Rooms Katholieke Basisschool De Bron

Waterput 54 5053 EJ Goirle

  • Gemaakt door onze leerlingen bij het 25-jarig bestaan van onze school.
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Bron
  • Samen met Humankind vormen wij Kindcentrum Boschkens.

Het team

Toelichting van de school

Alle scholen binnen de stichting werken met een vakdocent bewegen van het Beweegburo. Alle gymlessen wordt door deze vakdocent gegeven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vinden van vervanging bij ziekte of verlof van leerkrachten in het basisonderwijs is niet altijd even gemakkelijk. Binnen onze stichting hebben wij een protocol opgesteld, waarin een aantal stappen worden beschreven die genomen moeten worden bij ziekte of verlof van een van de leerkrachten.

Via de vervangingspoule van het RTC wordt geprobeerd een vervanger te vinden. Dit schooljaar hebben we als pilot een schooleigenvervanger voor 3 dagen in de week. Deze wordt als eerste op onze school ingezet en alleen als wij geen vervanger nodig hebben kan deze vervanger op een van de andere scholen van de stichting worden ingezet. Intern wordt er nagegaan of er parttimers zijn, die extra willen werken. Er bestaat de mogelijkheid om een van de leerkrachten met ambulante tijden in te zetten. Hiervan willen we slechts in uitzonderlijke gevallen kortstondig gebruik maken. Immers, andere werkzaamheden blijven hierdoor liggen. Omdat wij ook dit schooljaar in sommige leerjaren kleine klassen kennen, bestaat ook de mogelijkheid om twee groepen samen te voegen tot één groep met één leerkracht die dag. Ook kan een groep opgesplitst worden over meerdere groepen. Dat doen we hooguit voor één schooldag.
Bieden de voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan wordt besloten geen onderwijs aan de groep te geven en worden de kinderen dus naar huis gestuurd. Daarbij houden we ons aan de volgende afspraken:
Niet op de eerste dag: er wordt dan intern een oplossing gezocht, door groepen samen te voegen.
Alleen in het uiterste geval gaan we over tot deze oplossing. De ouders worden vooraf op de hoogte gesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij de organisatie van ons onderwijs is de verdeling van de leerlingen en leerkrachten over de groepen een belangrijk aspect. De leerlingen van de groepen 1/2 zitten in heterogene groepen, d.w.z. dat de kleuters van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in de klas zitten. Ons uitgangspunt is om de groepen 3 t/m 8 homogeen te formeren, d.w.z. kinderen van hetzelfde leerjaar zitten bij elkaar in de groep. Hierbij zijn we afhankelijk van het aantal leerlingen over de verschillende leerjaren en de beschikbare formatie. De mogelijkheid bestaat dat er een combinatiegroep geformeerd moet worden. Hierbij willen we indien mogelijk de groepen 3 en 8 ontzien.  

We spreken van een onder –en bovenbouw: de groepen 1/2, 3 en 4 vormen de onderbouw, de groepen 5 t/m 8 vormen de bovenbouw.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen krijgen de leerlingen evenveel onderwijstijd als in de leerjaren 3 t/m 8.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In alle leerjaren krijgen de leerlingen op de Bron dezelfde onderwijstijd.

De onderwijstijd wordt zo ingevuld dat de kerndoelen behaald kunnen worden. Op de Bron schrijven we de onderwijstijd daarom niet uit per vak. We volgen in eerste instantie de adviezen die door de methoden worden gegeven over de te gebruiken tijd. Maar indien nodig, passen we dit aan.

Per week kennen wij 25 uur aan onderwijstijd. Per jaar worden vrije dagen en studiedagen zo gepland dat de minimale eis van 940 uur wordt behaald.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie bijgevoegd ondersteuningsprofiel.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Plan van Aanpak In De Buurt Gebeurt Het (IDBGH)

Wat willen we komende schooljaren (2022-2025) bereiken en wat zijn onze tussendoelen?
In juli 2023 is de samenwerking met de gemeente geoptimaliseerd:
Er is een verbeterde samenwerking tussen het OT van de scholen, het dorpsteam en de consulenten van de gemeente, waardoor er efficiënter wordt gewerkt voor zowel ouders, het dorpsteam, consulenten van de gemeente en ondersteuningsteams op scholen.
Er is een gezamenlijke visie op de preventieve zorg die ingezet kan worden vanuit de gemeente en het onderwijs.
De gemeente Goirle en gemeente Alphen/Chaam zijn beide betrokken in de processen van IDBGH.
In juli 2023 is de samenwerking met de kindcentra op de verschillende locaties geoptimaliseerd:
Er worden tweejaarlijks JRK netwerken georganiseerd voor de voorschoolse voorzieningen, kleuterleerkrachten en onderbouw IB’ers.
De kindcentra worden indien passend betrokken bij ondersteuningsteams.
In december 2023 hebben we zicht op de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften die op dit moment buiten de buurt onderwijs volgen en voeren we pro-actief gesprekken over eventuele terugplaatsingen.
In december 2023 is de ouderbetrokkenheid op de scholen toegenomen en wordt deze van beide kanten positiever ervaren.
In juli 2025 volgen meer leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in onze buurt passend onderwijs. Wanneer dit niet meer passend in de buurt kan worden gerealiseerd, volgen zij passend onderwijs op het speciaal onderwijs (SO)- of speciaal basisonerwijs (SBO)-school en zal er afstemming zijn over het aanbod en de duur.
In juli 2025 is de basisondersteuning van de buurt verbeterd:
De professionaliteit en bekwaamheid van leerkrachten is vergroot.
Leerkrachten kennen de weg van de ondersteuningsroute in de school.
Leerkrachten weten wat er onder basisondersteuning valt.
We hebben gezamenlijke afspraken over hoe we het gesprek over leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte voeren.
In juli 2025 is de extra ondersteuning van de buurt uitgebreid:
Leerkrachten kunnen handelingsverlegenheid aangeven in termen van concreet gedrag en gewenste ondersteuning.
Leerkrachten kennen de weg van de ondersteuningsroute wanneer deze de basisondersteuning overstijgt.
Leerkrachten weten wat er bij basisondersteuning hoort en wat de school als extra ondersteuning kan bieden.
Er is een duidelijk, concreet protocol gedrag waarvan leerkrachten op de hoogte zijn en bekwaam zijn dit uit te voeren.
Intern begeleiders onderzoeken voor verwijzen naar het S(B)O of er een BaOBaO-verwijzing (overstap naar andere reguliere basisschool) mogelijk is in de buurt.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voorschoolse en vroegschoolse educatie

Kindcentrum Boschkens is sinds 1 september 2022 door de gemeente Goirle aangewezen als VE-locatie. Het aanbod aan VE-kinderen wijkt in principe niet af van kinderen zonder VE-indicatie. Wij kijken naar wat kinderen nodig hebben en spelen daarop in. Wel houden we rekening met het feit dat er mogelijk meer kinderen met een zwaardere onderwijsbehoefte instromen nu we een VE-locatie zijn. 

Voor- en naschoolse opvang

In ons gebouw vormen wij samen met kinderopvangorganisatie Humankind kindcentrum Boschkens. Humankind biedt ook de voor- en naschoolse opvang aan (van 07.30 uur tot 08.20 uur én van 12:30 uur of 14.30 uur tot 18.30 uur). Groot voordeel hiervan is dat uw kind op dezelfde locatie kan blijven en er dus bijvoorbeeld geen extra vervoer nodig is. En ook dat wij samenwerken rondom uw kind dat in dezelfde bekende omgeving verblijft. U bent natuurlijk niet verplicht om de VSO en NSO bij Humankind af te nemen.


Terug naar boven