Rooms Katholieke Basisschool De Bron

Waterput 54 5053 EJ Goirle

  • Gemaakt door onze leerlingen bij het 25-jarig bestaan van onze school.
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Bron
  • Samen met Humankind vormen wij Kindcentrum Boschkens.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vinden van vervanging bij ziekte of verlof van leerkrachten in het basisonderwijs is niet altijd even gemakkelijk. Binnen onze stichting hebben wij een protocol opgesteld, waarbij een aantal stappen worden beschreven die genomen moeten worden bij ziekte of verlof van een van de leerkrachten. Via de vervangingspoule van het RTC wordt geprobeerd een vervanger te vinden. Intern wordt er nagegaan of er parttimers zijn, die extra willen werken. Er bestaat de mogelijkheid om een van de leerkrachten met ambulante tijden in te zetten. Hiervan willen we slechts in uitzonderlijke gevallen kortstondig gebruik maken. Immers, andere werkzaamheden blijven hierdoor liggen. Bieden de voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan wordt besloten geen onderwijs aan de groep te geven en worden de kinderen dus naar huis gestuurd. Daarbij houden we ons aan de volgende afspraken:
Niet op de eerste dag: er wordt dan intern een oplossing gezocht, door groepen samen te voegen.
Alleen in het uiterste geval gaan we over tot deze oplossing
De ouders worden vooraf op de hoogte gesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij de organisatie van ons onderwijs is de verdeling van de leerlingen en leerkrachten over de groepen een belangrijk aspect. De leerlingen van de groepen 1/2 zitten in heterogene groepen, d.w.z. dat de kleuters van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in de klas zitten. Ons uitgangspunt is om de groepen 3 t/m 8 homogeen te formeren, d.w.z. kinderen van hetzelfde leerjaar zitten bij elkaar in de groep. Hierbij zijn we afhankelijk van het aantal leerlingen over de verschillende leerjaren en de beschikbare formatie. De mogelijkheid bestaat dat er een combinatiegroep geformeerd moet worden. Hierbij willen we indien mogelijk de groepen 3 en 8 ontzien.  

We spreken van een onder –en bovenbouw: de groepen 1/2, 3 en 4 vormen de onderbouw, de groepen 5 t/m 8 vormen de bovenbouw.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen krijgen de leerlingen evenveel onderwijstijd als in de leerjaren 3 t/m 8.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In alle leerjaren krijgen de leerlingen op de Bron dezelfde onderwijstijd.

De onderwijstijd wordt zo ingevuld dat de kerndoelen behaald kunnen worden. Op de Bron schrijven we de onderwijstijd daarom niet uit per vak. We volgen in eerste instantie de adviezen die door de methoden worden gegeven over de te gebruiken tijd. Maar indien nodig, passen we dit aan.

Per week kennen wij 25 uur aan onderwijstijd. Per jaar worden vrije dagen en studiedagen zo gepland dat de minimale eis van 940 uur wordt behaald.

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie bijgevoegd ondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voorschoolse en vroegschoolse educatie

Deze is op de Bron niet aanwezig.

Voor- en naschoolse opvang

In ons gebouw vormen wij samen met kinderopvangorganisatie Humankind kindcentrum Boschkens. Zij bieden ook de voor- en naschoolse opvang aan (van 07.30 uur tot 08.20 uur én van 12:30 uur of 14.30 uur tot 18.30 uur). Groot voordeel hiervan is dat uw kind op dezelfde locatie kan blijven en er dus bijvoorbeeld geen extra vervoer nodig is. En ook dat wij samenwerken rondom uw kind dat in dezelfde bekend omgeving verblijft. U bent natuurlijk niet verplicht om de VSO en NSO bij Humankind af te nemen.


Terug naar boven