Prins Constantynschool voor Basisonderwijs

Rozenstraat 4 7471 JN Goor

  • Deze foto is vanaf het schoolplein genomen. De achteringang is voor de kinderen van de onderbouw.
  • Deze prachtige nieuwbouw school staat in het centrum van Goor

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In deze groep zat een grote groep leerlingen met als eindadvies VMBO. Verhoudingsgewijs waren er weinig kinderen met een VWO-advies.

We zijn tevreden met de maximale resultaten die we met deze leerlingen hebben behaald. Volgens de score van de inspectie komen we dit schooljaar boven het landelijk gemiddelde en ook boven de inspectienorm uit.Naast de resultaten op cognitief gebied, hebben wij als school een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de totale ontwikkeling van de kinderen. Beide gegevens zijn voor ons van grote waarde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school neemt 2x per jaar landelijk genormeerde toetsen af van het Cito-leerlingvolgsysteem. 

Deze tussentijdse resultaten hebben een belangrijke plaatst in ons onderwijs. Ze worden geanalyseerd en geëvalueerd en bieden duidelijkheid over waar aandacht aan besteed moet worden in de komende periode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben goede contacten met het Voortgezet Onderwijs. De leerlingen van onze school bezoeken diverse scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio. De aansluiting van de leerlingen van onze school naar het Voortgezet Onderwijs verloopt prima. Dat concluderen wij uit de positieve terugkoppeling vanuit het Voortgezet Onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

We zijn tevreden en trots met de beoordeling van de inspectie op ons onderwijs.

Terug naar boven