Basisschool Kameleon

Tamboerstraat 4 5051 JP Goirle

  • Schoolfoto van Basisschool Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool Kameleon

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten worden verkregen vanuit formatieve en summatieve toetsing.

Formatieve toetsing vindt plaats tijdens de lessen middels diverse werkvormen/observaties en middels methodegebonden toetsen. Deze informatie bepaalt het toekomstige aanbod. Formatieve toetsing geeft tussentijds richting aan het handelen van de leerkracht. 

Daarnaast worden de landelijke toetsen Leerling-in-Beeld 2x per jaar afgenomen in groep 3 t/m 7. Groep 8 maakt een B-toets van Leerling-in-Beeld en in februari de doorstroomtoets van Leerling-in-Beeld. Deze summatieve toetsen geven inzicht in de kwaliteit van het onderwijs over een langere termijn en laten zien waar de leerling staat. 

Ook wordt er gezamenlijk een analyse van de resultaten gemaakt op leerjaar-, groeps- en schoolniveau, waarna een plan van aanpak wordt opgesteld en uitgevoerd voor de daaropvolgende periode. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor iedere leerling wordt, in overleg met de ouders, een passende plaats gevonden in het voortgezet onderwijs. Schooladviezen komen tot stand door het systematisch volgen, analyseren en interpreteren van de resultaten van de leerling door de leerkrachten en de Intern Begeleider. Onze schooladviezen zijn in overeenstemming met de vorderingen van de leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De sociaal-emotionele ontwikkeling vinden wij erg belangrijk. Wij willen dat uw kind zich prettig en veilig voelt op onze school. 

In de kleutergroepen wordt Kleuter-in-beeld 2x per jaar ingevuld a.d.h.v. dagelijkse observaties.

In groep 3 t/m 8 wordt Sociaal Emotioneel Functioneren van Leerling-in-beeld 2x per jaar ingevuld door de leerkracht en vanaf groep 6 ook door de leerlingen. 

Vanaf groep 3 wordt 2x per jaar de pestregistratie afgenomen bij alle leerlingen. De leerkracht gaat met de leerlingen individueel in gesprek.

Uiteraard brengen dagelijkse observaties het welbevinden van de kinderen in beeld. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen
  • Authenticiteit
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Nadat u op het rapport heeft geklikt, kunt u het meest recente Inspectieonderzoek van april 2013 vinden onder het kopje overige rapporten.

Inmiddels is in het kader van de Wet Passend Onderwijs het ondersteuningsprofiel van de school vastgesteld. Basisschool Kameleon wordt gerangschikt als een smalle ondersteuningsschool, met daarbij aspecten van een brede ondersteuningsschool.

Terug naar boven