Rooms Katholieke Basisschool De Bron

Waterput 54 5053 EJ Goirle

  • Gemaakt door onze leerlingen bij het 25-jarig bestaan van onze school.
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Bron
  • Samen met Humankind vormen wij Kindcentrum Boschkens.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Dit schooljaar hebben wij lager gescoord vergelijkbare scholen. Met name op het gebied van rekenen zagen wij een daling.

De eindtoets (IEP) is gemaakt de dag nadat beide groepen 8 (wederom) in quarantaine hadden gezeten. Tevens was deze groep de intrinsieke motivatie door de meerdere keren in quarantaine kwijtgeraakt. En met name de leerlingen die normaal hoog scoren gaven vooraf aan deze toets niet met volledige inzet te willen maken. Dat zagen we dan ook direct in de resultaten.

Maar we kunnen natuurlijk niet alles op Corona afschuiven. Voor rekenen zijn we op de Bron daarom in schooljaar 2020-2021 gestart met een nieuwe rekenmethode. Deze groep 8 heeft echter dat jaar nog de oude methode gevolgd.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee maal per jaar worden de Cito-uitslagen geanalyseerd door de intern begeleiders. Deze analyse wordt met het gehele team besproken.

Daarnaast vullen leerkrachten een zgn. OVA-formulier in: Opvallend (wat valt op in de resultaten) - Verklaring (wat is de oorzaak van de opvallende resultaten) - Actie (wat gaat de leerkracht doen (op individueel dan wel groepsniveau) om aan de resultaten te werken. Dit wordt weer verwerkt in de groepsplannen. De intern begeleiders ondersteunen de leerkrachten hierbij.

Sinds schooljaar 2021-2022 werkt de Bron met onderwijsplannen: hierin staat hoe wij op de Bron een bepaald vakgebied aanbieden met daarbij evt. aanvullingen voor bepaalde leerjaren of groepen. Hierdoor zijn groepsplannen overbodig geworden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ons uitgangspunt is zo min mogelijk dubbele adviezen te geven. Echter wanneer de resultaten, persoonlijke omstandigheden of de keuze van de VO-school daar aanleiding toe geven, kiezen wij hier wel voor.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectierapport dateert uit januari 2017.

Terug naar boven