Rooms Katholieke Basisschool De Bron

Waterput 54 5053 EJ Goirle

  • Gemaakt door onze leerlingen bij het 25-jarig bestaan van onze school.
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Bron
  • Samen met Humankind vormen wij Kindcentrum Boschkens.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Toelichting resultaten eindtoets 2022-2023
Niet alle streefdoelen zijn behaald, maar de leerlingen hebben op meerdere gebieden groei laten zien ten opzichte van begin schooljaar. Rekenen blijft een groot aandachtspunt. Hier hebben we als school nog veel winst te behalen.  Er is 1 leerling die hoger heeft gescoord dan haar vooraf gegeven advies. Opvallend is dat meerdere sterkere leerlingen lager hebben gescoord dan verwacht. De houding van leerlingen ("ik heb mijn advies toch al binnen, maakt dus niets meer uit") is hierin opvallend. Wellicht dat de doostroomtoets hier een positief effect op gaat hebben.

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt op alle basisscholen in Nederland gebruik gemaakt van de doorstroomtoets:

- Scholen melden zich uiterlijk 15 november aan voor een doorstroomtoets. 

- Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. 

- Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari. 

- Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets. 

- Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. 

- Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich aan op de VO-school.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee maal per jaar worden de IEP-uitslagen geanalyseerd door de intern begeleiders. Deze analyse wordt met het gehele team besproken.

Daarnaast vullen leerkrachten een zgn. OVA-formulier in: Opvallend (wat valt op in de resultaten) - Verklaring (wat is de oorzaak van de opvallende resultaten) - Actie (wat gaat de leerkracht doen (op individueel dan wel groepsniveau) om aan de resultaten te werken. De intern begeleiders ondersteunen de leerkrachten hierbij.

Sinds schooljaar 2021-2022 werkt de Bron met onderwijsplannen: hierin staat hoe wij op de Bron een bepaald vakgebied aanbieden met daarbij evt. aanvullingen voor bepaalde leerjaren of groepen. Hierdoor zijn groepsplannen overbodig geworden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ons uitgangspunt is zo min mogelijk dubbele adviezen te geven. Dat is ook de afspraak binnen POVO-013. En ook de voorkeur van de VO-scholen in onze omgeving is dat er enkelvoudige adviezen worden gegeven. Echter wanneer de resultaten, persoonlijke omstandigheden of de keuze van de VO-school daar aanleiding toe geven, kiezen wij hier wel voor.

Wij zien al enkele jaren dat de meeste van onze leerlingen na 3 jaar nog steeds op het gegeven advies zitten. Hier scoren wij boven het landelijke gemiddelde wat aangeeft dat onze adviezen passend zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat er binnen onze school en in de groepen en het kindcentrum als geheel een prettige, geborgen en veilige sfeer is. Daarom zorgen wij er voor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan en dat de leerkrachten daarbij het goede voorbeeld geven.

Wij zijn dan ook trots dat de inspectie in januari 2017 ons pedagogisch klimaat als goed heeft beoordeeld:
"Het schoolklimaat op basisschool De Bron is stimulerend, rustig en gestructureerd. In de sociale omgang gelden heldere afspraken die voor iedereen bekend zijn. Leraren handelen eenduidig en tonen voorbeeldgedrag naar de leerlingen. Uit de gesprekken met de leerlingen en ouders blijkt dat de leerlingen van basisschool De Bron graag naar school gaan. Zij zijn blij dat op 'hun' school weinig gepest wordt en dat er in de lessen veel aandacht gegeven wordt aan hoe je met elkaar omgaat."

Meer informatie vindt u in het schoolplan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Elkaar accepteren
  • Veilig gevoel
  • Gestructureerde/rustige sfeer

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectierapport dateert uit januari 2017.

Terug naar boven