Basisschool 't Schrijverke

Guido Gezellelaan 137 5051 ML Goirle

  • Schoolfoto van Basisschool 't Schrijverke
  • Schoolfoto van Basisschool 't Schrijverke
  • Peter de Baar

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Doorgaande lijn van de zorg

De centrale gedachte van ons onderwijs is dat een kind een ononderbroken ontwikkeling moet kunnen doormaken. Het onderwijs is zo ingericht, dat rekening wordt gehouden met de specifieke (on)mogelijkheden en behoeften van het kind. Het kind zelf is dus de 'norm'.

CITO-Leerlingenvolgsysteem

Op school wordt gewerkt met het Cito-leerlingvolgsysteem. Een aantal essentiële onderdelen van ons onderwijs wordt op vastgestelde momenten in een schooljaar getoetst. Bij de kleuters (vanaf groep 2)  gaat het om de toetsen 'taal voor kleuters' en 'rekenen voor kleuters', bij de groepen drie tot en met acht om de vakgebieden: rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. Door het werken met gestandaardiseerde toetsen, kunnen we ons onderwijs vergelijken met regionale en landelijke normen. Het Cito-systeem geeft een goed beeld van de doorgaande lijn. Cito hanteert een 5-punt-schaal I t/m IV (voorheen A t/m E)                                                                                                                                            

Tijdens de zgn. groepsbesprekingsgesprekken bespreekt het 'zorgteam' met elke leerkracht  de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerling. Het welbevinden, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de resultaten van de kinderen, maar ook de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en) worden besproken. We bespreken leerlingen die minder goed of juist opvallend goed hebben gepresteerd. Gezamenlijk wordt een plan van aanpak afgesproken. Alle resultaten van toetsen, analyses en gesprekken worden ingevoerd in ParnasSys. Als uw kind bij een CITO-toets uitvalt (IV of V score), wordt u daarover geïnformeerd.Naast de groepsbespreking worden de  Cito-uitslagen ook uitvoerig besproken in parallel- en bouwvergaderingen. Daarbij houden teamleden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen, oplossingen en werkwijzen. Door een gezamenlijke visie en aanpak kunnen de resultaten verder worden geoptimaliseerd.

CITO-Entreetoets

In groep 7 krijgen de leerlingen op onze school te maken met de Cito-Entreetoets die in mei wordt afgenomen. De toets bestaat uit de hoofdgroepen: rekenen, taal en informatieverwerking. Met deze toets kunnen eventuele hiaten in de leerstof worden opgespoord. In de resterende periode van de basisschool kan worden gewerkt aan deze achterstanden. Zo kan goed voorbereid worden toegewerkt naar de Eindtoets die in groep 8 wordt afgenomen. De kinderen krijgen de uitslag van deze toets mee naar huis.

Eindtoets

De Eindtoets  toetst in hoeverre de leerlingen aan het einde van groep 8  de einddoelen van de basisschool hebben bereikt. De uitslag van deze toets heeft de laatste jaren een ander karakter gekregen en is niet meer bepalend voor de schoolkeuze.  De toetsafname vindt nl. plaats nadat de leerlingen al zijn aangemeld voor het voortgezet onderwijs. Deze verandering heeft ook geleid tot een -door het ministerie toegestane- keuzevrijheid bij de eindtoets.  In Goirle hebben de scholen binnen Edu-Ley allemaal gekozen voor de IEP-eindtoets. 

Regulier leerlingenvolgsysteem

Naast het Cito-leerlingvolgsysteem bewaren we ook alle andere gegevens van onze leerlingen. Van elk kind worden de scores, de rapporten  en de eventuele onderzoeken bewaard. Daarnaast schrijft de leerkracht een aantal attentiepunten in het Parnassys administratiesysteem. Punten over de prestaties, het karakter, de eventuele extra begeleiding, medische attentie, etc. Alle informatie gaat steeds mee naar de volgende leerkracht.

Voor de start van het nieuwe schooljaar vindt er een zorgvuldige overdracht per leerling en groep plaats naar de volgende leerkracht(en). Het leerlingvolgsysteem vormt daarbij de leidraad.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ook op 't Schrijverke hoor je ouders vaak zeggen: 'Wat gaat het toch allemaal snel'! Inderdaad, zo heb je ze als kleuter binnengebracht en zo moet je alweer gaan denken aan de middelbare school. Of een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind haalbaar is, hangt niet alleen af van de kwaliteit van de basisschool, maar ook van de interesse, de motivatie en de aanleg van het kind. Met ons onderwijs proberen we op 't Schrijverke het maximale uit ieder kind te halen en er zo voor te zorgen dat uw kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt.De specifieke voorbereiding op het voortgezet onderwijs gebeurt in de groepen 7 en 8. De leerlingen krijgen van de leerkrachten informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn en ze bezoeken een aantal scholen. Voor beide groepen is er na de kennismakingsavond in september een informatiebijeenkomst over het voortgezet onderwijs. Voor de ouders van groep acht is er in november een algemene informatiebijeenkomst. In december wordt het advies van de school opgesteld en met u besproken. In januari en februari hebben bijna alle scholen in het  voortgezet onderwijs ook hun open avonden/open dagen, die u samen met uw kind kunt gaan bezoeken. Ook kinderen uit groep 7 kunnen deze open avonden/open dagen bezoeken om al vast een beeld te krijgen van het  voortgezet onderwijs. In maart moeten de kinderen uit groep 8 bij een school worden aangemeld.4.1 Schoolkeuze1.  Advies van schoolHet advies van de basisschool is erg belangrijk bij de keuze van het type onderwijs dat uw kind gaat volgen. Op grond van het uitgebreid leerlingvolgsysteem door de jaren heen en de eigen ervaringen van de leerkrachten, heeft de groepsleerkracht van groep 8 een goed inzicht in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. In november vindt er een groot overleg plaats met de leerkrachten en de teamleider van de groepen 7 en 8 en de intern begeleider van de bovenbouw waarin alle leerlingen individueel worden besproken. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties belangrijk, maar ook de gegevens over de belangstelling van een kind, de wil om zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan hobby's en vrije tijd. Dit advies staat overigens geheel los van de Eindtoets. Het advies wordt aan leerlingen en  ouders toegelicht. Aan de school van aanmelding wordt het onderwijskundig rapport toegestuurd. Ouders kunnen indien gewenst inzage krijgen in dit rapport.2.  Eindtoets  In Goirle hebben de scholen binnen Edu-Ley in het schooljaar 2015 -2016 gekozen om allemaal de IEP-eindtoets af te nemen. Deze toets is nu alweer enkele jaren bij alle schoolverlaters afgenomen. De ervaringen zijn zodanig positief dat we hebben besloten met deze eindtoets door te gaan.Met  een eindtoets worden de kennis en het inzicht van de leerlingen onderzocht op diverse vakgebieden. De bedoeling ervan is o.a. om te kijken welk eindniveau uw kind heeft behaald.  VO scholen mogen leerlingen niet meer afwijzen op basis van de eindtoets.De eindtoets zal worden afgenomen tijdens de verplichte afname periode in april 2021. De uitslag van de toets delen wij u schriftelijk mede.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven