Basisschool 't Schrijverke

Guido Gezellelaan 137 5051 ML Goirle

  • Schoolfoto van Basisschool 't Schrijverke
  • Schoolfoto van Basisschool 't Schrijverke
  • Peter de Baar

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school heeft een protocol opgesteld en werkt langs de lijn van dit protocol.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vanuit de thema's worden hier aanpassingen aan gemaakt

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De uiteindelijke invulling varieert per groep omdat de leerkracht elke dag analyseert en bijstelt

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend Onderwijs voor ons bestuur en het samenwerkingsverband Plein 013

Het bestuur stichting Edu-Ley waar onze school onder valt, werkt samen met vijftien andere schoolbesturen in de regio in het samenwerkingsverband Plein 013. In dit samenwerkingsverband hebben alle schoolbesturen afspraken gemaakt over Passend onderwijs. De wet op Passend onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 van kracht voor alle scholen in Nederland. De afspraken die in Plein 013 worden gemaakt gelden daarom voor alle aangesloten 90 scholen, dus ook voor onze school. Daarnaast adviseert en ondersteunt Plein 013 onze school bij het vormgeven van Passend onderwijs.Voor meer algemene informatie verwijzen wij u naar de site van Plein 013. Passend onderwijs en onze school. Wij zullen zoveel mogelijk proberen om kinderen binnen onze (reguliere) school te helpen, al dan niet met inzet van extra ondersteuning. Voor heel veel kinderen lukt dit prima. Soms merken we dat we niet kunnen bieden wat een kind nodig heeft. Ook niet als we extra ondersteuning binnen onze school inzetten (bijv. middels een arrangement vanuit het SWV).  We gaan dan op zoek naar een alternatief. Een meer passende plek kan een speciale basisschool zijn of een school voor speciaal onderwijs. Deze scholen zijn er op ingericht om kinderen met grotere/zwaardere/complexe ondersteuningsvragen goed te kunnen begeleiden. Soms stapt een kind naar een andere reguliere basisschool over die wel kan voorzien in de ondersteuningsbehoeften van het kind. Een en ander is echter afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling en de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Als wij als school deze stap overwegen, bespreken we dat altijd eerst met de ouders. Samen met de ouders wordt dan gezocht naar een goede/passende school/plek. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de ouders. De school zelf is verantwoordelijk voor deze stap. Als ouders bezwaar hebben tegen deze stap dan kunnen ze dat kenbaar maken bij het schoolbestuur van onze school. Als de school een passende plek heeft gevonden voor uw kind, wordt er een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd. Voordat een kind kan worden geplaatst/ingeschreven? op een speciale basisschool of een school voor speciaal onderwijs moet de school eerst een toelaatbaarheidsverklaring krijgen  van het samenwerkingsverband. Hiervoor wordt er een aanvraag ingediend bij Loket Plein 013. Loket Plein 013 bespreekt de aanvraag van het kind, twee onafhankelijke deskundigen brengen een advies uit. Het samenwerkingsverband maakt n.a.v. de deskundigenadviezen het besluit over het al dan niet toekennen van een TLV. Alleen de school kan een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen.Wat kan de school bieden? Wat onze school kan bieden aan extra ondersteuning staat beschreven in het ondersteuningsprofiel van de school. Dat profiel is door onafhankelijke deskundigen eind 2015 beschreven. In dit profiel is te lezen wat onze school aan extra ondersteuning kan bieden en wat de ambities zijn voor de komende jaren. Het ondersteuningsprofiel van onze school is opgenomen in het overzicht van het samenwerkingsverband. U kunt dit vinden op de website www.plein013.nl . Als ouder kunt u via "ouders" kiezen voor 'schoolondersteuningsprofielen'.  Vervolgens staan de verschillende typen scholen beschreven. Onze school wordt getypeerd als een netwerkschool. In een volgend scherm kunt u op de kaart op het icoontje van de school klikken. U kunt ook inzoomen of een specifieke school of adres zoeken in de zoekbalk. In dit scherm vindt u het ondersteuningsprofiel van onze school. Hoewel de ondersteuningsprofielen met zorg door een externe auditor zijn beschreven, kunt u hierin niet alles lezen wat onze school te bieden heeft. Daarom raden wij u aan om met de school in gesprek te gaan als u vragen heeft over de ondersteuning in de school. Ook op onze website vindt u de link www.plein013.nl. Samen met ouders. Om Passend onderwijs te kunnen realiseren is samenwerking van het grootste belang. U als ouders/verzorgers bent daarbij voor ons een belangrijke partner. U kent het kind in de thuissituatie, wij kennen het kind in de schoolsituatie. Samen vullen we dat aan. Samenwerken betekent elkaar als partner zien. Het betekent ook dat we van elkaar verwachten dat we elkaar steunen, afspraken nakomen en informatie met elkaar delen. Communicatie met elkaar over uw kind is daarom heel belangrijk.

Aanmelden door ouders

Zodra de school, in samenspraak met de ouders/verzorgers, een passende plek gevonden heeft, kunnen de ouders hun kind op de nieuwe school aanmelden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven