Basisschool De Wingerd

Hilleweg 3 4464 JA Goes

  • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd

Het team

Toelichting van de school

Op De Wingerd werkt een team van 28 personeelsleden, bestaande uit directie, groepsleerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Sinds 1 augustus 2018 hebben we een vakleerkracht bewegingsonderwijs, hij geeft alle gymlessen op school en is betrokken bij de sportieve activiteiten die op en om de school plaatsvinden. In schooljaar 2019/2020 zijn we gestart met een vakdocent muziekonderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de leerkracht proberen we een geschikte vervanger voor de groep te plaatsen. Daarbij streven we ernaar om voor de kinderen een ‘bekend gezicht’ te vinden. Lukt het niet om een vervanger te vinden, dan proberen we eerst intern een oplossing te zoeken, daarna zoeken we naar invallers buiten de school die passen bij de identiteit van de school. Het kan mogelijk zijn dat het niet lukt om een invaller te vinden, we proberen dan in de organisatie een oplossing te regelen. In het uiterste geval kan het dan voorkomen dat een groep die dag vrij krijgt. In dat geval doen we ons best om dit goed met ouders te communiceren en voor hen waarbij dat problemen oplevert mee te zoeken naar een oplossing voor goede opvang.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Wingerd werkt met negen groepen waarin leerlingen van (ongeveer) dezelfde leeftijd bij elkaar zitten. Enkele weken voor de zomervakantie ontvangen de ouders informatie over de groepsindeling en de groepsleerkracht(en) van hun kind voor het volgende schooljaar.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De ontwikkeling van jonge kinderen is een groot samenhangend geheel. Het kind groeit op zowel fysiek, intellectueel als persoonlijk vlak. Spel is voor jonge kinderen de natuurlijke manier om de wereld te verkennen en staat dan ook aan de basis van ons kleuteronderwijs. We werken met thema’s die hun beginpunt hebben in de belevingswereld van het jonge kind. De leerkracht zorgt voor een leeromgeving met betekenisvolle en uitdagende activiteiten waarbij de kinderen actief en betrokken bezig zijn. De leerkracht houdt daarbij de doelen in het oog: het spelen en leren moet betekenisvol én zinvol zijn.  

Niet alleen de doelen van de methode of de leerkracht staan centraal, ook het kind zelf stelt vragen die het onderwijsaanbod bepalen. Het onderwijs is een interactief proces en komt samen met de kinderen tot stand. We vinden het belangrijk kinderen te begeleiden naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

Het is belangrijk de ontwikkeling van ieder kind zorgvuldig in kaart te brengen m.b.v. het observatieprogramma KIJK. Gerichte observaties van de leerkracht zijn daarbij ons uitgangspunt. Naar aanleiding van deze observaties kunnen we het aanbod aan het kind en de groep aanpassen. In het programma KIJK komen de verschillende leergebieden aan de orde, zoals de sociaal emotionele ontwikkeling, de spelontwikkeling, taakgerichtheid, motorische ontwikkeling, beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid.

Verder krijgen alle leerlingen in groep 1 en 2 wekelijks een muziekles en een gymles, verzorgd door vakdocenten. Ook wordt er wekelijks spelenderwijs aan de ontwikkeling van de Engelse taal gewerkt.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor de diverse vakken wordt gebruik gemaakt van diverse moderne onderwijsmethodes. Daarnaast wordt er vanaf groep 5 voor rekenen en spelling gewerkt met de adaptieve software van Snappet. Hierdoor kan er verwerking op eigen niveau plaatsvinden.

De muzieklessen en gymlessen worden gegeven door vakdocenten.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

a. Mogelijkheden:

- We hanteren een leerstofjaarklassensysteem. Door de groepsgrootte wordt op dit moment met één combinatiegroep gewerkt.

- We werken opbrengstgericht en adaptief.

- Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en die meer nodig hebben dan de gemiddelde leerling, worden de onderwijsbehoeften beschreven in Parnasyss en waar nodig wordt een plan van aanpak opgesteld.

- Er is aandacht voor een veilig pedagogisch klimaat in de school.

- Voor meer- en hoogbegaafde kinderen is er een rode draad door de school en voldoende aanbod.

- Kinderen met specifieke leerbehoeften op leergebied;  dyslexie, dyscalculie of leerachterstanden kunnen over het algemeen goed worden begeleid. Waar nodig en het welbevinden van kinderen in het geding is kunnen we ondersteuning bij het samenwerkingsverband aanvragen. Het is belangrijk dat school en ouders hierin samenwerken.

- Er is aandacht voor werkhouding en concentratie, er wordt gebruik gemaakt van het stappenplan van Meichenbaum (beertjes van Meichenbaum).  De leerkrachten hebben voldoende pedagogische vaardigheden om kinderen met aandachts- of werkhoudingsproblemen te ondersteunen. Waar nodig kan extra ondersteuning worden aangevraagd vanuit het Samenwerkingsverband. Uit het gesprek tussen ouders en leerkracht, IB-er en leerkracht kan blijken dat er meer dan gemiddelde ondersteuning nodig is.

- Binnen de school is voldoende ervaring en expertise om kinderen met taal ontwikkelingsproblematiek of gehoorproblemen te ondersteunen. Waar nodig kunnen we extra ondersteuning aanvragen bij Auris.

- De leerkrachten zijn voldoende toegerust om kinderen met licht fysiek-medische problemen op te vangen. In gesprek tussen ouders en school zal de hulpvraag duidelijk moeten worden en zal school meedenken of de leerling binnen de school opgevangen kan worden en welke extra ondersteuning dan nodig is. In het gebouw zijn voldoende mogelijkheden om dit praktisch uit te voeren. Waar nodig kunnen we extra ondersteuning aanvragen bij het Samenwerkingsverband.

b. Grenzen:

De grenzen van de school worden bereikt als:

- De leerling leerproblemen heeft die zoveel van de leerkracht vragen dat er daardoor onvoldoende aandacht is voor de leer- en onderwijsbehoeften van andere kinderen in de klas.

- Als de leerproblematiek van de leerling dusdanig is dat het welbevinden van de leerling in het geding is. Er vanuit gaand dat er al langere tijd gewerkt is volgens een handelingsplan en er interne en  externe hulp is gegeven, wordt met ouders besproken of de leerling op het reguliere onderwijs op zijn plek is. Dit gaat altijd in samenspraak met ouders, school en samenwerkingsverband.

- De leerling gedrag laat zien dat de voortgang van de lessen structureel verstoord en daardoor de lessen onvoldoende doorgang kunnen vinden.

- Als de veiligheid van leerlingen of leerkracht in het geding zijn.

- Als door de hoeveelheid problematiek binnen een groep niet meer tegemoet gekomen kan worden aan de leer- en onderwijsbehoeften van de groep en het welbevinden van kinderen en leerkracht in het geding zijn.

- Als er bij de leerkracht sprake is van structurele handelingsverlegenheid.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven