Basisschool De Albatros

Kievitstraat 63 7471 EL Goor

  • Schoolfoto van Basisschool De Albatros
  • Schoolfoto van Basisschool De Albatros
  • Schoolfoto van Basisschool De Albatros

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Albatros maken we gebruik van het CITO-leerlingvolgsysteem. CITO staat voor Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling. Zij ontwikkelen toetsen voor diverse vakgebieden en niveaus. Deze toetsen zijn niet methodegebonden. Dit betekent dat alle kinderen hiermee getoetst kunnen worden, ongeacht de reken- of taalboeken waaruit gewerkt wordt. Deze toetsen gebruiken we om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van leerlingen op de verschillende vakgebieden. We kunnen de groei van onze leerlingen vergelijken met de gemiddelde groei die landelijk wordt gemaakt. De leerkrachten gebruiken de resultaten van deze toetsen om hun onderwijs nog beter af te stemmen op de leerlingen. Van midden groep 2 t/m groep 8 worden deze toetsen afgenomen. Dit gebeurt volgens een vast schema. Halverwege (januari-februari) en aan het einde (mei-juni) van een schooljaar worden de meeste toetsen afgenomen. Alle ouders krijgen de resultaten van deze toetsen op papier samen met het rapport. Tijdens de 10 minuten gesprekken worden de resultaten van de toetsen en het rapport besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Tijdens de jaarlijkse informatieavond aan het begin van het schooljaar krijgen de ouders van groep 7/8 informatie over het voortgezet onderwijs. Aan de orde komen onderwerpen als verschillende schooltypen, brugklas, toelatingsprocedure, eindtoets basisonderwijs, e.d.

Voor de overgang naar het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen en hun ouders een advies van de basisschool. Dit advies is gebaseerd op toetsresultaten, sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en kindkenmerken. Het advies wordt opgesteld door de leerkracht(en) groep 7 en 8 in overleg met de intern begeleider en de directeur. Eind groep 7 worden de voorlopige adviezen gegeven en midden groep 8 de definitieve adviezen.

Wij adviseren ouders om de data voor de open dagen van het voortgezet onderwijs in de gaten te houden. Ouders en kinderen kunnen deze dagen bezoeken om zich een beeld te vormen van de verschillende scholen. De ouders nemen de beslissing met betrekking tot de schoolkeuze.

In april nemen de leerlingen van groep 8 deel aan de eindtoets. De uitslag van deze toets ontvangen ouders en kinderen wanneer de resultaten bij ons schriftelijk bekend zijn. Mocht het zo zijn dat het resultaat van de eindtoets hoger is dan verwacht, dan gaan wij als school ons advies voor vervolgonderwijs heroverwegen. Uiteraard communiceren wij dit met ouders en leerlingen.

Over iedere leerling wordt door de leerkracht van groep 8 via een gesprek met de toekomstige mentor of brugklascoördinator informatie gegeven. In mei ontvangen de ouders en de school bericht over de toelating. In juni maken de leerlingen kennis met hun toekomstige school. Wanneer een leerling eenmaal het voortgezet onderwijs bezoekt, zijn er contacten mogelijk tussen de leerkracht en de mentor van de oud-leerling. Wij ontvangen periodiek de resultaten van de rapporten van deze leerlingen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven