwerving. Mondeling Nederlands (nieuw) is daarbij uitgangspunt. Daarnaast worden ook LOGO 3000, Klein beginnen, en materialen uit de groepen gebruikt. Ook is er een NT2-klas voor nieuwkomers (drie dagdelen per week).
 • Dyslexie: Kinderen die in ernstige mate dyslexie hebben worden wekelijks op school behandeld vanuit Leestalent of Spreekvaart.
 • Logopedie: Taalreis en Spreekvaart geven logopedie in ons gebouw.
 • Plusgroepen: De plusgroep is bedoeld voor kinderen die wel een extra uitdaging kunnen gebruiken. We kijken daarbij naar de (Cito)toetsgegevens van met name rekenen/wiskunde en begrijpend lezen. Ook nemen we mee de resultaten van de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) in groep 4 en 6 en de motivering van de leerkracht, o.a. over motivatie en werkhouding.
 • Directe ondersteuning van leerlingen in een vorm van Co-teaching door onderwijsondersteuners en onderwijsassistenten.

Arrangementen van Stichting OVO

 • Voorziening voor hoogbegaafde leerlingen op Gymnasium Camphusianum en het Fortes Lyceum
 • Voorzieningen voor praktische begaafdheid: Doe-lessen Merewade Praktijkschool, Klusklassen Omnia College

Arrangementen en voorzieningen vanuit ons Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Driegang 

Beschikbare faciliteiten

 • Interne begeleiders
 • Onderwijsassistenten

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de toekomst gaan we ons nog meer richten op het realiseren van gelijke kansen voor leerlingen. We zijn daar de afgelopen jaren al mee gestart door het aanbieden van naschoolse activiteiten waardoor kinderen zich breed kunnen ontwikkelen op verschillende domeinen. Denk daarbij aan cultuur, sociaal, motorisch, burgerschap, toepassen basisvaardigheden. Dankzij de NPO gelden en het voorloperstraject School en omgeving gaan we hier een boost aangeven.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. We gebruiken daarbij o.a. LOGO 3000 en Boekenpret. We werken samen met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de BSO in ons gebouw Het Gildenplein. We werken ook samen met peuteropvanggroepen op andere locaties van SKG, zoals De Zonnewijzer en de Goudoever. Peuterspeelzalen SKG 

De gemeente Gorinchem, de Gorinchemse peuteropvang en basisscholen werken samen bij het opstellen en uitvoeren van het gemeenteliike VVE-beleid. Op gemeentelijke niveau zijn er o.a. afspraken gemaakt over de warme overdracht van peuters naar basisscholen.

In ons gebouw werken we aan het realiseren van doorlopende leerlijnen. Daarbij maken we gebruik van de leerlijnen uit ParnasSys. Elk thema waaraan we werken is gebaseerd op een aantal doelen op verschillende ontwikkelingsgebieden uit die leerlijnen. De leerkrachten observeren of de kinderen de aangeboden doelen beheersen. 

Terug naar boven