Alberoschool CBS 't Noorderlicht

Johnsonlaan 54A 4463 GW Goes

 • We vinden het belangrijk om niet alleen binnen, maar ook de ruimte buiten de school te gebruiken voor ons onderwijs.
 • We hebben door het jaar verschillende activiteiten waarbij kinderen van verschillende groepen met en van elkaar leren.
 • Iedere week mengen de groepen 1 t/m 3 en groep 4 t/m 8. Ze gaan dan aan de slag met een variatie aan creatieve opdrachten.
 • We werken met een variatie aan tafels en stoelen binnen de groepen om het bewegen tijdens de dag te optimaliseren
 • CBS 't Noorderlicht vindt wetenschap & techniek erg belangrik. Dit wordt daarom ook aageboden in de lessen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij gebruiken voor de eindtoets de IEP-eindtoets van bureau ICE. De keuze is gebaseerd op onze visie op kinderen en toetsing. Wij willen graag een duidelijk en compleet beeld krijgen van onze leerlingen naast de ervaringen en kennis die wij over 8 jaar al hebben opgedaan. Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een kind is meer dan enkel taal en rekenen.

We willen inzicht geven in waar een kind nu staat en aangeven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee wij als leerkrachten samen met de leerling inzicht krijgen in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten.

In het schooljaar 2019-2020 is vanwege Corona geen eindtoets afgenomen. Dit was het besluit vanuit het ministerie van onderwijs. 

In het schooljaar 2020-2021 heeft groep 8 op beide scores boven de inspectienorm gescoord. De signaleringswaarde op 1F 91,7%, met een minimum norm van 85%. Op 1S/2F 56,2%  met een minimum norm van 43,5%. Een groot percentage van de leerlingen is, ondanks de Corona, ten opzicht van zichzelf gegroeid en dat is een hele prestatie waar ze trots op mogen zijn. 

In het schooljaar 2021-2022 heeft groep 8 op beide scores boven de inspectienorm gescoord. Er is een gemiddelde score behaald van 77,5. De signaleringswaarde op 1F 96%, met een minimum norm van 85%. Op 1S/2F 46%  met een minimum norm van 46%.

In het schooljaar 2022-2023 heeft groep 8 op beide scores boven de inspectienorm gescoord. De signaleringswaarde op 1F 97% met een minimumnorm van 85%. Op 1S/2F 64% met een minimumscore van 45.5%. De kinderen zijn erg gegroeid dit jaar.  Wat een knappe prestatie!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast de toetsen uit de methode gebruiken we ook de IEP (inzicht Eigen Profiel). Het is een genormeerde toets waarin voor ieder kind van groep 3 tot en met groep 8 de leer-en sociaal-emotionele ontwikkeling zichtbaar is.

De tussenresultaten hebben een belangrijke plaats in onze evaluatie. Zowel op individueel niveau, op groepsniveau als op schoolniveau worden resultaten geëvalueerd. We kijken hier altijd gezamenlijk naar en maken een analyse van de gegevens die we verzamelen. Dit doen we ongeveer 4 keer per jaar met de intern begeleider en de groepsleerkrachten (groeps- en leerlingbespreking) en 2 keer per jaar met het gehele team. Dan kijken we naar de groeps- en schoolresultaten.

Deze besprekingen vormen de basis voor verdere acties, omdat we niet toetsen voor de toets: we toetsen leerlingen om de groei te volgen, en daar waar nodig interventies te plannen. Deze interventies worden verwerkt in de blok- en groepsplannen.

We kijken altijd naar het kind achter de cijfers. We kijken naar de totale ontwikkeling van het kind en interpreteren en evalueren op basis van alles wat we weten van het kind. We streven naar optimale leeropbrengsten voor ieder kind.

In groep 1 en 2 volgen we ieder kind met KIJK! op basis van observaties door de leerkracht die we in KIJK! registreren en de leerlijnen die een kind moet doorlopen passen we ons onderwijs aan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij bieden onderwijs aan onze leerlingen waarbij we onze instructies afstemmen op de leerlingen. We brengen daarvoor de onderwijsbehoeften van iedere leerling in kaart om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten. Niet enkel de cognitieve resultaten of hoge uitstroom vinden wij belangrijk. Ieder kind is uniek en heeft talenten. We zetten in op een zo hoog mogelijk leerrendement, maar niet ten koste van het welbevinden van het kind. Als een leerling onze school verlaat mag hij trots zijn op zijn ontwikkeling. Wanneer onze leerlingen kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs dat bij hen past, zijn wij tevreden. 

De uitstroom van onze leerlingen aan het einde van schooljaar 2022-2023:

VWO- 2 leerlingen

HAVO/ VWO - 1 leerling

HAVO- 1 leerling

VMBO T / HAVO - 2 leerlingen

VMBO T - 1 leerling

VMBO GL -  3 leerlingen

VMBO KB- 1 leerling

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee je als ouder en leerkracht samen met de leerling inzicht krijgt in de volgende ontwikkelingsstap en waarbij we de eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten.

1x per jaar nemen we de toetsen Hart en Handen af in de groepen 3 t/m 8 in november en 2x per jaar de toetsen hoofd voor de groepen 3 t/m 7 in januari en juni.

Groep 8 neemt 1x per jaar de toets Hoofd af in november en in februari de doorstroomtoets.

In de groepen 1/2  werken we met het volgsysteem van Kijk!

Zowel IEP als Kijk! geeft ons informatie op cognitief gebied en op sociaal emotioneel gebied. De resultaten die hieruit naar voren komen bespreken we tijdens de groeps- en leerlingbesprekingen en gebruiken we die wij gebruiken bij het opstellen van onderwijsbehoeften voor onze leerlingen in de groepsoverzichten en blokplannen. Deze plannen gebruiken wij voor als informatie voor onze dagelijkse lessen op school.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Verscheidenheid
 • Verbinding
 • Talent

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Ieder schooljaar is er een bestuursgesprek met de inspectie en ook afgelopen jaar was de inspectie tevreden en hebben wij het basisarrangement ontvangen.

In het schooljaar 2018-2019 is er een themabezoek geweest op het didactisch handelen. 

Bij het themabezoek bekeek de inspecteur op welke wijze wij onze lessen vormgeven en of dit voldoet aan de eisen die de inspectie hiervoor stelt. Hierbij keek hij naar:

 • Wat zijn jullie eigen ambities
 • Wat is de kwaliteit van het didactisch handelen. 
 • Welke ambities of welke visie streeft uw school na in het didactisch handelen?
 • Hoe evalueert de school de kwaliteit?

Wij werken met EDI, waarbij we de leerlingen stapsgewijs meenemen door de te leren stof en dat we daarnaast eigenaarschap stimuleren door kindgesprekken. Een aantal keer per jaar doen de directie of IB groepsbezoeken en bekijken de les aan de hand van een kijkwijzer. Nadien gaan we met elkaar in gesprek over het doel van de leerkracht en het hoe er gewerkt wordt aan differentiatie.

Aan het einde van de dag was er een reflectiegesprek: Wat gebeurt er veel moois in de groepen! De inspecteur gaf aan dat we in de praktijk laten zien, wat jullie als ambitie op papier hebben gezet. EDI is geen kunstje, maar zit in jullie DNA waardoor de betrokkenheid van de leerlingen hoog is en vervolgens de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat en dat is te zien in jullie resultaten.

We kijken tevreden terug op deze dag en krijgen wederom een bevestiging dat we goed bezig zijn met elkaar! 

Terug naar boven