Alberoschool CBS 't Noorderlicht

Johnsonlaan 54A 4463 GW Goes

 • We vinden het belangrijk om niet alleen binnen, maar ook de ruimte buiten de school te gebruiken voor ons onderwijs.
 • We hebben door het jaar verschillende activiteiten waarbij kinderen van verschillende groepen met en van elkaar leren.
 • Iedere donderdagmiddag mengen de groepen 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Ze gaan dan aan de slag met een variatie aan creatieve opdrachten.
 • We werken met een variatie aan tafels en stoelen binnen de groepen om het bewegen tijdens de dag te optimaliseren
 • CBS 't Noorderlicht is de Wetenschap & Techniekschool van Zeeland. Iedere dinsdag gaan we aan de slag rondom een vraagstuk.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij gebruiken voor de eindtoets de IEP-eindtoets van bureau ICE. De keuze is gebaseerd op onze visie op kinderen en toetsing. Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. We willen inzicht geven in waar een kind nu staat en aangeven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee wij als leerkrachten samen met de leerling inzicht krijgen in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten.

De score van het schooljaar 2017-2018 was boven de inspectie ondergrens.

In het schooljaar 2018-2019 heeft de groep 8 op de inspectienorm gescoord. De groep heeft alle streefdoelen behaald die we als school gesteld hadden. Alle leerlingen zijn ten opzichte van zichzelf gegroeid en daar zijn we dan ook trots op. We hebben het meest optimale wat we met deze groep konden bereiken, behaald. 

In het schooljaar 2019-2020 is vanwege Corona geen eindtoets afgenomen. Dit was het besluit vanuit het ministerie van onderwijs. 

In het schooljaar 2020-2021 heeft groep 8 op beide scores boven de inspectienorm gescoord. De signaleringswaarde op 1F 91,7%, met een minimum norm van 85%. Op 1S/2F 56,2%  met een minimum norm van 43,5%. Een groot percentage van de leerlingen is, ondanks de Corona, ten opzicht van zichzelf gegroeid en dat is een hele prestatie waar ze trots op mogen zijn. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast de toetsen uit de methodes, de methode-afhankelijke toetsen, gebruiken we ook methode-onafhankelijke toetsen van IEP-LOVS. Deze toetsen geven ons een objectievere kijk op het onderwijs van onze school en het effect van de gebruikte methodes. Wij vinden het erg  belangrijk om aan de hand van methode onafhankelijke toetsen te bekijken hoe onze leerlingen zich ontwikkelen. De gegevens die deze toetsen opleveren gebruiken we om op leerling-, groeps- en schoolniveau te kijken welke acties er moeten volgen. Met steeds in ons achterhoofd het realiseren van een optimale ontwikkeling van de leerling. Met de gegevens die wij op deze manier verzamelen kunnen we ons onderwijs, waar nodig, bijstellen en bijsturen.

Tijdens voortgangs- en leerlingbesprekingen worden deze toetsresultaten vergeleken met de indrukken uit de klas en krijgen we zo een beeld van de ontwikkeling van een kind. De gegevens van de afgenomen toetsen worden in ons administratiesysteem ParnasSys bewaard. U als ouder kunt hierop altijd inloggen via het ouderportaal. In ons digitale leerlingvolgsysteem worden alle leerlingen de verdere schoolontwikkeling tot in de tweede klas van het voortgezet onderwijs gevolgd. Per schooljaar wordt aangegeven hoe de ontwikkeling van een leerling verloopt, dit wordt o.a. vastgelegd in een blokplan.

Wij vinden het belangrijk dat we als school voor ieder kind een ononderbroken ontwikkeling kunnen garanderen. Dit kan betekenen dat voor sommige kinderen specifieke ondersteuning nodig is. Bij deze kinderen doen zich bijvoorbeeld problemen voor van cognitieve aard of is er sprake van sociaal-emotionele problemen. Bij cognitieve problemen hebben kinderen moeite om zich de leerstof eigen te maken of vinden juist alles te makkelijk; bij sociaal-emotionele problemen vinden kinderen het bijvoorbeeld moeilijk om op te komen voor zichzelf, of vriendschappen te maken en te onderhouden. Als ouders zich zorgen maken over hun kind, of ze signaleren dat hun kind zich anders ontwikkelt dan zij verwachten dan kunnen zij dit bespreken met de leerkracht of de intern begeleider. Wanneer een leerkracht meent dat de ontwikkeling van een kind aanleiding geeft tot extra ondersteuning wordt er een blokplan opgesteld. In dit blokplan staan de doelen die worden gesteld en wordt beschreven op welke wijze we die doelen willen gaan behalen. Meer algemene extra ondersteuning voor kinderen wordt per vak beschreven in het groepsoverzicht. Hierin worden ook de kinderen vermeld, die versneld door de stof heen kunnen en voor wie extra uitdaging noodzakelijk is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij bieden onderwijs aan onze leerlingen waarbij we onze instructies afstemmen op de capaciteiten van de leerlingen. We brengen de onderwijsbehoeften van iedere leerling in kaart om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten. Onze leerlingen presteren in overeenstemming met hun capaciteiten. Wanneer onze leerlingen kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs dat bij hen past, zijn wij tevreden. 

Leerlingen stellen doelen voor zichzelf op allerlei gebieden. Tijdens de kindgesprekken wordt hier over gesproken door de leerkracht en leerling. We vinden dit belangrijk omdat de leerlingen zo hun eigenaarschap vergroten. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Inzicht Eigen Profiel

Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee je als ouder en leerkracht samen met de leerling inzicht krijgt in de volgende ontwikkelingsstap en waarbij we de eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten.

1x per jaar nemen we de toetsen Hart en Handen af in de groepen 3 t/m 8 in november en 2x per jaar de toetsen hoofd voor de groepen 3 t/m 7 in januari en juni.

Groep 8 neemt 1x per jaar de toets Hoofd af in november en in april de eindtoets.

In de groepen 1/2  werken we met het volgsysteem van Kijk!

Zowel IEP als Kijk! geeft ons informatie op cognitief gebied en op sociaal emotioneel gebied. De resultaten die hieruit naar voren komen bespreken we tijdens de groeps- en leerlingbesprekingen en gebruiken we die wij gebruiken bij het opstellen van onderwijsbehoeften voor onze leerlingen in de groepsoverzichten en blokplannen. Deze plannen gebruiken wij voor als informatie voor onze dagelijkse lessen op school.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Verscheidenheid
 • Verbinding
 • Talent

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Ieder schooljaar is er een bestuursgesprek met de inspectie en ook afgelopen jaar was de inspectie tevreden en hebben wij het basisarrangement ontvangen.

In het schooljaar 2018-2019 is er een themabezoek geweest op het didactisch handelen. 

Bij het themabezoek bekeek de inspecteur op welke wijze wij onze lessen vormgeven en of dit voldoet aan de eisen die de inspectie hiervoor stelt. Hierbij keek hij naar:

 • Wat zijn jullie eigen ambities
 • Wat is de kwaliteit van het didactisch handelen. 
 • Welke ambities of welke visie streeft uw school na in het didactisch handelen?
 • Hoe evalueert de school de kwaliteit?

Wij werken met EDI, waarbij we de leerlingen stapsgewijs meenemen door de te leren stof en dat we daarnaast eigenaarschap stimuleren door kindgesprekken. Een aantal keer per jaar doen de directie of IB groepsbezoeken en bekijken de les aan de hand van een kijkwijzer. Nadien gaan we met elkaar in gesprek over het doel van de leerkracht en het hoe er gewerkt wordt aan differentiatie.

Aan het einde van de dag was er een reflectiegesprek: Wat gebeurt er veel moois in de groepen! De inspecteur gaf aan dat we in de praktijk laten zien, wat jullie als ambitie op papier hebben gezet. EDI is geen kunstje, maar zit in jullie DNA waardoor de betrokkenheid van de leerlingen hoog is en vervolgens de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat en dat is te zien in jullie resultaten.

We kijken tevreden terug op deze dag en krijgen wederom een bevestiging dat we goed bezig zijn met elkaar! 

Terug naar boven