Rooms Katholieke Basisschool De Bron

Waterput 54 5053 EJ Goirle

  • Gemaakt door onze leerlingen bij het 25-jarig bestaan van onze school.
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Bron
  • Samen met Humankind vormen wij Kindcentrum Boschkens.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Dit schooljaar hebben wij lager gescoord vergelijkbare scholen. Met name op het gebied van rekenen zagen wij een daling.

De eindtoets (IEP) is gemaakt de dag nadat beide groepen 8 (wederom) in quarantaine hadden gezeten. Tevens was deze groep de intrinsieke motivatie door de meerdere keren in quarantaine kwijtgeraakt. En met name de leerlingen die normaal hoog scoren gaven vooraf aan deze toets niet met volledige inzet te willen maken. Dat zagen we dan ook direct in de resultaten.

Maar we kunnen natuurlijk niet alles op Corona afschuiven. Voor rekenen zijn we op de Bron daarom in schooljaar 2020-2021 gestart met een nieuwe rekenmethode. Deze groep 8 heeft echter dat jaar nog de oude methode gevolgd.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee maal per jaar worden de Cito-uitslagen geanalyseerd door de intern begeleiders. Deze analyse wordt met het gehele team besproken.

Daarnaast vullen leerkrachten een zgn. OVA-formulier in: Opvallend (wat valt op in de resultaten) - Verklaring (wat is de oorzaak van de opvallende resultaten) - Actie (wat gaat de leerkracht doen (op individueel dan wel groepsniveau) om aan de resultaten te werken. Dit wordt weer verwerkt in de groepsplannen. De intern begeleiders ondersteunen de leerkrachten hierbij.

Sinds schooljaar 2021-2022 werkt de Bron met onderwijsplannen: hierin staat hoe wij op de Bron een bepaald vakgebied aanbieden met daarbij evt. aanvullingen voor bepaalde leerjaren of groepen. Hierdoor zijn groepsplannen overbodig geworden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ons uitgangspunt is zo min mogelijk dubbele adviezen te geven. Echter wanneer de resultaten, persoonlijke omstandigheden of de keuze van de VO-school daar aanleiding toe geven, kiezen wij hier wel voor.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectierapport dateert uit januari 2017.

Terug naar boven